Menu

OMEGA 16.00.00

Ostatné novinky verzie 16.00.00

  • V prípade, že vyvážate tovar do zahraničia, pripravili sme pre Vás novú tlačovú zostavu Potvrdenie o prijatí tovaru zahraničným odberateľom. Údaje do potvrdenia program vypĺňa z príslušnej odoslanej faktúry. Potvrdenie vytlačíte cez hlavné menu Tlač, prípadne cez Fakturáciu/Odoslané faktúry.
  • Do programu bol dopracovaný upozorňujúci oznam pri uzávierke DPH. Zobrazí sa v prípade, ak sa prenesú neuhradené colné doklady z minulého roka (nie sú v prehľadoch evidencie neuplatnenej DPH) a zároveň v minulom roku neboli uzatvorené uzávierkou DPH.
  • Novelou zákona č. 246/2012 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa rozširujú povinné náležitosti faktúry o povinné slovné informácie. Program OMEGA Vás upozorní nato, ak bude potrebné na faktúre uviesť slovnú informáciu. Potom stačí vybrať text a výber uskutočníte z číselníka Záverečný text v záložke Texty.
  • Podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona 222/2004 o DPH sa za faktúru považuje doklad vyhotovený z ECR, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 EUR, alebo inými platobnými prostriedkami nie je viac ako 1 600 EUR. Z tohto dôvodu sme v programe upravili oznam pri maloobchodnom predaji. Na základe novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, účinnej od 01.01.2013 sme v programe zmenili paragrafy pri vystavovaní faktúr vo fakturácii. Čísla paragrafov sme zmenili aj v sprievodcovi odpočtom preddavkov, v záložke Prijaté preddavky a Vyfakturované preddavky.
  • Do záložky Údaje DP v číselníku áut bol doplnený Dátum prvej evidencie vozidla. Tento údaj sa bude z číselníka áut automaticky dopĺňať do DPMV za zdaňovacie obdobie 2013.
  • Do programu sme zapracovali nové poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z.z.k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel (DPMV).
  • Do Evidencie účtovných dokladov sme doplnili novú funkciu Rozpočítavania Nákladov/Výnosov za predchádzajúce obdobie. Využijete ju v prípade, ak potrebujete časť nákladov alebo výnosov pripadajúcu na predchádzajúce obdobie rozúčtovať na účty rezerv. Funkciu jednoducho spustíte po zaúčtovaní dokladu cez tlačidlo Rozúčtuj.
  • Cez prístupové práva môžete nastaviť obnovu dát z archívu. Dopracovanou možnosťou sme Vám uľahčili kontrolu nad údajmi. Obnovu dát z archívu môže vykonať iba ten užívateľ, ktorý má dostatočné prístupové práva k obnove dát.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty