Menu

OMEGA 12.21.00

Ostatné novinky verzie 12.21.00

  • Pre daňové priznanie DPH s platnosťou od apríla 2009 bol doplnený export vo formáte XML.
  • Opravená chyba, kedy program pri opakovanom prechode do roku 2009 neprepočítal nákupné ceny dodávateľa z meny SKK na menu EUR.
  • Pri exporte do originálneho tlačiva daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty sa v dolnej časti prekrývali texty.  V štandardnej tlačovej zostave bol aktualizovaný čiarový kód a číslo zostavy.
  • Ak bola výdajka vytvorená z faktúry (alebo dodacieho listu) a následne na faktúre bola dopracovaná zmena na položkách, v programe dochádzalo k nesprávnemu prepisovaniu skladových cien vo výdajke.
  • Odstránená chyba v internom výkaze ziskov a strát. Nižšie hodnoty ako 0,5 program z minulého účtovného obdobia nepreberal.
  • Odstránená chyba v tlačovej zostave “Súvaha” a “Výkaz ziskov a strát” pre neziskové organizácie. Po prechode z roku 2008 do roku 2009, program nezadal sumy v riadkoch číslo 58 a 59.
  • Opravená chyba pri prechode do roku 2009. Do výkazu zisku a strát a súvahy program nesprávne prenášal sumy.
  • Pri tlači výdajky na pokladni sa posielali položky zaokrúhlené vždy na tri desatinné miesta. Teraz sa posielajú na toľko desatinných miest ako je nastavené v jednotlivých položkách výdajky, maximálne však na tri desatinné miesta. UPOZORNENIE: Ak je zaokrúhľovanie na položkách (cenovej úrovni) na viac desatinných miest ako je nastavené na pokladni, tak pokladničný doklad a doklad (výdajka) sa nemusia rovnať. Ak je zaokrúhľovanie na položkách (cenovej úrovni) nastavené na menší počet desatinných miest ako je na pokladni, tak tam problém nevzniká.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty