Menu

OLYMP 12.20

Novinky verzie 12.20

  • Upravený výpočet odvodov na sociálne poistenie pri vyplatení príjmu počas prerušenia poistenia. V prípade, že bol zamestnancovi vyplatený príjem počas prerušenia poistenia, odvody sa rozpočítajú na obdobie trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, v ktorom bol zamestnanec poistený. Pričom posledným kalendárnym rokom môžu byť aj roky predchádzajúce.
  • Upravená štruktúra vety štatistického zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 pre Treximu platná od 1. štvrťroka 2012. V súvislosti so zmenou štruktúry exportu (Exporty – Export ISCP) boli pridané do programu aj nové položky, ako je napríklad Klasifikácia odboru vzdelania (Personalistika – karta Vzdelanie a schopnosti) a nová národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 (Personalistika – karta Prac. údaje a prostriedky – záložka Údaje pre ISCP).
  • Aktualizované tlačivo “Štvrťročný výkaz o práci (2-04)” na rok 2012 (Dokumenty – Štatistiky).
  • Export ročného výkazu preddavkov pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bol upravený tak, aby neobsahoval zamestnancov, ktorí v danom roku nemali vygenerovanú ani jednu výplatu ani nemali pracovný pomer.
  • Od 01.04.2012 boli aktualizované licenčné podmienky v programe.
  • Upravený export a tlačivo ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane na daňový úrad, v ktorom sa vyznačí príslušný mesiac v riadku č.5 v V. časti aj v prípade, ak zamestnancom nebol vyplácaný príjem ani v jednom z mesiacov daného roka, ale bola im iba zúčtovaná zamestnanecká prémia.
  • Výpočet nároku na dovolenku bol upravený tak, aby program priradil zamestnancovi, ktorý v danom roku dovŕši 33 rokov, nárok na 5 týždňov dovolenky aj v prípade, že pracovný pomer sa končí skôr, ako zamestnanec tento vek dosiahne.
  • Opravená chyba na dokumente Vyplatený a zrazený daňový bonus (Dokumenty – Odvod dane – Daňový bonus), ktorá sa vyskytla v prípade, ak mal pracovník viac detí. Sumu v stĺpci “DB z ročného zúčtovania dane” uviedol program znásobenú.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty