Menu

HYPO 12.00

Ostatné novinky verzie 12.00

 • Oddelenie výpočtu VŠH porovnávacou metódou zvlášť pre stavby a zvlášť pre pozemky.
 • Zjednodušenie zadávania porovnateľných objektov a faktorov porovnávania vo výpočte VŠH porovnávacou metódou pre stavby.
 • S novou funkciou pripomienky si môžete vytvoriť kalendár udalostí,  ktorý Vás bude upozorňovať na blížiace sa termíny, napr. odovzdanie posudku, dátum obhliadky a iné.
 • Automatická tvorba popisu pre rodinné domy z tvorby rozpočtového ukazovateľa Vám vytvorí technický popis zo zadaných bodov rozpočtového ukazovateľa pre všetky podlažia.
 • Výpočet životnosti rodinných domov a chát Smejkalovou metódou pre stavby s vekom pôvodnej stavby od 60 rokov (vrátane) do 100 rokov (vrátane).
 • Výber minimálnej, priemernej alebo maximálnej životnosti prvkov pre výpočet opotrebenia analytickou metódou.
 • Možnosť vkladania obsahu pri väčších posudkoch.
 • Vo formulári stavieb sme rozdelili zadávanie obstavaného priestoru na časti (spodná stavba, vrchná stavba…) rovnako ako je to pri zadávaní hlavnej (pôvodnej) stavby.
 • Do výpočtu VŠH metódou polohovej diferenciácie sme doplnili tabuľku s odporúčanými priemernými koeficientmi predajnosti pre rôzne typy objektov a sídiel (miest).
 • Do všetkých druhov pozemkov sme pridali možnosť hromadne zmeniť zadané spoluvlastnícke podiely pre všetky parcely v jednom pozemku.
 • Pri kopírovaní a premiestňovaní viacerých označených posudkov v archivácii máte možnosť kopírovať alebo premiestňovať všetky označené posudky naraz. Doteraz sa dalo kopírovať iba po jednom posudku.
 • V archivácii nájdete Kôš, kde sa ukladajú vymazané posudky a doplnili sme funkcie na klávesy: Ctrl+A (označ všetko), Esc (zruš označenie), Del (vymazať posudok), F5 (kopírovanie posudku/posudkov), Alt+F4 (zatvorenie programu).
 • Do nastavení sme doplnili možnosť prednastavenia horného a dolného okraja vo výstupe znaleckého posudku vo Worde.
 • HYPOCAD – Nakreslenie pôdorysu v stavbách pre budovy a haly.
 • HYPOCAD – Kreslenie tabuliek s legendou miestností priamo na výkrese.
 • HYPOCAD – Nové objekty vybavenia, ako napr. komín, vstavaná skriňa, bojler, kozub a iné.
 • HYPOCAD – Kreslenie inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina) a oplotenia.
 • HYPOCAD – Otočenie výkresu a kreslenie na šírku alebo na výšku.
 • HYPOCAD – Prednastavené ukladanie výkresu cez funkciu Uložiť ako do aktuálne otvoreného posudku v HYPO.
 • Do kombinovanej metódy bol doplnený infopanel, ako v ostatných formulároch so základnými údajmi pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť o priebežnom výpočte.
 • V iných stavbách pri zadávaní merných jednotiek sa do výstupu prenesú zadané jednotky naformátované tak, ako boli zadané vo formulári. Už sa nevypisujú v jednom riadku.
 • V chatách, garážach a drobných stavbách sme upravili vypisovanie bodov tvorby RU podľa Metodiky ÚSI (doplnili zátvorky, rozpísali skratky, opravili gramatické chyby).
 • Vo formulári Záver sa aktualizujú údaje o hlavných stavbách v posudku, po kliknutí na tlačidlo Hromadne doplň v záložke Základné údaje. Doplnia sa hlavné stavby a prepočíta sa ich OP alebo ZP a uvedie sa počet podlaží.
 • Pri pridávaní podlaží v rodinných domov sme premiestnili pomocný panel s matematickými funkciami k ľavému okraju formulára ako je to pri stavbách.
 • V pozemkoch sme umožnili kopírovať údaje zadávané v čitateli a menovateli spoluvlastníckeho podielu cez Ctrl + C a následne vkladanie cez Ctrl + V.
 • Do záverečnej rekapitulácie nájmu za pozemok je možné na voľbu v nastaveniach vypisovať okrem čísla parcely aj názov pozemku.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala v starých posudkoch, kde nebol prevedený výpočet VŠH kombinovanou metódou do nového zadávania.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty