Menu

OMEGA 14.12.00

Ostatné novinky verzie 14.12.00

  • V programe bol aktualizovaný export fakúry do formátu EDI Metro.
  • Odstránená chyba v súčtových riadkoch Súvahy pri ručnom zadávaní údajov do číselníka minulého obdobia.
  • Odstránená chyba v zaokrúhľovaní súvahy na celé EUR.
  • V tlačových zostavách Porovnanie účtovných a daňových odpisov a Daňové a účtovné porovnanie majetku bol opravený výpočet daňovej zostatkovej ceny dlhodobého majetku, ktorý bol vyradený v aktuálnom roku.
  • Opravená chyba pri pridávaní položiek skladu do pohybov, ktoré sa zaraďujú do hlásenia intrastat. Program nesprávne vyhodnocoval možnosť vloženia kódu kombinovanej nomenklatúry.
  • Bola doplnená tlačová zostava Výkaz ziskov a strát pre priebežnú závierku pre rok 2010.
  • Odstránená chyba v Poznámkach – riadok F.s) a G.c) Pohľadávky a záväzky do lehoty a po lehote splatnosti.
  • Opravená kontrola starých DPH analytík (343.019, 343.219…) na dokladoch, ktoré boli prenesené z minulého roka (s príznakom Neúčtovať).
  • Opravená chyba “overflow”, ktorá sa vyskytla pri prechode na verziu 14.10 v prípade, že užívateľ mal zakúpený modul fakturácia a nepoužíval ECR.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty