Menu

OLYMP 13.50

Novinky verzie 13.50

 • Životné minimum je od 1.7.2013 upravené na 198,09 € a suma daňového bonusu je od 1.7.2013 upravená na 21,41 € mesačne.
 • V zmysle novely zákona boli na Mzdový list pridané nové položky Vyplatený príjem bez poistného, Príjem bez zdravotného poistenia a Príjem bez sociálneho poistenia.
 • Rodičovská dovolenka dohodára je obdobím prerušenia povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia a tým pádom sa na ELDP vykazuje ako prerušenie (vykazovanie RD na ELDP je rovnaké ako u zamestnanca na HPP).
 • Dokument Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov bol nahradený novým dokumentom Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov) spracovaným na základe nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý nadobúda účinnosť od 1.7.2013.  Dokument slúži na oboznámenie zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov, ktoré vyplývajú pre zamestnávateľa v zmysle zákone o ochrane osobných údajov.
 • Upravené zakladanie novej firmy – poskytuje modernejší vzhľad a zároveň prehľadnejší a intuitívnejší spôsob zadávania podnikových údajov. Základné informácie o firme, ďalšie dôležité podnikové údaje a bankové účty po novom nadefinujete v jednom formulári.
 • Vylepšené hľadanie a filtrovanie podľa zvolených kritérií v hlavných evidenciách programu Olymp. Na paneli nástrojov pribudli dve voľby – hľadaj a filtruj. Pri hľadaní napr. podľa priezviska sa medzi nájdenými zamestnancami presúvate cez Enter. Pri zvolení “filtruj” sa nastaví výberová podmienka obsahujúca len vyfiltrované záznamy.
 • Nový vzhľad pravej časti tlačového formulára. Obsahuje dve záložky – Výber údajov a Nastavenia dokumentu. Pre každý dokument budú k dispozícii voľby pre tlač konkrétne pomenované podľa toho, čo na dokumente vykonajú. Napr. pri dokumente Zoznam detí pracovníkov je pôvodná voľba Tlačiť všetky údaje premenovaná na konkrétnu funkčnosť, a to Zobraziť mená rodičov.
 • Po importe odmien alebo stravného do výplat zamestnancov máte možnosť si zvoliť, či chcete, aby program označil zamestnancov, ktorým sa importom výplata upravila.
 • Do programu bol zapracovaný dokument Podklady k výkazu o práci v školstve (Dokumenty – Štatistiky). Dokument obsahuje údaje potrebné pre vyplnenie štvťročného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04.
 • V programe pribudol nový dokument Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca (Dokumenty – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy). Tlačivo výpovede je editovateľné a slúži na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca podľa § 67 Zákonníka práce, ktorú môžete vytlačiť pre zamestnanca.
 • Dokument Prehľad nemocí – mesačný (Dokumenty – Evidencia nemocí – Prehľad nemocí) je možné zobraziť aj s členením podľa zdravotnej poisťovne. Zobrazenie zamestnancov podľa zdravotnej poisťovne nastavíte v tlačovom formulári označením voľby “Členiť podľa zdrav. poisťovne”.
 • Na dokument Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo (Dokumenty – Rozúčtovanie) bola pridaná nová položka Výplata v hotovosti, ktorá má poskytovať informáciu o tom, koľko miezd zamestnancov bolo v príslušnom mesiaci vyplatených v hotovosti.
 • Meno mzdára prenášajúceho sa na tlačové zostavy ako “vystavil” je možné zadať na užívateľovi v menu Firma – Užívatelia na novej záložke Zobrazenie na dokumentoch. Zároveň sme upravili celý formulár pre pridanie užívateľského konta na prehľadné záložky umiestnené vľavo.
 • Upravené prihlasovanie dohodárov do ZP v nasledovných prípadoch: Program vytvorí automaticky odhlášku a prihlášku do ZP v prípade nepretržitého obdobia poistenia za predpokladu, že má ZP ukončenú napr. 31.3. a hneď na druhý deň má pridanú ďalšiu ZP. V období materskej dovolenky sa dohodár neodhlasuje a neprihlasuje.
 • V programe sme nastavili kontrolu na zadanie súbežného pracovného pomeru. Ak má zamestnanec zadaný súbežný pracovný pomer v rámci dvoch osobných čísel a pri jednom os. čísle voľbu súbežný PP odznačíte, automaticky sa zruší aj pri druhom osobnom čísle. Taktiež nebude možné meniť “základný prac. pomer” pri zadanom súbehu, ak už bolo v niektorom roku vygenerované ročné zúčtovanie dane zamestnanca.
 • Od 01.05.2013 boli aktualizované licenčné podmienky v programe.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty