Menu

HYPO 7.20

Ostatné novinky verzie 7.20

  • Vytváranie nových posudkov v eurách s použitím starších posudkov vytvorených v slovenských korunách cez zaškrtávací box Naplniť posudok údajmi z označeného.
  • Vo výstupe znackého posudku doplnený výpočet dokončenosti pri stavbách (budovy a haly) podľa katalógu ÚSI Žilina aj ostatných katalógoch (ÚRS Praha, Cenekon atď).
  • Orná pôda a trvalé trávnaté porasty – zaokrúhlenie východiskovej hodnoty na MJ na 4 desatinné miesta podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465/2008 Z. z. 
  • Vo všetkých tabuľkách v programe akceptovanie zadávania desatinnej bodky aj desatinnej čiarky pri zadávaní čísel.
  • Pri zadávaní nákladov v kombinovanej metóde možnosť zadania percenta v tabuľke na 2 desatinné miesta.  
  • Kontrola veľkosti hlavného formulára a archivácie, aby sa vždy po spustení zobrazili na obrazovke podľa pôvodných nastavení.
  • Kombinovaná metóda – odstránené mrznutie programu, ktoré bolo spôsobené pridávaním veľkého počtu položiek do hrubého výnosu alebo nákladov.  
  • Rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby – opravené zobrazovanie popisu podlažia pri viacstĺpcovom výstupe.
  • Správne zobrazovanie vonkajších úprav, položky Spevnené plochy – Diaľnice, cesty, komunikácie vo výstupe znaleckého posudku.
  • Hypo Poľnohospodár – odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala po kliknutí na tlačidlo výpočet VŠH porovnávacou metódou. 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty