Menu

OLYMP 19.20

Top novinky verzie 19.20

>

Legislatíva

Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018.

Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Aktualizované štatistické tlačivá.

>

MyJob

Pre dokumenty z časti Potvrdenia zamestnávateľa, Mzdový list a Žiadosť o vykonanie RZD bola v aplikácii MyJob sprístupnená možnosť odoslať ich jednotlivo každému zamestnancovi. Každému adresátovi príde do MyJobu iba jeho dokument.

Na tieto dokumenty bola pridaná aj možnosť tlačiť pečiatku.

Ostatné novinky verzie 19.20

 • Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018. Ročné hlásenie je potrebné odovzdať daňovému úradu do 30. 4. 2019.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Tlačivo zamestnávateľ vystaví zamestnancovi najneskôr do 15. 4. 2019.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Tlačivo odovzdá zamestnanec spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňovom úrade najneskôr do 30. 4. 2019.
 • Tlačivo a export Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (Tlač – Odvod dane) sa pre rok 2019 nemení. V platnosti ostáva vzor OZN4311v18.
 • Aktualizované tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (2-04) na rok 2019.
 • Aktualizované tlačivo Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2018.
 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v školstve (Tlač – Štatistiky).
 • Vo výplate bolo zapracované automatické upozornenie na odpracovaný sviatok pre dohodárov.
 • Na dokumentoch s voľbou “Členiť podľa typu” bolo dopracované členenie podľa zmluvy o výkone športového odborníka a zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Pri zmluvách o výkone činnosti športového odborníka a zmluvách o profesionálnom vykonávaní športu nesmie byť výška odmeny nižšia ako minimálna mzda. Ak bude odmena nižšia, program automaticky dopočíta doplatok do minimálnej mzdy.
 • Zápočtový list je možné vytlačiť aj športovcom pracujúcim na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Športovému odborníkovi a športovcovi so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu je možné priradiť prázdny pracovný kalendár.
 • Zapracovaná možnosť vytvoriť evidenčný list dôchodkového poistenia aj za športového odborníka (Exporty – Evidenčné listy DP).
 • Aktualizovaný dokument Rekapitulácia zrazenej dane (Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).
 • Aktualizovaný dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Dokument kopíruje riadky Prehľadov o zrazených preddavkoch za rok 2019.
 • Pre dokumenty z časti Potvrdenia zamestnávateľa, Mzdový list a Žiadosť o vykonanie RZD bola v aplikácii MyJob sprístupnená možnosť odoslať ich jednotlivo každému zamestnancovi. Každému adresátovi príde do MyJobu iba jeho dokument.
 • Zapracovaná možnosť tlačiť pečiatku na nasledovné dokumenty:
  • Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti
  • Potvrdenie o príjme
  • Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR
  • Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín pre ÚPSVaR
  • Potvrdenie o poberaní náhrady príjmu pri PN
  • Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov
  • Potvrdenie o zamestnaneckom vzťahu
  • Potvrdenie o zamestnaní – zápočtový list
  • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Opravená chyba pri ručne zmenenom rozúčtovaní priamo vo výplate. Program takúto ručnú zmenu neuložil.
 • Opravená chyba pri prenose zložiek mzdy do výplaty z pracovného kalendára v prípade, že bola v kalendári zložka zadaná dvakrát.
 • Opravená chyba, kedy program nesprávne pridal záporné odvody v prípade vysporiadania odvodov pri spätne priznanom dôchodku u dohodára.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty