Menu

OMEGA 16.50.00

Ostatné novinky verzie 16.50.00

 • Do programu bolo zapracované nové daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DPMV) platné od 1.1.2013.
 • Do programu boli zapracované nové sadzby dane z motorových vozidiel pre Trnavský a Banskobystrický samosprávny kraj. Nové sadzby dane sú platné od 01.01.2013 a použijú sa pri výpočte dane v Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2013. Pre ostatné samosprávne kraje sa sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2013 nemenili.
 • Do číselníka štátov sme zapracovali zmeny súvisiace so vstupom Chorvátska do Európskej únie k 01.07.2013.
 • V 4 tlačových zostavách Faktúra komplet bol upravený spôsob zobrazovania vyfakturovaných preddavkov podľa platnej legislatívy.
 • Zmenili sme vzhľad formulára pre pridanie predajky. Nový dizajn bol prepracovaný s dôrazom na zjednodušenie práce a intuitívnosť. Vo formulári sú zobrazované len informácie, ktoré sú pre užívateľa dôležité. Ostatné údaje môžete zapnúť pomocou tlačidla Možnosti/Nastavenie predajok. V ľavej časti predajky sa zobrazí pole pre zadanie partnera, prvky pre vyhľadávanie položiek a účtenka, kde sa zobrazujú položky pridané do predajky. Položky na účtenke môžete opraviť, prípadne vymazať dvojklikom na zvolenej položke. Celý nákup potvrdíte tlačidlom Platba, prípadne klávesou F9. Predajku tak uložíte a vytlačí sa doklad z registračnej pokladnice. Zľavu na položke môžete pridať priamo v okne pre pridávanie položky, zľavu za doklad pomocou tlačidla Zľava, prípadne klávesou F8. V prípade, že predajku požadujete uložiť ako otvorenú, resp. rozblokovanú, t.j. bez tlače bločku z registračnej pokladnice, použijete pre uloženie tlačidlo Rozblokovaný nákup. Položka sa v zozname predajok zobrazí podsvietená červenou farbou a k takejto predajke sa môžete kedykoľvek vrátiť, ukončiť predaj a dotlačiť bloček. Uzávierku pokladnice je možné spustiť už aj priamo v zozname predajok pomocou tlačidla Uzávierka (denná alebo prehľadová). Pre fiskálne moduly pribudla možnosť spustenia vkladu a výberu hotovosti priamo v zozname predajok. V prípade, že sa striedate viacerí užívatelia pri predaji, využijete funkciu Zmena pokladníka. Pri zmene pokladníka program umožní rýchle odhlásenie/prihlásenie pokladníka pre prácu s predajkami.
 • Pre všetky evidencie fakturácie sme dopracovali bočný infopanel. Pôvodné “miniinfá” boli sústredené do bočného infopanelu, kde sú všetky prístupné informácie o doklade, na jednom mieste. V spodnej časti bočného infopanelu sa nachádza vždy Hodnota zobrazených dokladov s DPH, v ktorej nájdete informácie o obrate s rozpisom podľa hladín DPH. Zobrazovanie tejto hodnoty môžete vypnúť pomocou šipky nad textom.
 • V súvislosti s prepracovaním formulára evidencie účtovných dokladov, sme zjednodušili a upravili vzhľad okien pre Rozpis sumy, Zadajte sumu úhrady, Pridaj úhradu/odpočet a miniinfo Súčty.
 • Zapracovali sme novú tlačovú zostavu Prehľad predajok podľa typu platby, pomocou ktorej vytlačíte predajky s rozčlenením podľa typu platby na hotovosť, kredit a šek. V tejto tlačovej zostave je zobrazená sumárna informácia rozpisu sadzieb DPH.
 • Do tlačových zostáv odoslaných a preddavkových faktúr sme dopracovali možnosť tlačiť QR kód. Využijete ho na úhradu faktúry pomocou Smartphonu. Na správne fungovanie takejto úhrady je dôležité, aby ste v číselníku bankových účtov v programe Omega mali zadefinovaný IBAN a SWIFT kód.
 • Na všetkých zostavách s nastaviteľným stĺpcom (Odoslané faktúry, Dodacie listy, …) bola doplnená možnosť tlačiť grafický 13 znakový čiarový kód. Zároveň bola doplnená možnosť tlačiť tento čiarový kód v cenovkách a v cenníku skladových kariet aj na SQL databázach.
 • Ak fakturujete tovar po SZČP, využijete nové tlačové zostavy Faktúru za SZČP a Dodací list za SZČP, v ktorých si môžete pred tlačou nastaviť súčtovanie položiek podľa strediska, zakázky, činnosti a pracovníka.
 • V nastavení pred tlačou Faktúry z dodacích listov sme zapracovali možnosť súčtovania položiek podľa čísel dodacích listov.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava Príjemka – výdajka so zaúčtovaním. V zostave môžete zistiť, ako bol príslušný doklad zaúčtovaný.
 • Pri závierke účtovníctva bola zmenená predvolená evidencia a číselný rad pre zaúčtovanie interného dokladu z IDV na IDX.
 • Pre rýchlejšie označovanie a odznačovanie údajov v zoznamových formulároch sme zapracovali klávesové skratky: CTRL+A (označ zobrazené), CTRL+SHIFT+A (odznač zobrazené).
 • Pre tlač a úpravu vlastných tlačových zostáv sme dopracovali podporu pre Office 2013.
 • V číselníku áut bola dopracovaná evidencia pre vzniky a zániky daňovej povinnosti. Na základe zadaných vznikov a zánikov je v daňovom priznaní z motorových vozidiel automaticky vypočítaný a vyplnený počet dní, počas ktorých vozidlo podliehalo dani za príslušné zdaňovacie obdobie. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti z motorových vozidiel môžete vytlačiť priamo z programu a odovzdať na príslušný daňový úrad.
 • Vylepšili sme upgrade databázy na SQL serveri. Pri komplikáciách s upgradom SQL databáz vás nebudú obťažovať zbytočné oznamy, ktoré spomaľovali vašu prácu. Upgrade vykonáte jednoducho a rýchlo.
 • Automatickú kontrolu zaúčtovania nákladov a výnosov na SZČP sme vo Všeobecných nastaveniach v menu SZČP zmenili na užívateľské nastavenie. Každý z užívateľov si môže samostatne nastaviť, v ktorých častiach potrebuje upozornenie na nezadané SZČP.
 • V Evidencii účtovných dokladov a v pomocných knihách boli pre stĺpce OZN, ZAM, SYS, NEÚ, DPH, PRE doplnené vysvetľujúce popisky preto, aby ste vedeli jednoducho a rýchlo rozoznať o aké stĺpce ide.
 • Pre lepšiu prehľadnosť sme v tlačovej zostave Kniha súhrnná po mesiacoch (Kniha analytickej evidencie) dopracovali súčet za syntetické účty po mesiacoch.
 • Zrýchlili sme otváranie a zatváranie firmy.
 • Opravili sme nezrovnalosť v dlhodobom majetku. V prípade prerušenia daňových odpisov program nesprávne prerátaval zrýchlené odpisy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty