Menu

OLYMP 6.50

Novinky verzie 6.50

 • Od 1.10.2006 úprava číselníka Platové triedy – zmena výšky minimálnej mzdy (7 600 Sk/mesačne; 43,70 Sk/hod.).
 • Pridaný nový export (Exporty – Export pre DDS), ktorý slúži na elektronické zasielanie rozpisov príspevkov na DDS, pričom generovanie rozpisov môžete uskutočniť pre konkrétnu spoločnosť, alebo môžete použiť hromadné generovanie pre viaceré spoločnosti naraz. Elektronické zasielanie rozpisov príspevkov je umožnené pre spoločnosti: Winterthur, ING Tatry-Sympatia, DDS Tatra banky, DDP Stabilita.
 • Na Mzdovom liste boli riadky Doplnkové dôch.spor. – org. a Doplnkové dôch.spor. – prac. premenované na DDS+UP+ŽP – org. a DDS+UP+ŽP – prac., pričom skratka DDS predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, skratka UP predstavuje účelové sporenie a skratka ŽP predstavuje životné poistenie.
 • Aktualizovaný export Mesačných výkazov pre elektronické podávanie na Sociálnu poisťovňu.
 • Import z dochádzkového systému bol upravený tak, aby sa pri zložkách mzdy, ktoré nemajú zadanú tarifu, ale vo všeobecnosti je pre zložku mzdy stanovené zákonné minimum (napr. príplatok za prácu nadčas, príplatok za sviatok, …), použila buď tarifa zadaná v Personalistike, alebo aby sa použila zákonom stanovená minimálna tarifa, pričom čiastku program automaticky prepočíta počtom hodín prenesených z dochádzkového systému.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia bol upravený tak, aby program ako dátum dovŕšenia dôchodkového veku použil ten dátum, ktorý je zadaný v Personalistike na karte Pracovné údaje v časti Evidencia dôchodkov.
 • Export ISCP – pre štatistické vykazovanie ceny práce (Exporty – Export ISCP) bol upravený tak, aby zamestnancovi, ktorý nie je priradený na žiadne stredisko do exportného súboru zahrnul ako “kód okresu pracoviska” taký kód, ktorý je uvedený ako “kód okresu sídla firmy”.
 • Číselník vzdelania slúžiaci pre štatistické vykazovanie ceny práce (Exporty – Export ISCP) bol upravený tak, aby v exporte dát program uvádzal správny kód vzdelania pre všetky typy vzdelania.
 • Aktualizovaný dokument odvodov príspevkov na DDS pre spoločnosť ING Tatry-Sympatia – rozpis platieb, ktorý sme pridali na základe zlúčenia spoločnosti ING a Tatry-Sympatia.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia bol upravený tak, aby sa obdobie rodičovskej dovolenky, ktorej trvanie bolo počas viacerých kalendárnych rokov, zapisovalo pre každý rok samostatným riadkom.
 • Kvôli správnemu prenášaniu údajov na Evidenčný list dôchodkového poistenia je preto potrebné, aby ste u pracovníkov, ktorí sú starobnými dôchodcami, v Personalistike na karte Pracovné pomery do časti Evidencia dôchodkov zadali typ dôchodku “dovŕšenie dôchodkového veku” a k nemu zadali dátum dovŕšenia dôchodkového veku. Ak sa jedná o zamestnancov, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok, na účely Evidenčného listu dôchodkového poistenia použijete opäť ako typ dôchodku “dovŕšenie dôchodkového veku” a k nemu zadáte dátum priznania predčasného starobného dôchodku a to bez ohľadu na to, že takéhoto dôchodcu máte v tejto evidencii zapísaného aj ako typ dôchodku “2) predčasný starobný dôchodca”, pričom tento údaj slúži na tlač údajov do Registračného listu FO.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty