Menu

OLYMP 16.00

Top novinky verzie 16.00

>

Nová legislatíva od 1.1.2016

nové maximálne vymeriavacie základy na odvody poistného, DVZ a hraničné sumy pre dlhodobo nezamestnaných s úľavou na ZP a SP,

nová výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov,

nová výška nepostihnuteľnej sumy pri výpočte zrážok nariadených súdom a iné.

>

Evidenčný list dôchodkového poistenia

nový export pre Sociálnu poisťovňu na účely elektronického predkladania ELDP. Túto službu Sociálna poisťovňa sprístupní od 4.1.2016,

pri tlači / exporte je možné ohraničiť obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa má na ELDP vykázať (Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie).

>

Zahraničie

zdaňovanie v zahraničí je možné nastaviť pre všetky zložky mzdy zo Mzdovej osnovy, z ktorých sa platí daň,

v zrážkach pre odvody poistného v zahraničí a daň v zahraničí je možné zaevidovať príslušnú inštitúciu a vytvoriť tak zahraničný prevodný príkaz.

Ostatné novinky verzie 16.00

 • Od 1.1.2016 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 405 €/mes. pre mesačne odmeňovaných zamestnancov a 2,3280 €/hod pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2016 sa menia nasledovné maximálne hranice: 1/ maximálny vymeriavací základ na zdravotné a sociálne poistenie = 4 290 €, 2/ maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend = 51 480 €, 3/ hraničná suma pre dlhodobo nezamestnaného s úľavou na ZP a SP, ktorému vznikne pracovný pomer v roku 2016 = 574,86 €
 • V evidencii pracovných pomerov pribudla možnosť zadať od 15.12.2015 odvodovú úľavu na SP a ZP aj pre zamestnanca vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese. Na základe zvolenej úľavy sa vytvorí RLFO prihláška s novým kódom 18 (ZECNRO). Pod týmto kódom bude zamestnanec vykázaný aj na mesačnom výkaze poistného.
 • Zvýšenie nepostihnuteľnej sumy na zamestnanca pri výpočte exekúcie od 1.1.2016 na 100 % životného minima.
 • V zmysle novely zákona o dani z príjmov bol upravený legislatívny výpočet zložky mzdy 960 – peňažný príjem bez soc. poistenia. Od 1.1.2016 sa odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára považuje za príjem oslobodený od dane.
 • Na vyplatenie sociálnej výpomoci z prostriedkov sociálneho fondu, ktorá má byť od januára 2016 oslobodená od daňovej a odvodovej povinnosti pribudla nová zložka mzdy 513 – sociálna výpomoc zo SF. Ide o sociálnu výpomoc vyplatenú z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia. Program sleduje úhrnnú výšku 2000 € ročne, po prekročení tejto hranice automaticky vypočíta odvody a daň. Takýto príjem je oslobodený od dane a odvodov iba u jedného zamestnávateľa.
 • Aktualizované tlačivo “Registračný list zamestnávateľa” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • Zapracovaný nový export Evidenčných listov dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Evidenčné listy dôchodkového poistenia).
 • V evidencií pracovných pomerov pri type Iný pracovný vzťah pribudla možnosť zvoliť, či sa daný pracovník má uvádzať na Štvrťročnom výkaze o práci 2-04. Voľbu je potrebné označiť napr. starostovi obce.
 • Nový panel na Úvodnej obrazovke s názvom Info KROS, ktorý slúži na sprostredkovanie dôležitých informácií týkajúcich sa programu, legislatívy a pod.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia je možné tlačiť už aj za zvolené obdobie. Túto možnosť využijete napr. keď od Vás Sociálna poisťovňa žiada zaslať údaje o dôchodkovom poistení, vymeriavací základ a kalendárne dni vylúčených dôb len za určité obdobie – napr. od priznania dôchodku.
 • Upravené vykazovanie kal. dní vyluč. dôb na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia v prípade, že je žena na materskej dovolenke, ale nevznikol jej nárok na materské. Do kal. dní vyluč. dôb sa uvádzajú iba dni od začiatku poberania rodičovského príspevku (t.j. od narodenia dieťaťa) do ukončenia vyňatia Materská dovolenka.
 • Podnikové údaje (Organizácia – Podnik) boli vylepšené tak, že je možné vidieť údaje nielen za mesiac zvolený v ročnom kalendári, ale aj za ostatné mesiace. Medzi mesiacmi sa prepína pomocou kalendára v hornej časti formulára.
 • Pri generovaní mzdy dohodárovi, ktorý nepracuje 5 dní po sebe sa do základnej zložky mzdy vo výplate vyklikajú dni podľa toho ako sú vyklikané v personalistike v zdravotnej poisťovni. Ak dohodár pracuje 5 dní po sebe, dni sa pri generovaní mzdy vyklikajú podľa prideleného pracovného kalendára.
 • V personálnych údajoch je možné pomocou prepínača zvoliť, či zadávate rodné číslo v SR alebo iné identifikačné číslo (napr. číslo povolenia k pobytu u cudzinca). Na základe zvoleného prepínača sa na dokumentoch pre daňový úrad vyplní buď rodné číslo alebo dátum narodenia.
 • Na zložke mzdy pribudla záložka Zdaňovanie, na ktorej je možné zvoliť, či sa bude príjem zdaňovať na Slovensku alebo v zahraničí. Po zapnutí voľby “v zahraničí” sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka Daň z príjmu v zahraničí.
 • V evidencii bankových účtov (Organizácia – Bankové účty) pribudli nové druhy účtov: zdravotné poisťovne zahraničné, sociálne poisťovne zahraničné a daň v zahraničí. Tieto účty je následne možné preniesť do zrážok odvody na ZP v zahr., odvody na SP v zahr. a daň z príjmu v zahraničí a na základe nich sa vygeneruje zahraničný prevodný príkaz.
 • Vo formulári pracovného pomeru na záložke Ukončenie bola doplnená možnosť Automaticky ukončiť aj zdravotné poistenie.
 • Pri ukladaní zamestnanca v Personalistike je možné automaticky preniesť dátum ukončenia pracovného pomeru aj do dátumu vrátenia pracovných prostriedkov.
 • Na účely vyplnenia Štvrťročného výkazu o práci pre zamestnancov obecných úradov a vysokých škôl pribudla možnosť zadávať doplnkový kód. Doplnkový kód je možné prideliť zamestnancovi v Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky, na záložke Údaje pre štatistiku. Po pridelení doplnkového kódu v personalistike, je možné vytlačiť Štvrťročný výkaz o práci ako aj Podklady k tomuto výkazu v členení podľa jednotlivých doplnkových kódov. V zostave Profesionál je možné zadanie doplnkových kódov skontrolovať pomocou exportu do excelu z Personalistiky (cez pravé tlačidlo myši, pomocou CTRL+E alebo kliknutím na ikonu Export do excelu).
 • Pri pridávaní zmeny pracovnej zmluvy/dohody cez Hromadné funkcie v Personalistike pribudla možnosť predĺžiť zmluvu aj zmenou, ktorá vznikla deň po ukončení pôvodného pracovného pomeru (napr. doba určitá končí 31.12.2015 a zmena na jej predĺženie je s dátumom 01.01.2016). V takomto prípade je potrebné vo formulári hromadných funkcií zapnúť voľbu “Zmeniť aj zmluvy/dohody ukončené deň pred začiatkom zmeny”.
 • Zmena textu v článku I na dokumentoch Dohoda o zrážkach zo mzdy a Dohoda o hmotnej zodpovednosti ohľadom dátumu účinnosti pracovnej zmluvy.
 • Pri tlači prevodných príkazov pribudla možnosť zotriediť položky prevodného príkazu podľa zvoleného kritéria, napr. podľa čiastky, príjemcu, čísla účtu a pod.
 • Pri tlači dokumentu Potvrdenie prevzatia stravných lístkov pribudla voľba “Bez vyňatia z PP”, pomocou ktorej môžete vytlačiť dokument za všetkých zamestnancov v pracovnom pomere bez tých, ktorí sú napr. na materskej, rodičovskej dovolenke alebo v inom vyňatí z PP.
 • Tlač dokumentu Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti je možná už aj pre zamestnancov s pracovným pomerom štatutár, spoločník, iný pracovný vzťah.
 • V zozname pripojených firiem (Firma – Otvor) pribudla informácia o veľkosti databáz jednotlivých firiem.
 • Zmena názvu UnicreditBank na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 • Pri súbežných pracovných pomeroch je opravené poradie výpočtu legislatívnych zrážok na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v závislosti od výšky vymeriavacích základov na jednotlivých osobných číslach. Ak je výška VZ rovnaká, prednostne sa zrážky počítajú na tom osobnom čísle, na ktorom vzniklo poistenie zamestnanca skôr. Ak sa však zhoduje aj dátum vzniku poistenia zamestnanca, program vypočíta zrážky sociálneho poistenia najskôr na osobnom čísle s označením “Základný pracovný pomer”. Poradie výpočtu zrážok zdravotného poistenia pri súbežných PP nie je zákonom upravené. Preto program zrážku zdravotného poistenia vypočíta v takom poradí, v akom sa počítajú zrážky sociálneho poistenia. Rovnaké poradie sa aplikuje aj pri uplatnení NČZD a daňového bonusu vo výplate, ak sú na všetkých súbežných PP označené voľby “Prehlásenie o dani” a “Odpočet nezd. časti zamestnanca”.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazila pri pridávaní zložky mzdy do výplaty, v ktorej už bol väčší počet zložiek mzdy.
 • Opravené vykazovanie údajov na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne pre zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti, ktorí sa počas mesiaca v priebehu trvania dohody stali poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku (40 -70% alebo nad 70%), invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku.
 • Opravená chyba, kedy v zložkách mzdy N01, N02 nebolo možné zadať nižšiu percentuálnu sadzbu ako 25% pri N01 a 55% pri N02.
 • Počet odpracovaných hodín na štatistických výkazoch (Štvrťročný výkaz o práci, Ročný výkaz o úplných nákladoch práce, Podklady k mesačnému výkazu v priemysle, Podklady k ročnému záv. výkazu) bol upravený tak, aby sa nezapočítavali hodiny zo zložiek mzdy 330 Prekážky v práci na strane zamestnávateľa, 333 Prekážky v práci – zlá poveternostná situácia a 337 Prekážky v práci platené tarifou.
 • Opravená chyba, kedy sa po zobrazení dokumentu na obrazovku a následnom exporte do e-mailu neodoslal e-mail v prípade MS Office 2003.
 • Opravená chyba so zdvojením zrážok nariadených súdom na 2. strane zápočtového listu, ktorá nastala v prípade, že vyňatie z pracovného pomeru skončilo v rovnakom mesiaci ako pracovný pomer.
 • Opravená chyba pri pridávaní zložky mzdy resp. zrážky cez hromadné funkcie v Personalistike v uzamknutom mesiaci.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala viacnásobné zobrazenie materskej a rodičovskej dovolenky na dokumente Personálne a mzdové údaje pracovníka.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty