Program Daňové priznania 2014

Daňové priznania je bezplatný program na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typu A a B a daňového priznania z motorových vozidiel za rok 2014. 

Bezplatný program Daňové priznania za rok 2014

Stiahnite si ZADARMO Daňové priznania 2014:

Pred stiahnutím súborov vyplňte, prosím, nasledovné údaje:

* povinná položka

 

TIP 1: Prečítajte si dôležité informácie k daňovému priznaniu FO za rok 2014 na našom blogu.

TIP 2: Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B môžete podať aj elektronicky - pomocou exportu súboru XML. Súbor XML s vaším daňovým priznaním naimportujte po prihlásení do systému Finančnej správy, resp. do aplikácie eDane.

Prečo vyplniť daňové priznanie v našom programe Daňové priznania 2014

  • Program je zadarmo a vždy bude!
  • Môžete spracovať až 10 priznaní DPFO typu A, 10 priznaní DPFO typu B a 2 priznania k dani z motorových vozidiel za každý kraj.
  • Nemusíte zháňať tlačivá, daňové priznanie vytlačíte, podpíšete a odovzdáte. Je akceptované daňovými úradmi.
  • Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B môžete podať aj elektronicky pomocou exportu XML súboru.
  • Vaše priznania máte uložené vo svojom počítači a môžete ich kedykoľvek editovať, upraviť, uložiť ako PDF a poslať mailom.  
  • Program vám pomôže s vyplnením a niektoré údaje sám prepočíta a doplní!
  • Daňové priznania 2014 je podľa serveru www.zive.sk najpoužitelnejší pre vyplnennie daňových priznaní. V roku 2012 získal program v teste 8 z 10 bodov!

Fakturujte zadarmo v iKROSe!

Vyskúšajte ekonomické programy KROS zadarmo.

Potrebujete podať DPPO za rok 2014?

Podrobnejšie informácie programe Daňové priznania 2014: 

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2014 - všetky dôležité informácie

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 máte povinnosť  podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2014 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
 • Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.
 • Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
 • Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Sadzba dane je 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Životné minimum platné k 01.01.2014 je 198,09 eur  a použije sa pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane za rok 2014.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 11 ZDP) je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2014 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima) . Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň, to znamená nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2014 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2014 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur, tak nezdaniteľnú časť základu dane  vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky.
 • Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2014 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2014 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 112 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 je potrebné podať a daň aj  zaplatiť do 31. marca 2015. Aj v tomto roku však môžete požiadať o predlženie lehoty na podanie DP. Stačí túto informáciu oznámiť daňovému úradu. Daňové priznanie je možné podať najneskôr do 30. 6. 2015 alebo do 30. 9. 2015, ak máte príjmy zo zahraničia. Predĺženie nie je možné pri firmách v likvidácii.  

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014 - všetky dôležité informácie

Daň a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

 • M (M1, M2, M3) - motorové vozidlá najmenej so 4 kolesami, ktoré sa používajú na dopravu osôb.
 • N (N1, N2, N3) - motorové vozidlá najmenej so 4 kolesami, ktoré sa používajú na prepravu tovaru.
 • O (O1, O2, O3, O4) - prípojné vozidlá.

Predmetom dane je len vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, bez ohľadu nato, kde sa používa na podnikanie (zahraničie alebo SR).

Základom dane pro osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Daňová povinnosť vzniká dňom, kedy sa vozidlo začalo používať na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká dňom, kedy sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Pri výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2014 treba vychádzať z ročných sadzieb dane, ktoré určil vyšší územný celok vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN). V roku 2014 nedošlo k zmene sadzieb dane z motorových vozidiel ani v jednom samosprávnom kraji tzn. platia sadzby dane, ktoré boli účinné k 1. januáru 2014.

Platenie preddavkov na daň za rok 2015 upravuje nový Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 361/2014 Z.z.). Podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2015 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel upravená podľa § 7 tohto zákona.

 

 

 

Ďalšie pomôcky k DPMV 2014 na stiahnutie zadarmo:

Elektronická príručka pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 2014

Stiahnuť

Preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2015

Stiahnuť

Sadzby dane k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel za rok 2014

Stiahnuť

 

Publikácia Daňové priznanie 2014

 • Pripravili sme pre Vás ďalšiu praktickú pomôcku - sprievodcu vyplnením priznania k dani z príjmov FO typ B s príkladmi. Cena tlačenej publikácie je 9,90 € s DPH + poštovné a balné 2 € s DPH.
 • Viac informácií 

Objednať

Inštalácia programu 

 • Stiahnite súbor ALFA_plus_demo.exe z tabuľky, spustite ho a postupujte podľa inštrukcií inštalátora.
 • Program spustíte kliknutím na ikonu Daňové priznania na ploche.

danove priznanie.ico

Pre správne fungovanie programu Daňové priznania je potrebné, aby ste mali nainštalovaný program Adobe Reader verzia 8.x alebo vyšší s lokalizáciou pre Stredoeurópske jazyky (CE). Program Adobe Reader si môžete stiahnuť aj z tejto stránky. Program Daňové priznania sa nainštaluje ako súčasť programu ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, môžete ho však bezplatne používať, aj keď nebudete viesť účtovníctvo v programe ALFA plus.

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014? 

danove priznanie.ico

 • Spustite program Daňové priznania pomocou ikony na ploche.

 • V úvodnom okne vyberte typ daňového priznania, ktoré chcete vyplniť a stlačte tlačidlo Pokračuj.

 • Program obsahuje aktuálne tlačivá daňových priznaní k  dani z motorových vozidiel (DPMV) a daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2014.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidieľ za rok 2013

 • Cez tlačidlo Pridaj vytvorte nové daňové priznanie a vyplňte potrebné údaje. 

Daňové priznania z roku 2013

 • Ak potrebujete vidieť / spustiť Vaše daňové priznania z roku 2013 alebo starších rokov, je potrebné ich otvoriť v staršej verzii programu Daňové priznania.

 

Užitočné pomôcky a tipy pri práci s programom Daňové priznanie

  • Súčasťou programu Daňové priznania sú aj poučenia pre vypĺňanie vo formáte PDF. K poučeniu sa dostanete cez tlačidlo "Poučenie" priamo pri vytváraní daňového priznania.
  • Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B môžete podať aj elektronicky (pomocou exportu súboru XML), ktorý naimportujete po prihlásení na portál Finančnej správy alebo cez aplikáciu eDane.
  • V daňových priznaniach vypĺňate len biele polia. Šedé polia nevypĺňate, sú neprístupné. Väčšinou sú to súčtové riadky, ktoré program sám vypočíta a vyplní.
  • Program pomáha pri dopĺňaní odpočítateľných položiek na daňovníka a na manželku (manžela) od základu dane. V daňovom priznaní FO typu A sa v riadku 37 a 38 nachádzajú voľby na daňovníkana manželku (manžela). Po ich zapnutí program automaticky doplní príslušné sumy odpočtu od základu dane (sumu odpočtu na manželku / manžela vyplní na základe r. 29). V daňovom priznaní FO typu B sa tieto voľby nachádzajú v riadku 74 a 75.
  • V niektorých riadkoch daňového priznania FO si môžete vyplniť vlastnú sumu, môžete prepísať sumu vypočítanú programom. Sú to napr. riadok pre uvedenie zaplatenia 2 % dane, riadok pre uvedenie paušálnych výdavkov v riadku 11 tabuľky č. 1 v daňovom priznaní typ B a pod. Pre vyplnenie vlastnej sumy najskôr zapnite voľbu Vlastná suma, následne sa zmení šedé pole na biele a môžete ho editovať.
  • Pozrite si aj tlačenú publikáciu Daňové priznanie 2014, ktorá vám pomôže vyplniť DPFO typ B.

 

Informácie pre používateľov programov ALFA, ALFA plus a OMEGA

  • Používatelia programu ALFA (verzia 21.00 a vyššia) a ALFA plus (verzia 6.00 a vyššia) si môžu vytlačiť daňové priznania z motorových vozidiel za rok 2014 priamo v ich programe! Používatelia programu OMEGA (verzia 18.00 a vyššia) môžu vytlačiť daňové priznanie z motorových vozidiel priamo z programu OMEGA so zakúpeným modulom Kniha jázd.
  • Program Daňové priznania 2014 je súčasťou programu ALFA plus, no spúšťa sa cez samostatnú ikonu na ploche. Ak máte v počítači nainštalovaný program Daňové priznania z minulého roka, je potrebné znovu stiahnuť aktuálny program z tejto stránky, pretože v starom programe je možné vyplniť iba daňové priznania za rok 2013! 

 

Odber e-mailových noviniek

 • Prihláste sa na bezplatný odber emailových noviniek k programu Daňové priznania. Budeme vás priebežne informovať o nových verziách programu. Prihlásenie na odber (zaškrtnite Daňové priznania).

 PRIHLÁSIť

Referencie našich používateľov

 • Dobrý deň Ing. Králik, veľmi si vážim Vašu ochotu, že ste môj mail odovzdali kompetentným a že si vážite každého zákazníka. P.Dingová mi poslala radu ako si DP vytlačiť. Touto cestou chcem Vám a vašim spolupracovníkom zo srdca poďakovať za ohromnú pomoc pri vypĺňaní daňového priznania. Je to úžasné, že si vypíšem základné údaje a všetky riadky, ktoré je potrebné vyplniť, program  urobí za mňa. Čítať 13 strán, študovať §, na to naozaj nemám čas. Veľmi pomáhate všetkým ľudom, ktorí potrebujú vyplniť daňové priznanie. Vo vašom programe sa pracuje oveľa lepšie ako v programe finančnej správy. Ešte raz ďakujem [p. Alena Kadlečíková, 26. 3. 2014]

 • Ďakujem spoločnosti KROS, vďaka ktorým som aj tento rok mohla vyplniť daňové priznanie rýchlo a zadarmo.. [p. Silvia Nováková, 26. 3. 2014]

 • Ďakujem za tento e-mail , ANO svoje DP som už VYPLNIL a odovzdal , práve cez Vaše interaktívné tlačivo,ktoré som si už skor stiahol. Ďakujem vám za tuto možnosť, nakoĺko vaše tlačivo je v súčasnosti JEDINÉ na trhu, ktoré je absolutne bez problémov použiteĺné pre laických použivateľov internetu /BU/ ako som ja. Ešte raz veĺká a srdečná VĎAKA ! [p. Ladislav Černega, 23. 3. 2014]

 • Dakujem za bezplatny softver DP FO. Veľmi pomohlo. Vďaka :) [p. Ivana Mlynárová, 22. 3. 2014]

 • Dobrý deň, stiahla som si váš program DB, je to úžasná služba vašej firmy pre drobných živnostníkov a veľmi rýchla, nakoľko všade sú zatiaľ len tlačivá na ručné vypísanie.Vyplnila som ho na základe vášho poučenia bez problémov. Mnohokrát ďakujem a prajem pekný a úspešný deň. [p. Macková, 26.2.2014]

 • Rád by som vyjadril mimoriadnu spokojnosť a poďakovanie za bezplatný program Daňové priznanie 2013. Hoci nie som podnikateľ, musím si daňové priznanie podávať sám a s týmto programom je to "hračka". Vložím vstupné údaje a všetko sa vypočíta automaticky. Veľmi mi to uľahčilo podanie DP. Ešte raz ďakujem a ostávam s pozdravom. [p. Pavlovič, 26.2.2014]

 • Ste fantastickí, s Vašim programom som si mohla odsúhlasiť DP. Držím palce a pokračujte aj tak ďalej. DRSR na Vás nemá. Škoda, že som o Vás nevedela skôr. Srdečná vďaka! [p. Králiková, 25.3.2013]

 • Dobrý deň, ďakujeme za tlačivá DPFO 2012, ste spoľahlivejší ako DRSR !!!! Prajem príjemný deň. [p. Faktorová, 4.2.2013]

 • Milí KROSáci, nedá mi nepodeliť sa s Vami o svoje pocity: Ste úžasní, práca s Vašim softvérom človeka napĺňa radosťou a pocitom spokojnosti, je bezproblémová, užívateľa vedie presne krok za krokom správnym smerom... Máte môj obdiv! Želám Vám všetkým príjemné sviatky! :-) Ste SUPER !!! :-)  [M. Pecniková, 1.4.2010]

 

 Daňové priznanie 2014 zvládnete vyplniť a podať rýchlo a jednoducho!