Menu

Zamestnávanie občanov Ukrajiny

Máte vo firme voľné pracovné miesto, ktoré neviete obsadiť? Od 1. 3. 2022 naň môžete prijať aj „odídencov“ z Ukrajiny. Vláda Slovenskej republiky im totiž umožnila požiadať o DOČASNÉ ÚTOČISKO, čím získavajú tolerovaný pobyt s možnosťou pracovať na Slovensku. Ihneď tak dostanú prístup na trh práce a majú právo aj na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to pravdepodobne do konca roka 2022. Ich zamestnávanie sa tak stáva administratívne jednoduchšie ako zamestnávanie iných cudzincov z tretích krajín.

Čo potrebujete pri uzatvorení pracovnej zmluvy/dohody?

Odídenci (osoby s tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“, resp. „DOČASNÉ ÚTOČISKO“) sa môžu na Slovensku zamestnať bez povolenia na zamestnanie.

Od firmy sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta z úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávateľ môže s tzv. „odídencami“ uzatvoriť pracovný pomer, ale pokojne aj dohodu. Nevzťahuje sa na nich totiž § 21 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, a tak uzatvoreniu dohody mimo pracovného pomeru nič nebráni. Uzatvoriť s nimi môžete aj dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorej súčasťou je potvrdenie o štatúte žiaka/študenta. Takéto potvrdenie im vystaví škola, ktorú navštevujú na Slovensku. Osoby s tolerovaným pobytom môžu na Slovensku pracovať, ale nemôžu podnikať.

Prijatím zákona Lex Ukrajina sa zjednodušilo aj zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov a učiteľov z Ukrajiny. Pri zdravotníckych pracovníkoch sa rozšírila možnosť vykonávať dočasnú stáž vo všetkých zdravotníckych povolaniach, a to vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Pri výkone práce vo verejnom záujme bude pri odídencoch stačiť čestné vyhlásenie na preukázanie bezúhonnosti. Pri pedagogických a odborných zamestnancoch bude okrem neho zamestnávateľ vyžadovať psychologický posudok nie starší ako jeden rok.

Ak ste už pred vypuknutím vojnového konfliktu zamestnali občanov Ukrajiny, automaticky sa predlžuje platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, a to až do dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Uzatvorenie pracovného vzťahu

Samotné uzatvorenie pracovného pomeru alebo dohody sa nelíši od uzatvorenia pracovného vzťahu s občanom Slovenskej republiky. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca „odídenca“ s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať a mal by to urobiť spôsobom, ktorý je pre zamestnanca zrozumiteľný.

Po uzatvorení zmluvy alebo dohody má zamestnávateľ povinnosť zaslať príslušnému úradu práce Informačnú kartu o vzniku pracovného vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny, a to do 7 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru alebo dohody. K informačnej karte je potrebné doložiť aj kópiu pracovnej zmluvy/dohody a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR.
Ani zasielanie mzdy na účet nie je žiadny problém. Niektoré banky totiž ponúkajú bankový účet na rok zadarmo.

Zdravotné poistenie

Zamestnanec „odídenec“ sa do zdravotnej poisťovne prihlasuje iba vtedy, ak sa zamestná na pracovný pomer alebo dohodu a dohodnutý príjem má aspoň vo výške minimálnej mesačnej mzdy, čo je aktuálne 646 €.

Ak ide o mesačne odmeňovaného zamestnanca, porovná sa suma dohodnutého príjmu v pracovnej zmluve, resp. v dohode s minimálnou mesačnou mzdou platnou pre rok 2022. Ak je dohodnutý príjem ≥ 646 €, zamestnanca „odídenca“ prihlási zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne.

Ak ide o hodinovo odmeňovaného zamestnanca, dohodnutý príjem sa prepočíta podľa vzorca: [(hodinová mzda x 174) x hodnota úväzku] a táto suma sa porovná s minimálnou mesačnou mzdou. Ak je takto prepočítaný príjem ≥ 646 €, zamestnávateľ „odídenca“ prihlási do zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec „odídenec“ si vyberie zdravotnú poisťovňu, v ktorej sa chce poistiť a podá v nej prihlášku najneskôr do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo dohody s dohodnutým príjmom najmenej vo výške minimálnej mzdy. Zamestnávateľ môže pomôcť zamestnancovi „odídencovi“ s uzatvorením zdravotného poistenia, ak ho na to splnomocní. Podľa informácií na stránke VŠZP podpis na splnomocnení nemusí byť úradne overený. K prihláške je potrebné doložiť doklady podľa požiadaviek jednotlivých poisťovní. Zdravotné poisťovne najčastejšie žiadajú priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody, potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu, informačnú kartu a identifikačný doklad (cestovný pas a pod.). Ak „odídenec“ nemá pridelené rodné číslo (uvedené v doklade o tolerovanom pobyte), zdravotná poisťovňa mu pridelí identifikačné číslo poistenca. Zamestnávateľ ho následne prihlási s kódom 2 Z (pracovný pomer), resp. 2D Z (dohoda). Zamestnávateľ má na to lehotu do 8 dní od vzniku pracovného pomeru resp. dohody.

Sociálne poistenie

Do Sociálnej poisťovne je potrebné prihlásiť zamestnanca „odídenca“ pred vznikom pracovného pomeru, resp. dohody tak, ako bežného zamestnanca alebo dohodára. Ak má pridelené rodné číslo (uvedené na doklade o tolerovanom pobyte), prihlásite ho pod týmto rodným číslom. RLFO – prihlášku zasiela zamestnávateľ elektronicky. Ak nemá pridelené rodné číslo, RLFO zamestnávateľ podáva v papierovej forme. RLFO pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný na platenie poistného. Sociálna poisťovňa následne vygeneruje prostredníctvom svojho informačného systému identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia. Ďalej už zamestnávateľ posiela za zamestnanca „odídenca“ RLFO aj výkazy elektronicky. Všetky prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti sú rovnaké ako pri každom inom zamestnancovi. Rovnako ako aj výpočet a odvod poistného do Sociálnej poisťovne.

Uplatnenie NČZD a DB

Ak zamestnanec „odídenec“ podpíše Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže si mesačne uplatňovať nezdaniteľnú časť na daňovníka. Ostatné nezdaniteľné časti (na manželku, doplnkové dôchodkové sporenie) a daňový bonus si môže uplatniť až v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní, ak najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov budú zdaniteľné príjmy zo Slovenskej republiky.

Ukončenie pracovného vzťahu

Po ukončení zmluvy alebo dohody má zamestnávateľ povinnosť zaslať príslušnému úradu práce Informačnú kartu o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny, a to do 7 pracovných dní od skončenia pracovného pomeru alebo dohody. K informačnej karte je potrebné doložiť aj kópiu pracovnej zmluvy/dohody a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR.

Zamestnanca „odídenca“ zamestnávateľ odhlási v zdravotnej poisťovni, ak v nej bol z pracovného pomeru, resp. dohody prihlásený a odhlási ho zo Sociálnej poisťovne.

Autorky: Veronika Vlčková, Martina Tichá

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty