Menu

OMEGA 19.30.00

Top novinky verzie 19.30.00

>

Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku

V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015:
poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky,
výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky,
poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky.
>

Uplatňovanie DPH na základe platby (od verzie 19.20)

Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť.
Program záznamy do Evidencie DPH pridáva automaticky na základe platieb.
Kontrolu dokladov uplatňovaných podľa prijatia platby Vám uľahčí nová tlačová zostava.
>

DPPO a DPFO B za rok 2015 (od verzie 19.10)

DPPO za rok 2015
Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať automaticky a údaje priamo načítať do eDaní. V účtovom rozvrhu si zároveň viete doplniť smerovania účtov pre ďalšie riadky III.časti.
DPFO typ B za rok 2015
Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii budete môcť spracovať a odoslať vo formáte XML DPFO B za rok 2015 aj z programu Omega.
>

Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily? (od verzie 19.00)

Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu.
Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu “Predaj – odpis v roku vyradenia” sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.

Ostatné novinky verzie 19.30.00

  • Zapracovali sme zmeny v Kontrolnom výkaze DPH podľa legislatívy platnej od 1.4.2016. Po novom platí, že ak si platiteľ DPH bude zo zjednodušených faktúr odpočítavať sumu DPH 3 000 € a viac, je povinný uviesť údaje zo všetkých zjednodušených faktúr v členení na dodávateľov.
  • Do tlačovej zostavy Majetok využívaný aj na osobnú potrebu sme doplnili stĺpec Daňový výdavok.
  • Vytvorili sme novú tlačovú zostavu Majetok na prenájom, v ktorej sa zobrazuje zoznam majetku poskytovaný na prenájom a suma neuplatneného daňového odpisu z prenájmu. Na základe tejto zostavy si budete vedieť porovnať daňové odpisy prenajatého majetku na riadok 3 tabuľky B DPPO.
  • V evidencii majetku, na záložke Prenájom, môžete od tejto verzie programu zadať výšku prenájmu v nulovej výške.
  • Pri exporte príkazov na úhradu vo formáte SEPA XML sa z názvov partnerov odstraňujú znaky “@” a “&”. Takisto sa údaje pri exporte z omegy odosielajú bez diakritiky.
  • Optimalizovali sme čas trvania uzávierky DPH. Pri veľkom množstve dokladov v EUD, mohlo vykonávanie uzávierky trvať dlho.
  • Optimalizovali sme zobrazenie tlačovej zostavy Porovnanie UO a DO.
  • V DPPO sme upravili ukladanie súhlasu so zasielaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona. Pri zapnutí tejto voľby sa táto pri opätovnom otvorení daňového priznania nepamätala.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty