Menu

Nové povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Cieľom zákona je posilniť ochranu oznamovateľov – zamestnancov, ktorí v dobrej viere uviedli skutočnosti, ktoré prispejú k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa a o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.

Pre zamestnávateľov s najmenej 50 zamestnancami zákon určuje povinnosť zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti.

Podnetom je oznámenie vrátane anonymného oznámenia a neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Náležitosti vyplývajúce zo zákona je zamestnávateľ povinný zabezpečiť do 30.6.2015.

Vnútorný systém vybavovania podnetov

Zamestnávateľktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný:

 1. určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa v zmysle tohto zákona; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom.
 2. prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.
 3. zabezpečiť, aby boli zverejnené spôsoby podávania podnetov, ktoré  musia byť pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.
 4. pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
 5. oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu.
 6. Zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o:
  • podávaní podnetov,
  • preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
  • zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
  • evidovaní podnetov,
  • oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
  • spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

Zamestnávateľ je povinný po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu:

   • dátum doručenia podnetu,
   • meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
   • predmet podnetu,
   • výsledok preverenia podnetu,
   • dátum skončenia preverenia podnetu.

Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností, môže inšpektorát práce uložiť pokutu do 20 000 eur.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty