Menu

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2016

Tak ako je zvykom každý rok aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Opäť nastali určité zmeny, ktoré ovplyvňujú podanie daňového priznania FO za rok 2016. Pozrite si, či aj Vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 ste povinný podaťv tom prípade, ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy boli v sume 1 901,67 eura a viac. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Daňové priznanie ste povinný podať aj v tom prípade, ak zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale vykazujete daňovú stratu.

Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.

Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.

program TAXA – daňové priznania

Vyplňte daňové priznania rýchlo a jednoducho – editovateľné tlačivá. Stačí zadať niekoľko údajov a sprievodca vyplní priznanie za Vás.

Z čoho sa vypočíta a platí daň?

Konečný základ dane, z ktorého sa vyčísli daň sa vypočíta: príjmy – výdavky (vrátane odvodov) – nezdaniteľné časti.

Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2016 je maximálne vo výške 3 803,33 eur. Platí, že čím vyšší máte základ dane, tým bude suma nezdaniteľnej časti na daňovníka nižšia.

 • Ak je Váš základ dane nižší alebo rovný sume 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka bude vo výške 3 803,33 eur.
 • Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľnú časť na daňovníka vypočítate ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 – (1/4 základu dane).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.

 • Ak ste mali v roku 2016 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy.
 • Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
 • Ak ste mali v roku 2016 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľnú časť základu dane  vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur – ¼ základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem.
 • Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur – ¼ základu dane – vlastný príjem manželky/manžela.

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa vypočíta ako 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti  alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálna suma pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti je 1 029,60 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľné zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je suma zaplatených príspevkov, najviac do výšky 180 eur.

Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby

 • Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Sadzba dane je 19 % z osobitého základu dane z kapitálového majetku.

Lehota na podanie daňového priznania

Bežný termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov za rok 2016 je do 31. marca2017.

Môžete však využiť aj odklad termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o 3 alebo 6 mesiacov. Ak si chcete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, musíte správcovi dane túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 31. marca 2017.

Lehotu si môžete predĺžiť najviac o 3 mesiace, a to v tom prípade, ak ste nemali príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V prípade, že ste mali príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehotu si môžete predĺžiť najviac o 6 mesiacov. Do konca predĺženej lehoty musíte nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň.

Platenie dane – číslo účtu

Ak Vám vyšla povinnosť platiť daň z príjmov, túto daň zaplatíte na číslo účtu pridelené daňovým úradom. Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

 • Číslo účtu pre rezidenta Slovenskej republiky je 500208-OÚD/8180 a variabilný symbol 1700992016.
 • Číslo účtu pre nerezidenta Slovenskej republiky je 500216-OÚD/8180 a variabilný symbol 1700992016.

Pomôcky ktoré Vám určite pomôžu

Na správne vyplnenie daňového priznania využite náš program TAXA – daňové priznania, ktorý Vám pomôže automaticky prepočítať vyplnené údaje. Publikácia daňové priznanie za rok 2016 Vám poskytne množstvo názorných postupov vypĺňania daňového priznania a dôležité zmeny Zákona o dani z príjmov, ktoré sú doplnené o komentáre a upozornenia. Ponúkame Vám aj videoškolenia Uzávierka roka 2016Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2016, pomocou ktorých zvládnete uzávierku účtovníctva ,,ľavou – zadnou“.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty