Menu

CENKROS 4 2017/II

Top novinky verzie 2017/II

>

Cenová ponuka

Pripravujete cenové ponuky mimo programu CENKROS 4? Tomu je už koniec. S novou verziou prinášame profesionálnu cenovú ponuku, ktorú vytlačíte priamo z programu.

S novou funkciou cenová ponuka si môžete:

 • nastaviť celé znenie cenovej ponuky (oslovenie, platnosť ponuky a pod.),
 • vyplniť všetky dôležité údaje o investorovi aj zhotoviteľovi, pričom môžete využiť centrálny zoznam firiem,
 • zadať zľavu alebo ju vypočítať podľa cieľovej ceny ponuky,
 • vytlačiť kompletnú cenovú ponuku ako jeden list s popisom, rekapituláciou ceny a rozpočtami celej stavby.
>

Porovnanie s cenníkovou databázou

Pomocou novej funkcie Porovnanie cien môžete zistiť, ako sa ceny rozpočtu (napr. v ocenenom zadaní, cenovej ponuke) odlišujú od cien v cenníkovej databáze. Rozdiely sú vyčíslené hodnotami, percentuálne a sú znázornené aj graficky. Pomocou prednastavených filtrov si môžete rýchlejšie zobraziť napr. len tie položky, ktoré sú drahšie alebo lacnejšie v porovnaní s cenníkom.

>

Vylepšená kontrola rozpočtu

Funkciu Kontrola rozpočtu sme zapracovali do Prehľadu stavby, a tak môžete z jedného miesta naraz skontrolovať rozpočty celej stavby. Odhalíte necenníkové položky, položky s rozdielnym popisom a cenou oproti cenníkovej databáze, zistíte chýbajúce presuny, duplicity, špecifikácie a tiež nulové ceny a množstvá… Výsledky kontroly si môžete vytlačiť pomocou dvoch nových tlačových zostáv.

Ďalšie úpravy:

 • Keďže Kontrola rozpočtu/kalkulácie môže na veľkých rozpočtoch trvať dlhší čas, už sa nespúšťa automaticky pri všetkých operáciách, ale len pri prvom otvorení panela.
 • Ak sú v popise položky nejaké medzery navyše oproti popisu databázovej položky, Kontrola rozpočtu/kalkulácie to už nevyhodnotí ako chybu.
 • Nastavenia kontrol rozpočtu/kalkulácie sa už pamätajú pre každého užívateľa zvlášť, a tak si každý môže navoliť, ktoré kontroly sa budú vykonávať.

Ostatné novinky verzie 2017/II

 • Pomocou Kroku späť môžete v novej verzii vrátiť zákazku do pôvodného stavu už aj po Aktualizácii zákazky.
 • Pri importe rozpočtov z PDF formátu sa importovalo maximálne 500 položiek, teraz už počet importovaných položiek nie je obmedzený.
 • Pri vkladaní vlastného zdroja (konštrukcie, materiálu, stroja, tarify) do číselníka zdrojov môžete zadať kód už s dvadsiatimi znakmi.
 • Ak majú konštrukcia a materiál vo väzbe nulové množstvá, tak po úprave množstva konštrukcie sa prepočíta aj  množstvo materiálu.
 • Pri importe Excelu Univerzál do existujúcej stavby sa importovaným položkám aplikujú kalkulačné vzorce podľa nastavení aktuálnej stavby.
 • Pri importe rozpočtov cez Excel Univerzál sa v niektorých prípadoch importovali výkazy výmer len na každej druhej položke, teraz sa už naimportujú výkazu výmer všetkým položkám.
 • Ak mala položka zákazky nulové množstvo, tak sa pri zápise položky do jej rozboru nastavilo nulové množstvo aj rozborovej položke. Množstvo rozborovej položky sa už preberá z množstva nastaveného pri jej zápise, a tak sa správne prepočíta aj kalkulovaná cena položky rozpočtu.
 • Pri hromadnom zápise položiek do rozpočtu s nastaveným nulovým množstvom sa už položky zapisujú so správnou jednotkovou cenou (predtým sa nastavila JC na nulu).
 • Pri importe vlastných položiek z Excelu do databázy naimportujete už aj položky, ktoré obsahujú doteraz nepodporované znaky ( napr. >, =, +, – ).
 • Po zmene celkovej ceny položky čerpania sa dopočítala nová jednotková cena. Chyba bola opravená a po zmene celkovej ceny položky čerpania sa dopočíta nový výkon položky.
 • Po novom sa zapamätáva posledná pozícia užívateľa v Zozname zákaziek a tak isto aj v Zozname zákaziek pri aktualizácii zákazky inou zákazkou. Znamená to, že pri opätovnom aktualizovaní zákazky bude používateľ nastavený na poslednú použitú zákazku a nebude sa musieť znova prácne navigovať cez celú organizačnú štruktúru.
 • Pri importe z viacerých Excelov do jednej stavby a nasledovnom exporte cien sa nevyexportovali ceny do všetkých zadaní, z ktorých daná stavba vznikla. Chyba bola opravená.
 • Pri prenose výpočtov z modulu Area program nepadá a výpočty sa už prenášajú správne, neduplikujú sa.
 • Už aj pri importe zadania z Oferty do Cenkrosu na SQL a nastavením databázy stavby sa položky naimportujú správne do všetkých objektov.
 • Bola opravená chyba v programe, keď pri importe podkladov TSP cez Import Excel Univerzál sa neimportovalo množstvo na dieloch.
 • Do kódu a názvu stavby/zákazky už nie je možné vložiť tabulátor, pretože zákazky obsahujúce tabulátor sa nedali naimportovať automaticky (napr. pomocou importu Excel Komplet 2012 alebo Excel Univerzál s automatickým rozpoznaním a nastavením šablón pre import).
 • Používatelia SQL verzií programu CENKROS 4 majú opravené názvy funkcií na paneli nástrojov, funkcie sa už zobrazujú čitateľne.
 • Upravili sme export Excelu Komplet 2012 tak, aby boli pri tlači z Excelu lepšie viditeľné aj dlhšie popisy položiek.
 • Opravili sme oblasti tlače po exporte cien do súborov formátu Excel Komplet 2012.
 • Výpočet množstva prirážok (presunov hmôt, suti a pod.) funguje správne už aj v tom prípade, ak zadáte výnimku pre diely, ktoré sa do výpočtu nemajú zahŕňať.
 • Pri hromadnej tlači z Prehľadu stavby sa do tlačovej zostavy Rozpočet – práce M už prenáša kód aj názov zákazky.
 • Bolo opravené vyhľadávanie slov v cenníkovej databáze tak, aby sa aj v skupinách so stupňami, napr. oblúk 45°, zobrazili prislúchajúce položky.
 • Bol opravený import riadkov výkazu výmer z XC4, ktoré obsahujú poznámku spolu s výrazom.
 • Nová cenová úroveň CENEKON 2017/II obsahuje 1 130 nových a 1 500 prepracovaných položiek prác, 2 800 nových materiálov (WAVIN, PRORAIN…) a 5300 nových materiálov online (DEN BRAWEN, CANEX, KELINE…).
 • BEŽNÉ STAVEBNÉ PRÁCE – Vykonali sme kompletnú revíziu cenníka omietky, doplnili sme nové všeobecné položky omietok zo suchých zmesí (bez uvedenia konkrétneho výrobcu) a aktualizovali sme najpoužívanejších výrobcov BAUMIT, WEBER, CEMIX, RIGIPS, YTONG.
 • PREFABRIKOVANÉ DIELCE – V spolupráci s firmou PREFA Brno a PREFA Sučany bol aktualizovaný a doplnený sortiment pre ocenenie položiek prác pre stenové a stropné panely SPIROLL, preklady, stropné dosky a cestné panely.
 • OCEĽOVÉ HALY – Na základe spolupráce s realizačnou firmou KOVOSTAV sme spracovali nové položky a nový spôsob ocenenia výroby oceľových konštrukcií a oceľových prvkov. Časy práca boli stanovené na základe merania v dielni a následne aplikované pri tvorbe položiek. Odteraz budete vedieť oceniť nielen montáž, ale aj výrobu jednotlivých oceľových prvkov a konštrukcií.
 • ZÁHRADNÍCKE PRÁCE – V cenníku Hydromeliorácie sme v spolupráci s realizačnou firmou PRORAIN spracovali kompletný systéme pre zavlažovanie záhrad, ihrísk a parkov. V novej cenovej úrovni tak nájdete nové položky pre montáž postrekovačov, trysiek, kvapôčkovej závlahy, rozvodov, riadiacich jednotiek a všetkých ostatných súčastí.
 • VODOVOD, KANALIZÁCIA, PLYNOVOD – V cenníku Diaľkové vodovody a kanalizácie sme v spolupráci s firmou WAVIN a GAWAPLAST normovali práce a spracovali položky pre kompletné ocenenie vonkajších plastových rozvodov kanalizácie, vodovodu a plynovodu. Spolu s revíznymi šachtami spracovanými v minulej cenovej úrovni je možné oceniť kompletný systém pre odkanalizovanie miest a obcí.
 • OPRAVA A ÚDRŽBA MESTSKÉHO MOBILIÁRU – V spolupráci s mestami sme pripravili položky pre ocenenie opráv mestského mobiliáru. Demontáž, opravu a spätnú montáž jednotlivých prvkov ako sú lavičky, smetné koše a vitríny už nebude pre Vás problém oceniť. Doplnili sme aj položky osadenia zastávok pre hromadnú dopravu a prístreškov pre bicykle.
 • POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – Na základe vyhlášky č. 9/2009 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. sme v cenníku Pozemné komunikácie doplnili položky prác pre ocenenie nevidiacich a slabozrakých ako sú varovné a signálne pásy, vodiacie línie a pod. Pre komplexné ocenenie rozpočtu ciest sme pre Vás pripravili položky odvodnenia komunikácií z betónových, polymér-betónových a plastových žľabov.
 • ELEKTROINŠTALÁCIE – V časti cenníka opráv istiacich prvkov a vypínačov sme na základe spolupráce s elektrikármi zreálnili časy práce, ktoré vám pomôžu reálne oceniť opravy elektroinštalačných prác.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty