Menu

OLYMP 11.02

Novinky verzie 11.02

  • Na základe usmernenia DR SR bolo upravené ročné zúčtovanie dane a vypĺňanie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Ak bol zamestnancovi alebo jeho zamestnávateľovi poskytnutý nejaký príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti (v programe zadávaný zložkou mzdy 990_príspevok z ÚPSVaR), je potrebné si túto skutočnosť zadať v ročnom zúčtovaní dane alebo pri tlači potvrdenia ručne (označením políčka “príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti”). Podľa usmernenia nemá zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu v prípade poskytnutia príspevku podľa § 47, 50a, 50c, 50d, 53, 53a, 53b, 56a, 59 alebo 60.
  • Opravená chyba pri výpočte odvodu poistenia v nezamestnanosti u zamestnancov s invalidným  dôchodkom (40-70%), ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek v prípade, ak v januári mali zadanú náhradu príjmu počas PN.
  • Opravený dokument “Výkaz poistného a príspevkov” (Dokumenty – Odvody poistného – Sociálna poisťovňa), na ktorom program na 1.strane uvádzal nesprávne počty zamestnancov v prípade, ak výkaz obsahoval viac zamestnancov, pričom niektorí z nich poberali dôchodok.
  • Program automaticky prednastaví správny typ exportného súboru do bankingu podľa kódu banky prevodného príkazu.
  • Opravená chyba zobrazovania zamestnancov na dokumente “Výkaz poistného a príspevkov” (Dokumenty – Odvody poistného – Sociálna poisťovňa), na ktorom sa zobrazil navyše aj zamestanec, ktorý mal v personalistike zadané prerušenie začínajúce až v nasledujúcom mesiaci.
  • Opravená chyba na dokumente “Podklady k mesačnému podnikovému výkazu v priemysle (P1-12)” v riadku 5 a na dokumente “Štvrťročný výkaz o práci (2-04)” v riadku 15, kde program uvádzal mzdy znížené o náhradu príjmu počas PN.
  • Opravená chyba pri výpočte náhrady príjmu počas PN. Program dal do zložky mzdy N02_náhrada príjmu počas PN 55 % nesprávny počet dní RO v prípade, ak počas prvých troch dní trvania PN (zložka mzdy N01_náhrada príjmu počas PN 25 %) dosiahlo trvanie nemocenského poistenia 90 dní.
  • Opravené vypĺňanie riadku 15 – priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje zrážková daň na tlačive Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2010. Ak sa zamestnanecká prémia skutočne odpočítala od zrážkovej dane, program tento riadok nevyplnil.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty