Menu

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach

Nepokazte o pár dní podávané daňové priznanie tradičnou chybou. Finančná správa Slovenskej republiky zverejnila zoznam, ktorý vás ešte môže varovať.

Ktoré chyby sa teda opakujú každoročne?

 • nesúlad podaného DP so vzorom tlačiva platným pre príslušné zdaňovacie obdobie (platnosť a účinnosť) so vzorom tlačiva zverejnenom vo FS 10/2015,
 • nesprávne vyplnenie príloh DP, najmä údajov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia v DP FO typ B, ktoré sa následne z daňového priznania poskytujú sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 • nesprávne označenie  zdaňovacieho obdobia,
 • nesprávne vyznačenie druhu  priznania  (riadne, opravné, dodatočné),
 • nevypísanie DIČ (resp.  rodného čísla) na všetkých listoch tlačiva,
 • nevyznačenie činnosti SK NACE pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
 • nekompletnosť podania (nepredloženie všetkých strán daňového priznania) vrátane príloh,
 • nevyznačenie  zaškrtávacieho políčka krížikom v príslušnom oddiele daňového priznania – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  z príjmov fyzickej osobe podľa § 50 ZDP, ak daňovník neuplatní tento postup,
 • nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí DP (daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane,  žiadosti daňovníka a údaje na účely      sociálneho a zdravotného poistenia),

A ešte všetko to, na čo by ste mali myslieť vopred:

 • pripraviť si platné tlačivo na podanie daňového priznania,
 • nachystať si všetky potrebné podklady na vyplnenie jednotlivých riadkov tlačiva,
 • zvážiť, či  stihne  podať  tlačivo v zákonnej lehote,  alebo  v tejto lehote oznámi správcovi dane (za predpokladu splnenia zákonných podmienok), že si lehotu na podanie daňového priznania  predlžuje a uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie.

Zdroj informácií:

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty