Menu

OLYMP 6.60

Novinky verzie 6.60

 • Od 1.1.2007 bol upravený maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 51 822 Sk (z pôvodnej sumy 47 475 Sk) a minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu minimálnej mzdy platnej k 1.10.2006 (na 7 600 Sk / mesačne pre mesačne odmeňovaného a na 43,70 Sk / hod. pre hodinovo odmeňovaného pracovníka)
 • S platnosťou od 1.1.2007 sa maximálny vymeriavací základ na garančné poistenie pre pracovníkov pracujúcich na Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o brigádnickej práci študenta nealikvotizuje podľa počtu dní, na ktoré je dohoda uzatvorená.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa od 1.1.2007 zvyšuje na sumu 7 968 Sk mesačne.
 • S platnosťou od 1.1.2007 sa u ľudí, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku z dôvodu invalidity nad 70 % vypočítavajú náhrady mzdy (zložky mzdy N01 a N02) len z pravdepodobného vymeriavacieho základu.
 • Od 1.1.2007 sa zlučujú poisťovne Sideria a Dôvera a vzniká nová zdravotná poisťovňa Dôvera + s kódom 23. Z tohto dôvodu sa všetkým zamestnancom, ktorí majú zadanú poisťovňu Sideria od 1.1.2007 v Personalistike nastaví automaticky poisťovňa Dôvera (ak jej účet existuje v bankových účtoch). Z dôvodu zmeny názvu poisťovne Dôvera, boli taktiež zaktualizované tlačivá na mesačné výkazy.
 • Do programu bola pridaná nová zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa – kód 27 (vrátane všetkých dokumentov a exportov).
 • Do programu bola pridaná nová zdravotná poisťovňa Európska zdravotná poisťovňa – kód 26 (vrátane všetkých dokumentov a exportov).
 • Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu boli aktualizované tak, aby sa umožnila tlač do originálnych výkazov.
 • Preplatok RZZP sa považuje za príjem zo závislej činnosti (už nie za ostatné príjmy), z tohto dôvodu bol upravený dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde), kde program pripočíta kladnú sumu preplatku (zložka mzdy Z20) v riadku 01.
 • Preplatok RZZP sa považuje za príjem zo závislej činnosti (už nie za ostatné príjmy), z tohto dôvodu bol upravený dokument Hlásenie o vyúčtovaní dane (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane), kde do riadku 0 v časti I a do riadku 4 v časti 3 program pripočíta kladnú sumu preplatku (zložka mzdy Z20).
 • Preplatok RZZP sa považuje za príjem zo závislej činnosti (už nie za ostatné príjmy), z tohto dôvodu boli upravené dokumenty Zúčtovanie preddavkov na daň (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Zúčtovanie preddavkov na daň), kde do riadku 00 program pripočíta sumu preplatku (zložka mzdy Z20) a dokument Sumárny prehľad podľa pracovníkov (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov), kde program pripočíta sumu preplatku (zložka mzdy Z20) v stĺpci “Úhrn zúčtovaných príjmov”.
 • V mzdovej osnove (Číselníky – Mzdová osnova) boli pridané nové zložky mzdy “458 – ceny a výhry do 5 000 Sk” a “459 – ceny a výhry nad 5 000 Sk“.
 • Generovanie dokumentu Registračný list FO bolo upravené tak, že u Prerušení poistenia a pri Zmene môžete generovať Začiatok aj Koniec na samostatné listy. Navyše pre MD program generuje samostatne Začiatok a Koniec Zmeny a pre RD program generuje samostatne Začiatok a Koniec Zmeny a samostatne Začiatok a Koniec Prerušenia.
 • Generovanie prevodných príkazov bolo upravené tak, že od 1.1.2007 sa daňový bonus, väčší ako preddavková daň môže odpočítavať aj od zrážkovej dane.
 • Z dôvodu odpočítavania daňového bonusu od zrážkovej dane boli upravené tlačivá: Rekapitulácia uhradenej dane (Dokumenty – Odvod dane – Rekapitulácia uhradenej dane) a dokument Rekapitulácia zrazenej dane (Dokumenty – Odvod dane – Rekapitulácia zrazenej dane).
 • Pre neaktuálnosť niektorých zložiek mzdy bola v Mzdovej osnove ukončená ich platnosť. Jedná sa o zložku mzdy P01 – prídavky na deti k 31.3.2007, zložky mzdy 7xx týkajúce sa vojakov na civilnej službe k 31.12.2005 zložku mzdy N60 – cestovné pri kúpeľnej starostlivosti k 31.12.2003.
 • Dokument Ročný prehľad zúčtovania preddavku na daň podľa pracovníkov bol rozšírený o výsledok daňového bonusu.
 • Pri prevodných príkazoch je možné používať aj export pre Internet banking Dexia banky.
 • Pri prevodných príkazoch je možné používať aj export pre Internet banking VUB vo formáte KPC.
 • Firma KROS, s.r.o. sa od 1.1.2007 mení na KROS, a.s., z tohto dôvodu sme túto právnu formu zmenili na všetkých miestach programu.
 • Zaktualizované licenčné podmienky programu (pri spustení inštalácie). Tieto boli naviac pridané aj do hlavných volieb programu – Pomoc (Pomoc – Obsah).
 • Od 1.1.2007 nie je možné zadať pri zrážke spôsob výpočtu “po životné minimum”.
 • Do programu bolo zapracované sledovanie prekročenia limitu odpracovaných hodín na Dohodu o vykonaní práce (300 hod/rok).
 • Pridané nové tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (Dokumenty – Personalistika – Vyhlásenie na zdanenie príjmov).
 • V číselníku Platové triedy sa od 1.1.2007 neuvádza Mesačná sadzba základná pri inej ako prvej platovej triede.
 • Pri zložke mzdy 950 – doplatok do minimálnej mzdy program od 1.1.2007 bude zohľadňovať len minimálnu mzdu určenú Zákonom o minimálnej mzde (resp. 1. platovú triedu v zmysle § 140 Zákonníka práce).
 • Zaokrúhľovanie sadzby minimálnej hodinovej mzdy bolo upravené tak, aby sa prepočítaná sadzba minimálnej mzdy zaokrúhlila správne (na desiatky halierov nahor) aj pri kratšom ustanovenom týždennom pracovnom čase.
 • Upravený prepočet minimálnej mzdy a minimálneho mzdového nároku pri inom ako 5 dňovom pracovnom týždni.
 • Z dôvodu väčšej bezpečnosti Vašich dát sme databázu zašifrovali a zabezpečili prístupovým heslom. Databázu tak bude možné otvoriť len programom OLYMP.
 • Na tlačive Mesačného výkazu preddavkov na poistné pre VŠZP program vyznačí aj údaj, či je zamestnávateľ fyzická, alebo právnická osoba.
 • Pri generovaní prevodných príkazov (Mzdy – Prevodné príkazy) pribudla možnosť vygenerovať pri preplatku zrážkovej dane fiktívny prevodný príkaz Vrátenie preplatku zrážkovej dane.
 • Pri výpočte ročného zúčtovania pribudla na formulári možnosť zvoliť, či sa do výpočtu majú zahrnúť aj doplatky na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Slúži na to označovacie políčko “Vrátane doplatkov”, pričom políčko je nastavené s automatickým označením tejto voľby. V prípade, že zamestnanec doplatky poistného neuhradil, sumu o doplatky poistného môžete ponížiť tým, že políčko odznačíte (program doplatky poistného odpočíta z celkovej sumy poistného).
 • Doplatky zdravotného poistenia, poistenia v nezamestnanosti, nemocenského, invalidného a starobného poistenia sa pripočítavajú do riadku 03 na tlačive Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (pri tlači je potrebné označiť voľbu “Tlačiť všetky údaje”). Suma sa prejaví aj v príslušných riadkoch poistenia na Mzdovom liste.
 • Do Mzdového listu pribudol pod riadok “Povinné poistné spolu” riadok s názvom “Z toho doplatky spolu”. V tomto riadku je vyčíslená suma prípadných doplatkov na ZP, NP, SP, IP a PvN.
 • Pri zrážke Životné poistenie je umožnené zadať variabilný symbol pre každého pracovníka individuálne, teda tak, ako to vyžadujú niektoré poisťovne. Je nutné zvoliť spôsob výplaty “individuálne” a zadať VS. Ostatné nastavenia účtu sa automaticky prenesú z účtu životnej poisťovne.
 • Všetky políčka “Štát” v programe boli upravené tak, že po pridaní mesta sa aj políčko “Štát” vyplní automaticky. Zautomatizovanie sa uskutoční samozrejme len v takom prípade, že štát sa nachádza v číselníku miest (Číselníky – Mestá). 
 • Pri importe z dochádzkových systémov je možné k zložke mzdy naimportovať aj Poznámku. Na základe tejto Poznámky program spáruje informácie z Personalistiky s informáciami z dochádzky v prípade, že bude jedna zložka mzdy zadaná viackrát (napríklad hodinová mzda s dvoma tarifami pre rôzne výkony).
 • Ak zamestnanec nevydokladoval odpracované roky a dni od predošlých zamestnávateľov (tieto údaje nie sú zaevidované v Evidencii pracovných pomerov), na Zápočtovom liste sa zobrazí len údaj o počte odpracovaných rokov a dní vo vašej organizácii.
 • Pri zložkách mzdy K30 – náhrada za stravu a K40 – iné náhrady je možné zadávať aj počet dní, za ktoré sa má náhrada vyplácať a program dopočíta výslednú sumu podľa tarify.
 • Dokument Dotazník (Dokumenty – Personalistika – Dotazník) bol doplnený o informáciu, či je zamestnanec zúčastnený v 2. pilieri SDS.
 • Vo formulári pre pridávanie zákazky bolo tlačidlo “Výber” nahradené štandardným tlačidlom “F7“.
 • Ak v ročnom kalendári (Mzdy – Kalendár) nebude pridaný aspoň 1 neuzatvorený mesiac, program v Personalistike neumožní pridávanie nového zamestnanca.
 • Automatické dopĺňanie názvu pri písaní štátu v číselníku miest (Číselníky – Mestá).
 • V evidencii Finančná štatistika (Mzdy – Finančná štatistika) bola upravená podmienka pre filtrovanie záznamov podľa zdravotných poisťovní.
 • Do číselníka Nezdaniteľné čiastky bola z číselníka Ostatné nastavenia premiestnená nezdaniteľná čiastka na DDSúčelové sporenie a životné poistenie.
 • Pri exportoch do Sociálnej poisťovne (Mesačný výkaz poistného a Registračný list FO) ako aj pri exporte výkazu príslušných DDS program skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené. Pri chýbajúcich údajoch program zobrazí dialógové okno so zoznamom varovaní.
 • Minimálne mzdové nároky pre ostatné platové triedy zohľadňuje zložka mzdy 951 – doplatok do minimálneho mzdového nároku. Aby program minimálne mzdové nároky sledoval, je potrebné, aby ste v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) označili políčko “Dopočítať mzdu do minimálneho mzdového nároku”.
 • Uvedený prevodný príkaz odporúčame použiť len v takom prípade, ak zrážkovú daň už v danom roku nie je možné inou cestou vysporiadať, len tak, že o vrátenie tejto sumy žiadate príslušný daňový úrad.     Na základe tohto prevodného príkazu je možné vytlačiť aj Žiadosť o vrátenie preplatku zrážkovej dane (Dokumenty – Odvod dane – Žiadosť o vrátenie preplatku zrážkovej dane). Suma tohto prevodného príkazu je taktiež uvádzaná na tlačive Rekapitulácia uhradenej dane v stĺpci “Daň zrážková – požiadaná”.
 • Prevodný príkaz do VÚB bol upravený tak, aby pri tlači do originálneho tlačiva bolo v políčku “Dátum splatnosti” tlačená len posledná číslica roka.
 • Odstránený problém s tlačou do originálneho tlačiva pri prevodných príkazoch SLSP a UNIbanka.
 • Opravená chyba pri Importe dát z Dochádzkového systému – keď program nespároval také zložky mzdy, ktoré majú stanovené zákonné minimum, v prípade, ak v Personalistike bola na zložke mzdy zadaná tarifa a v doch. systéme bol zadaný len počet hodín.
 • Opravená chyba na tlačive Mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu, kde sa číslo účtu štátnej pokladnice nezobrazovalo celé.
 • Upravené chovanie programu v prípade, že v Personalistike bola ručne zadaná daň preddavková, kedy program v takomto prípade do výplaty chybne pridal aj daň zrážkovú.
 • Opravená chyba pri určení dátumu rozhodného obdobia slúžiaceho pre výpočet priemeru na nemoc, ktorá sa vyskytla u zamestnanca, ktorého pracovný pomer bol ukončený v jeden deň a v nasledujúci deň mu začal plynúť nový pracovný pomer. Po oprave sa ako deň začiatku rozhodného obdobia použije deň nástupu do nového pracovného pomeru.
 • Opravená chyba pri výpočte nároku na dovolenku, ktorá mohla vzniknúť ak mal pracovník zadanú v Personalistike Dohodu o vykonaní práce aj Hlavný pracovný pomer a Dohoda o vykonaní práce začínala ako prvá.
 • Pri tlači Evidenčného listu dôchod. poistenia sa pri zložkách mzdy  N03 – nem. dávky  od 11. dňa N04 – ošetrovanie člena rodiny počet dní nepripočítava do kalendárnych dní vylúčiteľných dôb u pracovníkov, ktorí sú poberateľmi starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku a sú teda vylúčení z nemocenského poistenia.
 • Opravená chyba 1-253-3192, ktorá vznikala pri prvom spustení exportu do Alfy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty