Daňové priznania 2015

Daňové priznania 2015 je bezplatný program na pohodlné vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov FO typu A a B a daňového priznania z motorových vozidiel za rok 2015.   

Bezplatný program Daňové priznania za rok 2015 - aktuálne editovateľné tlačivá daňových priznaní 

Pred stiahnutím súborov vyplňte, prosím, nasledovné údaje:

* povinná položka

Prečo vyplniť daňové priznanie v programe Daňové priznania 2015?

 

Šetrí čas a peniaze

Program je zadarmo. Formulár vyplníte rýchlo a jednoducho. K vypisovaniu tlačív nie je potrebné internetové pripojenie. 

Praktický a jednoduchý

V programe vyplníte 10 priznaní DPFO (typ A a B) a 2 priznania k DPMV. Priznania môžete vytlačiť, uložiť do PDF alebo exportovať vo formáte XML a podať elektronicky.

Získate aktuálne tlačivá

Obsahuje aktuálne tlačivá pre daňové priznanie za rok 2015.

Overená kvalita

Daňové priznanie je akceptované daňovým úradom. Každý rok si program stiahne viac ako 30 000 ľudí. Program odporúčajú používatelia aj server zive.sk (2014 a 2012).

Fakturujte navždy zadarmo v online fakturácii iKROS.

Vyskúšajte zadarmo ekonomické programy KROS

Podrobnejšie informácie programe Daňové priznania 2015: 

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015

Dôležité informácie o podaní DPFO za rok 2015:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
 • Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.
 • Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
 • Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Životné minimum platné k 1. 1. 2015 je 198,09 eur.

 

Termín podania DPFO za rok 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. marca 2016. Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť v súlade s § 49 ods. 3 ZDP. Ak si chcete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, musíte správcovi dane túto skutočnosť oznámiť do 31. marca 2016. Predĺženie nie je možné pri firmách v likvidácii.

 

Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP)

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2015 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100 násobok platného životného minima). Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2 násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2015 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur (176,8 násobok platného životného minima), nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2015 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur (176,8 násobok platného životného minima), nezdaniteľnú časť základu dane  vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o výšku vlastného príjmu manželky/manžela. Rovnaký postup sa uplatňoval aj za zdaňovacie obdobie roka 2014.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je najviac 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP). Maximálna suma pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti je 988,80 eur.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľné zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je suma zaplatených príspevkov, najviac do výšky 180 eur.

Daňový bonus

Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2015 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2015 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).   

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 je potrebné podať najneskôr do 1. 2. 2016 (31. 1. 2016 je nedeľa).

Najdôležitejšou zmenou je zavedenie jednotnej sadzby dane v rámci celej Slovenskej republiky. Zmena nastáva aj pri podaní daňového priznania. Správu dane vykonávajú daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby (

už sa nepodáva daňové priznanie za každý kraj, v ktorom je vozidlo evidované, podáva sa len jedno daňové priznanie za všetky vozidlá).

Daňovník bude teda komunikovať s príslušným daňovým úradom v mieste svojho trvalého bydliska alebo sídla, bez ohľadu nato, v akom kraji má vozidlo evidované.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, zaradené v jednej z kategórii L, M, N a O. Vozidlo je predmetom dane vtedy, ak má pridelené evidenčné číslo v SR a používa sa v zdaňovacom období na podnikanie alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť.

 • L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,
 • M (M1, M2, M3) – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu osôb,
 • N (N1, N2, N3) – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu nákladov,
 • O (O1, O2, O3, O4) – prípojné vozidlá. 

Daňová povinnosť vzniká prvý deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak sa vozidlo počas celého zdaňovacieho obdobia nepoužívalo na podnikanie a o vozidle sa počas zdaňovacieho obdobia neúčtovalo alebo neboli uplatnené výdavky spojené s užívaním vozidla. V súvislosti s uvedeným zánikom sa zaviedla oznamovacia povinnosť. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Viac info v našom blogu alebo praktickom sprievodcovi.

Praktický sprievodca

DPMV 2015: 

Stiahnuť zadarmo 

Publikácia Daňové priznanie 2015

Pripravili sme pre vás ďalšiu praktickú publikáciu - sprievodcu vyplnením priznania k dani z príjmov FO typ B s príkladmi. Cena tlačenej publikácie je 16,50 € s DPH + poštovné a balné 2 € s DPH. Publikácia bude dostupná v druhej polovici januára 2016.

VIAC INFO Objednať

2014 12 Publikácia Daňové priznanie 2014.jpg

Inštalácia a spustenie programu 

Stiahnite súbor ALFA_plus_demo.exe z tabuľky vyššie, spustite ho a postupujte podľa inštrukcií inštalátora.

Ak máte program Daňové priznania z minulého roka, pri inštalácii zvoľte Aktualizácia, nie Nová inštalácia.

Program Daňové priznania sa nainštaluje ako súčasť programu ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, môžete ho však bezplatne používať, aj keď nebudete viesť účtovníctvo v programe ALFA plus.

Pre správne fungovanie programu Daňové priznania je potrebný Adobe Reader (v. 8.x a vyššia) s lokalizáciou pre Stredoeurópske jazyky (CE).

Spustite program Daňové priznania pomocou ikony na ploche.

 

danove priznanie.ico

V úvodnom okne vyberte typ daňového priznania, ktoré chcete vyplniť a stlačte tlačidlo Pokračuj. Daňové priznania k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015 pripravujeme vo februári 2016.

 

Cez tlačidlo Pridaj vytvorte nové daňové priznanie a vyplňte potrebné údaje. Po potvrdení sa otvorí tlačivo daňového priznania, ktoré môžete vyplniť.

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidieľ za rok 2013

 

Užitočné pomôcky a tipy pri práci s programom Daňové priznanie

  • Súčasťou programu Daňové priznania je aj poučenie na vyplnenie daňového priznania – typ A a typ B.
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel aj daňové priznanie FO typ B môžete podať aj elektronicky. Pomocou funkcie Export do XML exportujete daňové priznanie do XML súboru, ktorý naimportujete do príslušného tlačiva priamo na portáli Finančnej správy alebo v aplikácii eDane.
  • Program pomáha pri dopĺňaní odpočítateľných položiek na daňovníka a na manželku (manžela). V daňovom priznaní FO typ A sa v riadku 37 a 38 nachádzajú voľby na daňovníkana manželku (manžela). V daňovom priznaní FO typ B sa tieto voľby nachádzajú v riadku 73 a74. Po ich zapnutí program automaticky doplní nezdaniteľné časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 3 803,33 eur, ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j.  jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, čo je pre rok 2015 suma 19 809 eur, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je 3 803,33 eur, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona a manželka (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu a písm. b) zákona.
  • V niektorých riadkoch daňového priznania FO si môžete vyplniť vlastnú sumu alebo môžete prepísať sumu vypočítanú programom. Pre vyplnenie vlastnej sumy najskôr zapnite voľbu Vlastná suma, následne sa zmení šedé pole na biele a môžete ho editovať.
  • Pozrite si aj tlačenú publikáciu Daňové priznanie 2015, ktorá vám pomôže vyplniť DPFO typ A a typ B alebo videoškolenie Uzávierka roka 2015 a daňové priznanie v ALFE plus“.

 

Informácie pre používateľov programov ALFA plus a OMEGA

  • Používatelia programu ALFA plus (verzia 7.00 a vyššia) si môžu vytlačiť daňové priznania z motorových vozidiel za rok 2015 priamo v ich programe. Používatelia programu OMEGA (verzia 19.00 a vyššia) môžu vytlačiť daňové priznanie z motorových vozidiel priamo z programu OMEGA so zakúpeným modulom Daňové priznania a poznámky - DPPO, DPMV, DPFO.
  • Program Daňové priznania 2015 je súčasťou programu ALFA plus. Ak máte v počítači nainštalovaný program Daňové priznania z minulého roka, je potrebné znovu stiahnuť znovu stiahnuť aktuálnu verziu programu (súbor ALFA_plus_demo.exe) z tejto stránky a aktualizovať si program ALFA plus (zvoliť Aktualizácia, nie Nová inštalácia). Až po aktualizácií programu budete mať k dispozícií nové tlačivá daňových priznaní. 

 

Odber e-mailových noviniek

 • Prihláste sa na bezplatný odber emailových noviniek k programu Daňové priznania. Budeme vás priebežne informovať o nových verziách programu. Prihlásenie na odber (zaškrtnite Daňové priznania).

 PRIHLÁSIť

Referencie našich používateľov

 • Touto cestou chcem Vám a vašim spolupracovníkom zo srdca poďakovať za ohromnú pomoc pri vypĺňaní daňového priznania. Je to úžasné, že si vypíšem základné údaje a všetky riadky, ktoré je potrebné vyplniť, program urobí za mňa. Čítať 13 strán, študovať §, na to naozaj nemám čas. Veľmi pomáhate všetkým ľudom, ktorí potrebujú vyplniť daňové priznanie. Vo vašom programe sa pracuje oveľa lepšie ako v programe finančnej správy. Ešte raz ďakujem [p. Alena Kadlečíková]

 • Ďakujem spoločnosti KROS, vďaka ktorým som aj tento rok mohla vyplniť daňové priznanie rýchlo a zadarmo. [p. Silvia Nováková]

 • Ďakujem za tento e-mail , ANO svoje DP som už VYPLNIL a odovzdal, práve cez Vaše interaktívné tlačivo, ktoré som si už skôr stiahol. Ďakujem vám za tuto možnosť, nakoĺko vaše tlačivo je v súčasnosti JEDINÉ na trhu, ktoré je absolutne bez problémov použiteľné pre laických použivateľov internetu, ako som ja. Ešte raz veľká a srdečná VĎAKA ! [p. Ladislav Černega]

 • Ďakujem za bezplatny softver DPFO. Veľmi pomohlo. Vďaka. :) [p. Ivana Mlynárová]

 • Dobrý deň, stiahla som si váš program DP, je to úžasná služba vašej firmy pre drobných živnostníkov a veľmi rýchla, nakoľko všade sú zatiaľ len tlačivá na ručné vypísanie. Vyplnila som ho na základe vášho poučenia bez problémov.  [p. Macková]

 • Rád by som vyjadril mimoriadnu spokojnosť a poďakovanie za bezplatný program Daňové priznanie. Hoci nie som podnikateľ, musím si daňové priznanie podávať sám a s týmto programom je to "hračka". Vložím vstupné údaje a všetko sa vypočíta automaticky. Veľmi mi to uľahčilo podanie DP. Ešte raz ďakujem a ostávam s pozdravom. [p. Pavlovič]

 • Ste fantastickí, s vašim programom som si mohla odsúhlasiť DP. Držím palce a pokračujte aj tak ďalej. DRSR na vás nemá. Škoda, že som o vás nevedela skôr. Srdečná vďaka! [p. Králiková]

 • Dobrý deň, ďakujeme za tlačivá DPFO, ste spoľahlivejší ako DRSR !!!! Prajem príjemný deň. [p. Faktorová]

 • Milí KROSáci, nedá mi nepodeliť sa s vami o svoje pocity: Ste úžasní, práca s vaším softvérom človeka napĺňa radosťou a pocitom spokojnosti, je bezproblémová, užívateľa vedie presne krok za krokom správnym smerom... Máte môj obdiv! Želám Vám všetkým príjemné sviatky! :-) Ste SUPER !!! :-)  [M. Pecniková]

Daňové priznanie 2015 zvládnete vyplniť rýchlo a jednoducho.