Menu

HYPO 11.50

Ostatné novinky verzie 11.50

 • Aktualizovali sme zadávanie kombinovanej metódy v súlade s prednáškami ÚSI – tabuľka s doporučenými hodnotami úrokovej miery, výpočet zaťaženia daňou z príjmu priamo v programe, informatívny výpočet nájmu ako cudzieho pozemku a odkapitalizovaná hodnota pozemku, nový spôsob určenia váh podľa Neageliho, podľa ÚSI alebo odborným odhadom a upravili sme výstup v súlade s uvedenými zmenami. 
 • V tabuľke podlaží rodinných domov, chát, garáži a drobných stavieb uvádzame pre lepšiu orientáciu aj prístavby so začiatkom užívania a zastavanou plochou.
 • Sprehľadnili sme zobrazenie šablón s fotkami v prílohách do samostatnej záložky, kde priamo uvidíte ukážku rozmiestnenia fotiek v šablóne.
 • HYPOCAD – Videonávody, ktoré si môžete pozrieť priamo v programe k základným kresliacim prvkom – obvodové murivo, okná, dvere, objekty a popis.
 • HYPOCAD – Nastavenie vlastnej veľkosti kóty.
 • HYPOCAD – Otočenie jednoramenného a dvojramenného schodiska v ľubovoľnom uhle.
 • HYPOCAD – Vykreslenie šípok (2 typy) napr. na označenie vstupu do objektu.
 • HYPOCAD – Zobrazenie ukážky pred tlačou.
 • Doplnili sme prepočítanie výpočtu všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie, porovnávacou aj kombinovanou metódou, aby bola v infopaneli vždy zobrazená aktuálna hodnota.
 • V stavbách, bytoch a nebytových priestoroch sa po každej zmene kV a dokončenosti prepočíta aktuálna východisková a technická hodnota.
 • Umožnili sme na voľbu v nastaveniach vypisovanie nájmu pozemku po parcelách v záverečnej rekapitulácii znaleckého posudku.
 • Obnovili sme používanie klávesových skratiek v hlavnom formulári programu a vo všetkých objektoch (rodinné domy, stavby, byty atď.).
 • V pozemkoch v ZÚO sme doplnili kontrolu zadania z VH inej obce aj na VH = 6,64 €/m2.
 • Vypisovanie pozemkov v záverečnej rekapitulácii znaleckého posudku aj v prípade, ak zostala v posudku zadaná skupina, s ktorou sa nepočíta.
 • Pri pridávaní podlažia v rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách je automatický predvolené číslo podlažia, ktoré nasleduje v poradí.
 • V celom výstupe znaleckého posudku sme zjednotili vypisovanie názvov stĺpcov v tabuľkách na stred.
 • Zjednotili sme zaokrúhľovanie pozemkov vo formulári, v infopaneli, v závere aj vo výstupe. Všade je uvádzaný jednotný údaj.
 • Pri spolupráci s programom MEMO sa po vstupe do denníka otvorí úvodné okno na posudku, ktorý je vybratý v programe HYPO.
 • V porovnávacej metóde v tabuľke Porovnateľné nehnuteľnosti sme doplnili tlačidlá šípka hore a šípka dole na presúvanie zadaných porovnateľných nehnuteľností.
 • Prednastavili sme aktuálnu hodnotu úrokovej sadzby 0,50 % v kombinovanej metóde, vo výnosovej metóde aj v závadách.
 • Prepočítanie VŠH metódou polohovej diferenciácie priamo vo formulári po zmene váhy a stlačení tlačidla Výpočet.
 • Prepočítanie VŠH metódou polohovej diferenciácie pre spoluvlastnícky podiel po kliknutí na tlačidlo Výpočet.
 • Z pozemkov v ZÚO a poľnohospodárskych bol v hlavnom formulári zrušený stĺpec Porast. Pre tieto typy pozemkov sa porasty nepočítajú.
 • Nastavili sme transparentné pozadie textov vo výstupe znaleckého posudku.
 • Vo výstupe sme zmenili podfarbenie tabuliek, čo umožní ľahšiu úpravu textov v tabuľkách.  
 • Nastavenie minimálnej veľkosti všetkých formulárov, aby bol aj po zmenšení formulár stále čitateľný.
 • Upravili sme výstup výnosovej metódy pozemkov vo výslednom znaleckom posudku.
 • Doplnili sme podpis na kontrolu vydavateľa pri inštalácii. Windows už nehlási, že je to neznámy vydavateľ, ale uvádza názov firmy Kros a.s.
 • HYPOCAD – Vykreslenie výplne sivou farbou, aby bola odlíšená od muriva alebo priečky.
 • Opravený výpočet opotrebenia analytickou metódou pre nedokončené stavby. Podiely nedokončenej stavby sa prepočítavajú k celku.
 • Vo výstupe kubickej metódy sme opravili vzorec na výpočet zostatkovej životnosti, ak je vek vyšší ako základná životnosť. Výpočet bol správny. Upravili sme iba vypisovanie vo výstupe.
 • Odstránili sme chybu, ktorá sa zobrazovala v stavbách v záložke Kv a dokončenosť, ak sa všetkým položkám v tabuľke nastavila hodnota v stĺpci Stav rovná 0.
 • Odstránili sme chybu, ktorá sa vyskytovala pri výpočte nájmu stavieb porovnaním pre nebytové priestory.  
 • HYPOCAD – Zosúladenie tlačenej veľkosti písma s Wordom.
 • HYPOCAD – Ošetrené viaceré situácie pri náhodnom padaní programu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty