Menu

OLYMP 6.42

Novinky verzie 6.42

 • Aktualizované tlačivo Registračný list FO (RLFO) a Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu Poisťovňu.
 • Aktualizovaný export Registračných listov fyzických osôb pre elektronické podávanie na Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizovaný export pre elektronické zasielanie mesačných výkazov poistného na Sociálnu poisťovňu.
 • Upravený prevodný príkaz pre ČSOB tak, aby sa na ňom zobrazovalo maximálne 10 položiek.
 • Z dôvodu pretransformovania sa Banky Slovakia na Privatbanku bol v programe názov Banka Slovakia zmenený na Privatbaku a pre túto banku boli zapracované aj nové prevodné príkazy.
 • V podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) bola s účinnosťou od 1.1.2006 ukončená platnosť políčka Veľký závod. Políčko sa sprístupní len pre obdobia pred týmto dátumom.
 • V programe bol zmenený názov Tatrabanka na Tatra banka.
 • Výkaz Rozpis platieb pre DDS Tatra banku (Dokumenty – Odvody poistného DDS – DDS Tatra banky – Rozpis platieb) bol upravený tak, že celková výška úhrady už nie je závislá od variabilného symbolu, kde sa v minulosti pre rozpis zadávali špeciálne riadiace znaky.
 • Opravená chyba v Personalistike, ktorá sa vyskytla za určitých okolností pri opätovnom otvorené formulára, kedy neboli dostupné tlačidlá Oprav a Vymaž.
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytla pri zamestnancovi, ktorý mal zadanú zamestnaneckú zrážku na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie alebo životné poistenie a výpočet tohto odvodu bol zadaný percentuálne s ohľadom na maximálnu hranicu odvodu, kedy program nesprávne vytvoril na rozdiel medzi %-tuálne vypočítaným odvodom a maximálne zadanou sumou tzv. doplatok a tento pripočítal do hrubej mzdy zamestnanca. Výpočet bol opravený tak, aby tzv. doplatok zostal nulový.
 • Opravená chyba v tlačive Evidenčný list dôchodkového poistenia, kde bol uvádzaný nesprávny počet Kalendárnych dní vylúčitených dôb v prípade, že po materskej dovolenke nasledovala rodičovská dovolenka a táto pokračovala až do ďalšieho roka.
 • Opravená chyba, ktorá vznikala pri tlači Rozúčtovania pre podvojné účtovníctvo, kde program pri niektorých nových pracovníkoch pracujúcich na DVP uvádzal nesprávne sumy.
 • Opravená chyba pri generovaní zmenových kalendárov, ktorá sa vyskytla za určitých okolností pri definovaní kalendára na dni v týždni.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty