Menu

OLYMP 10.10

Novinky verzie 10.10

 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009.
 • Aktualizované tlačivá A, S a X pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizovaný dokument “Sumárny prehľad pracovníkov pre RZZP” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Nový štvrťročný “Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň” za I. Q 2010 (Dokumenty – Odvod dane – Prehľad o zrazených preddavkoch).
 • Upravený výpočet čistej mzdy pre určenie sumy “Výživného” a “Zrážky nariadenej súdom”. Do čistej mzdy sa nezapočíta daňový bonus ani výsledok ročného zúčtovania dane.
 • Nový dokument “Rozpis pracovnej doby podľa pracovného kalendára – ročný” (Dokumenty – Evidencia pracovnej doby), na ktorom je rozpísaný harmonogram pracovnej doby.
 • Pridaná možnosť zadať prístupové práva k Manažérskym zostavám.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre VUB banku.
 • V Personalistike a vo Výpočte mzdy pribudla prostredníctvom panela “Označovanie” možnosť označiť zamestnancov so súbežným pracovným pomerom.
 • Bolo upravené pripájanie databáz tak, aby sa dala zadať sieťová cesta aj ručne a nielen cez dialógové okno.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazila v niektorých prípadoch pri zvolení voľby Manažérske zostavy.
 • Upravené nesprávne farebné zobrazenie časového fondu vo výplate v prípade, ak sa do výplaty vstúpilo cez Ukáž.
 • Na tlačive “Súhlas dotknutej osoby” (Dokumenty – Personalistika) bol v časti “Doba platnosti súhlasu” zmenený text “neurčená” na text “v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania”.
 • Na výplatnej páske “Výpis zložiek” (Dokumenty – Výplaty) uvedie program text zložky mzdy na dva riadky v prípade, že je v zložke mzdy zadaný dlhší text v poznámke.
 • V prípade, že bola výplata za január 2009 generovaná na verzii 9.10 a nebol urobený prepočet výplat na verzii novšej ako 9.12, mohol sa pri výpočte základu dane použiť odvod poistného o jeden cent nižší. Výpočet ročného zúčtovania dane vo verzii 10.10 je upravený tak, aby bol tento rozdiel vyrovnaný. Chybné záznamy v ročnom zúčtovaní dane budú automaticky označené pri prechode na verziu 10.10.
 • Pre osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sú zároveň spoločníkmi, je možné vytlačiť “Doklad o výške príjmu” (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP) a vygenerovať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.
 • Upravený výpočet odvodu na zdravotné poistenie u zamestnancov pracujúcich na základe dohody aj hlavného prac. pomeru, pričom na dohodu mali zadanú zložku mzdy určenú pre hlavný pracovný pomer.
 • Opravená chyba vo výpočte ročného zúčtovania dane. V prípade, že mal zamestnanec v niektorom mesiaci v roku 2009 nulový príjem a zložku mzdy “A20_prac. voľno žiadané – neplatené (so ZP)”, jeho odvod na zdravotné poistenie sa nezahrnul do zaplateného poistného v ročnom zúčtovaní dane do riadku 00a. Chybné záznamy v ročnom zúčtovaní dane budú automaticky označené pri prechode na verziu 10.10.
 • Opravené nesprávne zobrazovanie špecifického symbolu na tlačive “DDS Tatra banky – rozpis platieb” (Dokumenty – Odvody poistného DDS) pri novej tlači.
 • Opravený výpočet priemerného zárobku na dokumente “Rezerva na nevyčerpanú dovolenku” (Dokumenty – Dovolenky). Program niekedy nevypočítal priemerný zárobok v prípade, ak neboli vygenerované výplaty za mesiac január.
 • Opravená chyba pri pridávaní niektorých zložiek mzdy do výplaty (napr. 310_náhrada mzdy za dovolenku), kedy program neponížil časový fond všetkých zložiek mzdy zadaných na rovnaký deň.
 • Opravená chyba 1-220-3360 Query is to complex, ktorá sa mohla zobraziť pri zálohovaní databázy do adresára, ktorý už obsahoval veľa iných súborov so zálohami.
 • Opravená chyba pri výpočte nároku na dovolenku za rok 2009. Program vypočítal nesprávny nárok na dovolenku za rok 2009 v prípade, ak bola v personalistike zadaná zmena úväzku (zmena počtu pracovných dní v týždni) a pôvodný pracovný pomer bol zadaný pred rokom 2009.
 • Opravená chyba, kedy sa pri použití zložky mzdy “980_finančný príspevok na stravu – zdaň.” nezobrazil na výplatnej páske počet dní, za ktoré zamestnanec tento príspevok poberá.
 • Upravené generovanie oznámenia o zmene platiteľa na zdravotné poistenie, na ktorom program nevytlačil ukončenie rodičovskej dovolenky v prípade, ak pripadlo na rovnaký deň ako ukončenie pracovného pomeru.
 • Opravená chyba, kedy program zobrazoval upozornenie na pridanie príplatku za prácu vo sviatok do výplaty aj v prípade, že zamestnanec v tento deň sviatku nepracoval.
 • Opravená chyba, kedy program v “Potvrdení o zdaniteľnej mzde” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane) a tiež pri výpočte ročného zúčtovania dane odpočítal od zaplateného poistného sumu zo zložky mzdy “985_vrátené poistné zo SP zapl. bez právneho dôvodu”.
 • V prípade, že ste v roku 2009 použili zložku mzdy “985_vrátené poistné zo SP zapl. bez právneho dôvodu” a máte už na verzii 10.01 vygenerované ročné zúčtovanie dane, odporúčame ho vygenerovať ešte raz na v. 10.10 a taktiež vystaviť nanovo tlačivo “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde”.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty