Menu

OLYMP 10.70

Novinky verzie 10.70

 • Do programu boli zapracované “Hromadné funkcie”. Pomocou nich je možné jednoducho hromadne zadávať alebo editovať zložky mzdy a zrážky v personalistike, alebo vo výplatách zamestnancov. Taktiež je možné hromadne meniť stredisko, na ktoré sú zamestnanci priradení, hromadne zadávať PN a OČR v personalistike, alebo hromadne pridávať dovolenky priamo do výplat. Hromadné funkcie sú prístupné len pri licencii Profesionál.
 • Do programu bola pridaná nová funkcia “Kontrola údajov” (Firma – Kontrola údajov), ktorá umožňuje spúšťanie kontrol, ktoré upozornia na podozrenia, prípadne chybne zadané údaje v programe, napr. nesprávne kódy ZP, nedočerpaná alebo prečerpaná dovolenka po skončení prac. pomeru, nesprávne percento pri sadzbe úrazového poistenia, viacnásobné pridanie výsledku ročného zúčtovania do výplat… Pomocou funkcie Kontroly údajov je možné následne aj opravovať. Každá chyba obsahuje postup, ako ju v programe opraviť.
 • V evidencii pracovných pomerov pribudla možnosť pridávať Zmeny a Dodatky k dohodám o prácach mimo pracovného pomeru. Tieto je možné následne vytlačiť v menu Dokumenty – Personalistika – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Zmeny v dohode, Dodatky k dohode.
 • Možnosť evidovať zmeny osobných údajov zamestnancov aj s ich časovou platnosťou, t.j. možnosť evidovať zmenu napr. mena, bydliska, čísla OP, čísla účtu. Následne je možné vytlačiť, alebo exportovať oznámenia o zmene osobných údajov – Registračný list FO typu “zmena” do Sociálnej poisťovne.
 • V Personalistike na záložke Mzdové údaje bolo zrušené označovanie políčok “Poberá starobný dôchodok” a “Poberá invalidný dôchodok”. Dovŕšenie dôchodkového veku ako aj poberanie akéhokoľvek dôchodku zadáte zamestnancovi na záložke Pracovné údaje – Evidencia dôchodkov. Pri otvorení databázy na novej verzii presunie program dôchodky automaticky z karty Mzdové údaje na kartu Pracovné údaje.
 • V Personalistike na karte Pracovné údaje – Evidencia dôchodkov bola premenovaná  “Žiadosť o invalidný dôchodok” na  “Žiadosť o dôchodok”. Touto voľbou je možné evidovať nielen žiadosť o invalidný dôchodok, ale aj žiadosť o starobný dôchodok.
 • V Personalistike na karte Pracovné údaje – Evidencia dôchodkov pribudla možnosť evidovať výsluhový dôchodok. Taktiež v prípade, že je zamestnanec poberateľ predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku k 1.1., upozorní program na potrebu odznačenia políčka “Odpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka”.
 • Program je možné na niektorých miestach ovládať pomocou pravého tlačidla na myši. Funkcie, ktoré sa zobrazia pomocou pravého tlačidla myši si môžete podľa vlastnej potreby prispôsobiť.
 • Prepočet dovolenky bol upravený tak, aby ho bolo možné spustiť buď pre všetkých zamestnancov alebo len pre zvolenú skupinu zamestnancov zadaných v personalistike (aktuálny riadok, zobrazení alebo označení zamestnanci).
 • Pri tlači dokumentov je možné v časti “Individuálne nastavenia” vnútiť veľkosť zobrazenia dokumentu (400%, 300%, 200%, 150%, 125%, 100%, 75%, 50%, 25%, šírka strany – na obrazovke bude len dokument bez pozadia alebo máte možnosť zobraziť na obrazovke celú stranu).
 • Do tlačového formulára je pridaný odkaz na archív čistých mzdových výkazov z predchádzajúcich rokov. Pomocou neho sa ľahko dostanete k týmto výkazom na našej internetovej stránke.
 • Výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku bol upravený tak, aby sa rezerva na odvody tvorila len z maximálneho vymeriavacieho základu na jednotlivé poistenia.
 • V programe sú doplnené nové dokumenty na zobrazenie mesačného prehľadu ceny práce podľa stredísk vo výpočte miezd (Dokumenty – Mesačne podľa stred. vo výpočte miezd).
 • Pridaný nový dokument “Vyplatený a zrazený daňový bonus” (Dokumenty – Odvod dane), pomocou ktorého je možné jednoducho skontrolovať u jednotlivých zamestnancov výšku mesačného daňového bonusu, ručných opráv bonusu za predchádzajúce mesiace ako aj výšku vyplateného alebo zrazeného bonusu z ročného zúčtovania.
 • Zapracovaný nový dokument “Menný zoznam odovzdaných ELDP” (Dokumenty – odvody poistného-Sociálna poisťovňa – Evidenčný list dôch. poistenia – Menný zoznam odovzdaných ELDP).
 • Do programu pribudla možnosť tlačiť adresy zamestnancov na obálky formátu DL a C5 a tiež možnosť vytlačiť poštový podací hárok (Dokumenty – Personalistika – Korešpondencia).
 • Údaj zadaný do políčka “Poznámka” v Dohode o dočasnom pridelení zamestnanca v Personalistike sa na tlačivo tejto dohody (Dokumenty – Personalistika) uvedie pod novým článkom IX.
 • Dokument Výplatná páska – tajný formát je upravený tak, aby po odpočítaní odvodov z hrubej mzdy sedela čistá mzda v prípade, ak má zamestnanec zadané doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie alebo životné poistenie.
 • Na tlačivá Osobné údaje – podrobné, Dotazník a Prehľad vypočítaných miezd (prvá strana Mzdového listu) bol doplnený e-mail zamestnanca.
 • V programe pribudla možnosť tlačiť výplatné pásky podľa stredísk.
 • Pridaná možnosť zobrazovať pečiatku na dokumente “Mzdový list – Prehľad vypočítaných miezd” (po označení voľby “Tlač pečiatky” nachádzajúcej sa na tlačovom formulári pod tlačidlom “Nastavenie”).
 • Pri tlači prevodných príkazov Tatra banky a Unicredit bank sa všetky súbory .PDF a .FDF ukladajú do adresára \Olymp\Reporty\Pdf\Temp\
 • Vylepšená kontrola období pri tlači viacerých dokumentov (hromadná tlač).
 • Aktualizované tlačivo pre DDS Tatry – Sympatia.
 • V pripojených firmách (Firma – Otvor) sa zobrazuje aj číslo poslednej verzie, v ktorej bola firma otvorená. Taktiež pri obnovovaní zo zálohy (Firma – Obnov údaje) je na formulári uvedené číslo verzie, v ktorej bola firma naposledy zazálohovaná.
 • Pri vstupe do pripojených firiem (Firma – Otvor) sa kvôli zrýchleniu načítania neaktualizujú údaje Obdobie od, Obdobie do, Verzia, Posledná záloha. Tieto údaje zaktualizujete pomocou tlačidla Aktualizuj.
 • Bolo upravené počítanie nezdaniteľnej čiastky u zamestnancov, ktorí majú súbežné pracovné pomery. Úhrn nezdaniteľných čiastok z jednotlivých súbežných pracovných pomeroch bude vždy rovný plnej nezdaniteľnej čiastke, aj v prípade, ak bude úhrn príjmov zamestnanca nižší.
 • Nová kontrola vyplnenia políčka “Miesto výkonu – Štát” pri zadávaní nového pracovného pomeru, alebo dohody. Kontrola tohto políčka je potrebná z dôvodu bezproblémového zasielania RLFO na stránky soc. poisťovne.
 • Ak je v programe Olymp zadefinovaná mzda vyplácaná šekom, tak pri exporte do programu Alfa bude naimportovaná ako “Mzda vyplácaná šekom”. Ďalšou úpravou pri exporte do programu Alfa je možnosť zvoliť si, či program pripočíta ku mzde vyplácanej šekom aj hotovostné zrážky (napr. stravné).
 • Export prevodného príkazu pre VÚB vo formáte .cdf bol upravený tak, aby sa v ňom prenášala aj informácia pre príjemcu.
 • Do XML súboru Registračného listu FO – prihlášky sa už vypĺňa aj účet zamestnanca.
 • Pri pridávaní nového zamestnanca bola zapracovaná kontrola rodného čísla na Modulo 11.
 • Časový fond vo výpočte miezd bol upravený tak, aby do neho nevstupovali hodiny zo zložiek mzdy 311_preplatenie nevyčerpanej dovolenky a 312_zrazenie náhrady mzdy za dovolenku.
 • V programe boli aktualizované licenčné podmienky platné od 15. 07. 2010.
 • Po priznaní invalidného dôchodku je potrebné túto žiadosť vymazať, avšak po priznaní starobného dôchodku (resp. predčasného starobné dôchodku) je potrebné túto žiadosť kvôli správnemu vyplneniu Evidenčného listu dôchodkového poistenia v evidencii ponechať.
 • Preplatok z ročného zúčtovania dane, o ktorý bolo požiadané (prevodný príkaz “vrátenie zúčtovania”) sa pri exporte do programu Alfa presunul ako kladná hodnota, pričom sa mal exportovať so záporným znamienkom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty