Menu

ALFA plus 4.00.00

Novinky verzie 4.00.00

 • V menu Obchod – Faktúry do zoznamu faktúr pribudla možnosť tlačiť dodací list priamo z faktúry.
 • Do predbežného výpočtu dane z príjmov boli dopracované polia pre zadanie mena, priezviska a rodného čísla manželky a detí.
 • V programe bola aktualizovaná tabuľka Výkazu o príjmoch a výdavkoch platná pre rok 2013 a vyššie. Tlačivo k tomuto výkazu bude dopracované, keď bude sprístupnené MFSR.
 • V programe bolo upravené vytváranie daňových priznaní k DPH tak, že je možné prvé daňové priznanie vytvoriť v hociktorom zdaňovacom období roka, a nie iba v januári alebo prvom štvrťroku, a tiež je možné dodatočne vytvárať predchádzajúce daňové priznania, ak už nie sú vytvorené. Táto funkcia je využiteľná najmä pre neplatiteľov, ktorí sa registrujú pre DPH v priebehu roka.
 • V programe bolo dopracované automatické dopĺňanie predvoleného kontaktu z firemných údajov pri prvom vytvorení Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch a rovnako aj pri vytváraní daňových priznaní k DPH a súhrnného výkazu DPH.
 • V príkazoch na úhradu bol upravený export pre Homebanking vo formáte Multicash.
 • S účinnosťou od 1.1.2013 bola v peňažnom denníku upravená štruktúra výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov ( §4 ods.6 písm. e), § 4 ods. 9  opatrenia MF SR č. MF/26567/2011-74). Doterajšie stĺpce peňažného denníka “Materiál” a “Tovar” sa  zlúčili do jedného stĺpca “Zásoby”, zrušil sa stĺpec “Prevádzková réžia” a zaviedli sa dva nové stĺpce “Služby” a “Ostatné”. Zmena názvov stĺpcov sa prejaví po prechode účtovníctva do roku 2013 alebo založením novej firmy pre rok 2013.
 • V poli “Stĺpec PD” sa zobrazuje tlačidlo pre zadanie sumy rozpisom na viac stĺpcov peňažného denníka.
 • V peňažnom denníku boli doplnené klávesové skratky pre pridávanie nových dokladov. Pomocou klávesových skratiek bude možné pridávať pokladničné doklady, interné doklady a doklady banky.
 • Vo formulári Prevod z programu ALFA boli farebne odlíšené firmy, ktoré už boli z programu Alfa prevedené. Zároveň je príslušný riadok ošetrený textom: “Firma už bola prevedená do programu ALFA plus.”
 • Pre lepšiu prehľadnosť príkazov na úhradu pribudol v evidencii záväzkov nový stĺpec s názvom “Príkaz na úhradu”.
 • V evidencii pohľadávok a záväzkov pribudli tlačové zostavy “Nevyrovnané pohľadávky po splatnosti” a “Nevyrovnané záväzky po splatnosti”, ktoré obsahujú doklady po dátume splatnosti. Pred tlačou je možné zvoliť počet dní po splatnosti, podľa ktorých program na tlačovej zostave zotriedi jednotlivé pohľadávky (záväzky), a zároveň sa pri každom doklade zobrazí počet dní omeškania.
 • Do programu bolo zapracované Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, aby bolo možné podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel v prípade, ak sa pri podnikaní používa automobil.
 • Do programu bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Daňové priznanie slúži na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za dané zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinná zaplatiť z týchto príjmov stanovenú daň.
 • Od účtovného roku 2013 nie je možné v programe používať valutové pokladnice so spôsobom ocenenia FIFO a Váženým aritmetickým priemerom. Ak takéto pokladnice používate, v roku 2013 sa automaticky zmení spôsob ich ocenenia na “Aktuálnym kurzom ECB”.
 • Do evidencie DPH bola dopracovaná možnosť tlačiť daňové priznanie k DPH. Pre tlač daňového priznania z evidencie DPH stačí cez menu Tlač – Daňové priznanie k DPH zobraziť zoznam daňových priznaní, ktoré je následne možné vytlačiť.
 • V peňažnom denníku boli premenované tlačidlá “Prečíslovanie poradových čísel podľa dátumu” a “Prečíslovanie záznamov” na “Zotrieď doklady” a “Prečísluj doklady” a zároveň boli presunuté z tlačidla Funkcie do hlavného formulára peňažného denníka.
 • V programe bolo zmenené umiestnenie dvoch položiek v hlavnom menu: Vzdialená podpora a Odoslanie databázy cez e-mail. Obe sa teraz nachádzajú v menu Program/Servis.
 • V programe bol rozšírený číselník bánk o viacero bánk so sídlom na území SR a pobočky zahraničných bánk.
 • Pri úhrade faktúry v module obchod, pomocou funkcie “Úhrada faktúry cez PD”  boli v doklade, ktorý je úhradou, sprístupnené polia na editáciu zadaných údajov, rovnako ako sú prístupné pri štandardnej úhrade faktúry v peňažnom denníku.
 • Na tlačovej zostave faktúry bolo rozšírené pole pre mernú jednotku tak, aby bolo možné uviesť aj dlhšiu skratku mernej jednotky.
 • V programe bola opravená chyba, pri ktorej sa za určitých okolností vypínala tlačiareň medzi tlačou jednotlivých kópií.
 • Do programu Alfa plus boli zapracované slovné informácie, ktoré sú od 01.01.2013 na základe novely zákona o DPH povinnou náležitosťou faktúry. Do číselníka užívateľských textov nachádzajúceho sa v záložke Záver na faktúre boli doplnené texty “Dodanie je oslobodené od dane” a “Prenesenie daňovej povinnosti”.
 • Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1.10.2012 zavádza povinnosť potvrdzovania prijatia tovaru zahraničným odberateľom v rámci členských štátov EÚ, preto do zoznamu faktúr bolo pod tlačidlo “Tlač” zapracované Potvrdenie o prijatí tovaru.
 • Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry daňových úradov bolo z číselníka daňových úradov odstránených šesť daňových úradov, ktoré k 1.1.2013 zanikli. PSČ a mestá, ktoré týmto daňovým úradom podliehali, boli presunuté pod iné príslušné daňové úrady.
 • V programe bola upravená suma minimálnej mzdy na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 vo výške 337,70 Eur. Suma sa používa  pri predbežnom výpočte dane z príjmov na posúdenie nároku na daňový bonus. Zároveň do prehľadu “Predbežný výpočet dane z príjmov” bola zapracovaná nová hodnota daňového bonusu platná od 01.07.2012. Aktuálna výška daňového bonusu je 21,03 Eur/mesiac. Uvedená položka sa použije pri výpočte daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu dane z príjmov fyzických osôb.
 • V evidencii dlhodobého majetku bol upravený výpočet odpisu pre majetok zaradený po 01.01.2012 v prípade, že odpisovanie bolo prerušené v prvom roku odpisovania.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty