Menu

OLYMP 18.01

Top novinky verzie 18.01

>

Legislatíva od 1.1.2018

nová suma minimálnej mzdy

nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu

nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend

nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN

>

Rozúčtovanie na zákazky a činnosti

V Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky pribudla možnosť evidovať okrem strediska aj zákazku a činnosť. Údaj o zaevidovanej zákazke resp. činnosti sa pri generovaní miezd v danom mesiaci prenesie do zložiek mzdy vo výplate.

Ostatné novinky verzie 18.01

 • Od 1.1.2018 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 480 €/mes. pre mesačne odmeňovaných zamestnancov a 2,759 €/hod pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2018 sa mení maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 6 384 €, maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 54 720 € a maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 59,9671 €. 
 • Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2018 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 611,04 €.
 • Od 1. januára 2018 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 319,17 €/mes. a suma daňového bonusu na 21,56 €. Ak je od 1. januára 2018 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 2 939,01 Eur, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane vyššieho ako 2939,01 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Aktualizované tlačivo Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2017 (Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS).
 • Aktualizovaný dokument “Posudok o zdravotnej spôsobilosti” (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie na 9,5 % a starobné dôchodkové sporenie na 4,5 %. Zmena sa týka len sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení zo septembra 2012, podľa ktorej sa od roku 2017 odvody do II. piliera postupne zvyšujú o 0,25 percentuálneho bodu ročne.
 • V Personalistike pribudla možnosť evidovať okrem strediska aj zákazku a činnosť (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky). Údaj o zaevidovanej zákazke resp. činnosti sa pri generovaní miezd v danom mesiaci prenesie do zložiek mzdy vo výplate.
 • Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. Pre tento prípad pribudla v Personalistike od januára 2018 možnosť zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie. Nastavenie je prístupné pre zrážku nariadenú súdom, výživné a pokutu so zvoleným výpočtom po životné minimum.
 • Pri importe odmien, stravného a RZZP (Mzdové funkcie – Import do miezd) je doplnená možnosť zobraziť náhľad importného súboru. Ak súbor nie je zvolený, zobrazí sa šablóna pre daný import, podľa ktorej je súbor možné vytvoriť.
 • Aktualizovaný číselník dosiahnutého vzdelania v Personalistike.
 • Opravená chyba týkajúca sa rozúčtovania zložiek mzdy na činnosti a zákazky. Ak ste vošli v Personalistike do zložky mzdy, v ktorej bolo nastavené rozúčtovanie na zákazku alebo činnosť, rozúčtovanie sa nezobrazilo. Ak sa táto zložka mzdy následne potvrdila cez Ok, rozúčtovanie sa vymazalo. Taktiež by sa rozúčtovanie neprenieslo do vygenerovanej výplaty alebo by sa vymazalo už v existujúcej výplate, ak by ste do nej vošli cez Oprav a potvrdili cez Ok.
  Vyššie uvedená chyba je odstránená a rozúčtovanie funguje správne.
 • Opravená chyba v tlačovej zostave Zoznam pracovníkov podľa pracovnej pozície. V určitých prípadoch sa nesprávne vyplnil dátum dokedy bola pracovná pozícia pridelená.
 • Odstránená chyba pri tlači Rekapitulácie miezd podľa pracovníkov, ktorá sa mohla vyskytnúť v prípade, že sa tlačilo príliš veľa údajov za dlhšie obdobie.
 • Opravená chyba – v prípade, že zamestnanec pracuje a poberá materské a má prečerpanú dovolenku zadanú zložkou mzdy 312, program z tejto zložky vypočítal mínusové odvody.
 • Opravená chyba, kedy nebolo možné do výplaty ručne pridať ďalšiu zrážku Preddavková daň.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty