Menu

Všetko, čo potrebujete vedieť o faktúrach

Faktúra je doklad, s ktorým sa stretol asi každý z nás, či už ako podnikateľ alebo súkromná osoba. V podnikateľskej praxi je faktúra najčastejšie využívaný daňový a účtovný doklad. No viete o faktúrach všetko?

Tak napríklad, pojem „faktúra“ pochádza z latinského slova „facere“, čo znamená robiť, urobiť. Môžeme ju definovať ako výmenný vzťah medzi dvoma subjektami, ktorý sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo služby. Z pohľadu zákona o DPH faktúra slúži na kontrolu DPH, ktorú je povinný odviesť vystavovateľ faktúry (dodávateľ). Zároveň slúži na kontrolu odpočtu dane, ktorý si uplatňuje príjemca tovaru alebo služby.

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Za faktúru sa tiež považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (tzv. dobropis, ťarchopis).

Faktúry vystavuje podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, pričom fakturovať je možné iba tie činnosti, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti.

Prirodzeným krokom vpred sú pre mnohých (nielen) podnikateľov elektronické faktúry. Pre výhody ako napríklad úspora nákladov, miesta na archiváciu a ľudskej práce, šetrenie životného prostredia, rýchlejší prístup k faktúram, automatizácia procesu vydávania faktúr, sú elektronické faktúry čoraz populárnejšie u dodávateľov, ale aj odberateľov.

Čo sú to elektronické faktúry?

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje povinné údaje podľa § 74 zákona o DPH (uvedené nižšie) a je vydaná alebo prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Elektronickú faktúru je možné vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Tento súhlas môže byť vyjadrený písomne, elektronicky (emailom), ústne alebo aj samotným spracovaním faktúry príjemcom alebo jej úhradou.

Elektronickou faktúrou sa teda označuje obyčajná faktúra, ktorá je zaslaná elektronicky. Môže ísť o faktúru ako štruktúrovanú správu, napríklad vo formáte XML, alebo email s prílohou PDF.

Pozor, nie každá faktúra vytvorená v elektronickom formáte je však považovaná za elektronickú faktúru. Napríklad faktúry vystavené pomocou účtovného softvéru, ktoré sú posielané a prijaté v papierovej podobe, nie sú elektronickými faktúrami. Na druhej strane faktúry vystavené v papierovej podobe, nasnímané a poslané a prijaté emailom, môžeme považovať za elektronické faktúry.

Náležitosti faktúr

Každá faktúra musí obsahovať určité náležitosti, ktoré ovplyvňuje skutočnosť, či faktúru vystavuje podnikateľ – platca alebo neplatca DPH. Platcovia DPH sú povinní vystavovať faktúry podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, konkrétne § 71 až § 76. Neplatcovia DPH majú povinnosť vystavovať účtovný doklad, ktorého náležitosti upravuje § 10 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ako účtovný doklad môže ideálne poslúžiť faktúra, ktorá obsahuje podobné náležitosti, aké má obsahovať účtovný doklad.

Faktúra musí podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH obsahovať nasledovné náležitosti:

 • meno a priezvisko alebo názov vystavovateľa faktúry (dodávateľa), adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava. Ďalej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodal,
 • meno a priezvisko alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava. Ďalej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry. (Faktúry by mali byť číslované chronologicky a vzostupne. Najideálnejšie je, keď sa v číselnom rade faktúr neuvádzajú znaky ako lomky a pomlčky. Vo väčšine bánk je možné ako variabilný symbol uviesť iba číslice. Preto ak uvediete do čísla faktúry znaky, bude potrebné v účtovníctve spárovať úhrady s faktúrami ručne.)
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. Podľa dátumu dodania vstupuje faktúra do DPH a taktiež do účtovníctva,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66.

Na faktúrach sa uvádzajú slovné informácie:

 • pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia “dodanie je oslobodené od dane”,
 • “vyhotovenie faktúry odberateľom”, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,
 • “prenesenie daňovej povinnosti”, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • “úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie”, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • “úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar”, “úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela” alebo “úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti”, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Výnimku tvoria faktúry vyhotovené pri dodaní tovaru alebo služby v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby a uvedením množstva alebo rozsahu a druhu tovaru alebo služby možno určiť základ dane. Takéto faktúry nemusia obsahovať údaje:

 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane, pričom pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia “dodanie je oslobodené od dane”,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66.

Všetky vyššie popísané povinné náležitosti nemusí obsahovať ani zjednodušená faktúra, ktorá je na účely uplatnenia odpočítania DPH považovaná za plnohodnotnú faktúru.

Zjednodušenou faktúrou je:

 • doklad za tovar alebo službu, ak cena (vrátane dane) nie je viac ako 100 €. Napríklad: doklad vydaný parkovacím automatom za parkovanie auta, pričom toto parkovisko prevádzkuje platiteľ DPH,
 • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby (vrátane dane) uhradená v hotovosti nie je viac ako 1000 eur alebo uhradená inými platobným prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1600 eur,
 • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru (vrátane dane) uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1600 eur.

Tieto typy zjednodušených faktúr nemusia obsahovať identifikačné údaje a jednotkovú cenu bez DPH. Nesmú sa však vystavovať v prípade dodania tovaru alebo služieb v inom členskom štáte, pri zásielkovom predaji tovaru alebo služby, a to aj v prípade, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane.

Zjednodušenou faktúrou je aj:

 • podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre  motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá Vám ostane po oddelení nalepovacej časti nálepky. Podkladová časť nálepky musí obsahovať obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,
 • každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne sa na ňu vzťahuje, (napr. ťarchopis, dobropis). Tento doklad resp. oznámenie musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Ako konzultantka k ekonomickým softvérom sa často stretávam s otázkami ohľadom vystavenia faktúr a preto dúfam, že týmto článkom som vám priblížila rozsiahlu tému vystavovania faktúr.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty