Menu

OLYMP 11.50

Novinky verzie 11.50

 • Životné minimum je od 1.7.2011 upravené na 189,83 € a suma daňového bonusu je od 1.7.2011 upravená na 20,51 € mesačne.
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Papierový výkaz je možné tlačiť len v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva najviac dvoch zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach. Ak zamestnáva 3 a viac takýchto zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať elektronicky.
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu Dôvera. Papierový výkaz je možné tlačiť len v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva najviac dvoch zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach. Ak zamestnáva 3 a viac takýchto zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať elektronicky.
 • Aktualizovaný export mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne.
 • Výpočet odvodov na zdravotné poistenie bol upravený tak, aby v prípade súbežných pracovných pomerov počítal odvod len do výšky spoločného maximálneho vymeriavacieho základu.
 • Upravený výpočet odvodov na sociálne poistenie pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru. V prípade, že bolo posledný deň pracovného pomeru prerušenie, odvody sa rozpočítajú na posledné obdobie poistenia pred týmto prerušením.
 • Upravený dokument “Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť). Ak sa dokument tlačí po ukončení pracovného pomeru, do vymeriavacích základov v časti 4. sa uvedú len spätne rozpočítané vymeriavacie základy zo mzdy vyplatenej po skončení pracovného pomeru.
 • Upravené určenie 90 dní trvania nemocenského poistenia pri výpočte náhrady príjmu počas PN. Podľa vyjadrenia MPSVaR sa do 90 dní trvania nemocenského poistenia započítavajú aj dni prerušení.
 • Do programu bola doplnená nová funkčnosť – zasielanie jednotlivých výplatných pások e-mailom. Zabezpečené (zaheslované) výplatné pásky je možné zasielať hromadne na e-maily jednotlivých zamestnancov. Pásky je možné elektronicky podpísať.
 • Do programu boli pridané nové dokumenty “Registračný list zamestnávateľa” a “Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť), pomocou ktorých je možné prihlasovať, odhlasovať a oznamovať zmeny zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
 • Do programu boli pridané nové tlačové zostavy: “Zálohová listina s čiastkami podľa personalistiky”, “Zálohová listina bez čiastok podľa personalistiky” a “Mincovka záloh podľa personalistiky”. Dokumenty sú určené na tlač zálohových listín v prípade, ak ich potrebujete vytlačiť skôr ako začnete generovať mzdy v aktuálnom mesiaci.
 • Do programu bola pridaná možnosť rozúčtovať zložky mzdy nielen na strediská a zákazky, ale aj na činnosti. Následne je možné v takto členení ich preniesť do podvojného účtovníctva.
 • Na zložke mzdy 415_odchodné bol sprístupnený spôsob výpočtu %, rovnako ako na zložke mzdy 410_odstupné. Po zadaní 100 (%) program automaticky vypočíta výšku priemerného mesačného zárobku (200 % = dvojmesačný priemerný zárobok, 300 % = trojmesačný priemerný zárobok,…).
 • Do programu bolo pridané upozornenie na prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru. Program toto upozornenie uvedie pri generovaní mzdy v poslednom mesiaci pracovného pomeru.
 • V evidencii Personalistika pribudli nové voľby pre filtrovanie a označovanie zamestnancov, ktorým začína alebo končí pracovný pomer v aktuálnom mesiaci.
 • Na dokumente “Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti” (Dokumenty – Personalistika) sa zobrazí informácia o tom, či je zamestnanec v skúšobnej alebo výpovednej dobe podľa zadaných údajov v Evidencii pracovných pomerov.
 • Dokument “Súhlas dotknutej osoby” (Dokumenty – Personalistika) je možné tlačiť aj dopredu za mesiace, ktoré ešte nie sú pridané v ročnom kalendári.
 • Pri tlači Štandardného prevodného príkazu (Dokumenty – Prevodné príkazy) je možné uvádzať aj údaj o príjemcovi. V prípade, ak chcete vytlačiť aj názov účtu príjemcu, je potrebné v tlačovom formulári označiť voľbu “Tlačiť všetky údaje” pri danom prevodnom príkaze.
 • Na všetkých typoch výplatných pások (Dokumenty – Výplaty) bolo pridané telefónne číslo organizácie.
 • Bola pridaná možnosť tlačiť nasledovné dokumenty s pečiatkou: “Ročné zúčtovanie dane”, “Ročné zúčtovanie dane – 2.strana”, “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde” a “Potvrdenie o zaplatení dane”.
 • Do programu bolo zapracované automatické sťahovanie licenčného súboru.
 • V zložke mzdy 990_príspevok z ÚPSVaR bolo zrušené označovacie políčko “príspevok podľa § 50a”.
 • V tlačovom formulári pribudla možnosť pri hromadnej tlači zobraziť len dokumenty, ktoré sa majú tlačiť v rámci vybraného tlačového profilu.
 • V programe bola doplnená možnosť usporiadať strediská podľa názvu alebo kódu, prípadne je možné v nich vyhľadávať.
 • Pridaná možnosť zadávať Zmeny pracovnej zmluvy naraz viacerým zamestnancom cez Hromadné funkcie. Vylepšená editácia menených zložiek mzdy a zrážok priamo v tabuľke pri práci s Hromadnými funkciami. Hromadné funkcie sú prístupné len pri licencii Profesionál.
 • V zložke mzdy 460_cestovné a stravné náhrady nad zákon bolo doplnené označovacie políčko “vyplatené mimo miezd”. Z takto označenej zložky mzdy sa vypočítajú len odvody a daň, ale nebude zahrnutá do mzdy na výplatu.
 • Pri zložkách mzdy 460_cestovné a stravné náhrady nad zákon a K25_vreckové pri zahr. prac. ceste, ktoré majú označené políčko “vyplatené mimo miezd” sa nebude rozúčtovávať čiastka na mzdy.
 • Vylepšenie zadávania žiadosti o dôchodok. V Personalistike na karte Pracovné údaje – Evidencia dôchodkov bola “Žiadosť o dôchodok” zmenená na “Žiadosť o starobný dôchodok” a “Žiadosť o invalidný dôchodok”. Pri oboch vyplní program ELDP len k dátumu žiadosti. Následne po pridaní starobného dôchodku rozdeľuje program ELDP k dátumu žiadosti o starobný dôchodok a nie k dátumu priznania dôchodku. Po pridaní invalidného dôchodku rozdeľuje program ELDP k dátumu priznania invalidného dôchodku a nie k dátumu žiadosti.
 • Upravený export prevodných príkazov do homebankingu pre všetky SKI formáty. Číslo bankového účtu príjemcu je zľava doplnené nulami.
 • Pri pridaní nového mesiaca sa automaticky prepočíta počet dní sociálneho poistenia u dohodárov. Preto už nie je potrebné výplatu generovať a následne mazať kvôli tomu, aby program uviedol správne dni na mesačnom výkaze na Sociálnu poisťovňu v mesiaci, v ktorom dohodár nemá generovanú výplatu.
 • V programe bol vylepšený prenos zostatku dovoleniek medzi rokmi. Jedná sa o prípad, ak zadávate dovolenky do miezd za mesiac december a zároveň máte v ročnom kalendári pridaný už január. V takomto prípade môže byť prenesený zvyšok dovolenky nesprávny, nakoľko mesiac január bol pridaný skôr ako boli zadané dovolenky v decembri. Pri uzávierke mesiaca december program automaticky ponúkne možnosť prepočtu dovolenky s prenosom zostatkov z predchádzajúceho roka.
 • Pri generovaní výplaty u zamestnanca, ktorý má v Evidencii pracovných pomerov v Personalistike na časť mesiaca zadané prerušenie (napr. rodičovská dovolenka), program automaticky neoznačí na základnej zložke mzdy dni, počas ktorých mu trvá prerušenie. Nie je už potrebné vstupovať do výplaty a odznačovať ich ručne.
 • V dokumentoch “Ukončenie pracovného pomeru” a “Ukončenie dohody” bol zmenený text “pracovný pomer bol s Vami uzatvorený dňa” na “pracovný pomer vznikol dňa”.
 • Na dokumentoch “Rozpis po zamestnancoch”, “Rozpis podľa pracovného pomeru” a “Rozpis podľa typu” (Dokumenty – Evidencia pracovnej doby) je premenovaný typ pracovného času (pri použití zložky mzdy 362_sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia) z “Doprovod dieťaťa” na “Doprovod rodinného príslušníka”.
 • Opravená chyba pri výpočte odvodov vypočítaných po skončení PP. Chyba vznikla v prípade, že zamestnanec mal v personalistike začiatok invalidného dôchodku zadaný s dátumom menším ako bol začiatok posledného pracovného pomeru.
 • Políčko “Deň určený na výplatu miezd” v menu Organizácia – Podnik je nastavené ako povinné.
 • Opravené zaokrúhľovanie sumy nedoplatku z RZZP za zamestnanca na “Mzdovom liste”.
 • Opravená chyba, kedy program nevyplnil na ELDP do políčka “kalendárne dni vylúčiteľných dôb” dni rodičovskej dovolenky, ak táto nebola v danom roku ukončená.
 • Opravený výpočet počtu dní rozhodného obdobia pri PN v prípade, že zamestnanec mal PN z roku 2009 , ktorá pokračovala do roku 2010. Pri takomto zamestnancovi, mohol program v roku 2011 dať na PN nesprávny počet dní RO.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty