Menu

OLYMP 8.10

Novinky verzie 8.10

 • Do užívateľských nastavení (Firma – Nastavenia) bola pridaná nová záložka “Nastavenie Eura”, ktorá ovplyvňuje zaokrúhľovanie priemeru na dovolenku a nemoc pre menu Euro.
 • Z dôvodu správneho výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia program automaticky vykoná prepočet minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie za mesiace január – august 2007, v ktorých boli za určitých okolností zistené nesprávne minimálne vymeriavacie základy. V týchto mesiacoch zároveň nastaví už vypočítaný a odvedený odvod na zdravotné poistenie (vo výpočte mzdy na karte Zrážky) ako ručne zadaný (odvod bude uvedený červenou farbou), aby v tom mesiaci skutočne zaplatené poistné pri RZZP ostalo správne uvedené.
 • V podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) bol názov políčka OKEČ (Odvetvová klasifikácie ekonomických činností) v zmysle novej legislatívy zmenený na ŠKEČ (Štatistická klasifikácia ekonomických činností)
 • Aktualizované tlačivá pre Európsku zdravotnú poisťovňu. Mesačný výkaz preddavkov vrátane prílohy (Dokumenty – Odvody poistného-Zdravotné poistenie – 26-Európska zdravotná poisťovňa) a Prihlášky a odhlášky, resp. Oznámenie o zmene platiteľa (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Prihlášky a odhlášky do ZP, resp. Oznámenie o zmene platiteľa).
 • Preplatok poistného z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 už v zmysle novej legislatívy nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.
 • Aktualizované tlačivo Doklad o výške príjmu na účely vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Doklad o výške príjmu).
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania).
 • Úprava vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie na dokumente Potvrdenie na účely uplatnenia ND (Dokumenty – Evidencia nemocí). V prípade, že v jednom mesiaci došlo k ukončeniu aj k začiatku nového prac. pomeru, program na dokument uvádzal aj vymeriavacie základy z ukončeného prac. pomeru. Po oprave program zobrazí vymeriavacie základy len za aktuálny pracovný pomer (aktuálne rozhodné obdobie).
 • Nová evidencia Plán dovoleniek (Mzdy – Plán dovoleniek).
 • V Podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) bolo políčko pre zadávanie E-mailovej  adresy rozšírené na 50 znakov.
 • V evidencii Personalistika bol na záložke “Mzdové údaje” zjednodušený výber zdravotnej poisťovne.
 • Do programu bol pridaný nový dokument Podklady pre krátenie dovolenky (Dokumenty – Ostatné dokumenty – Podklady pre krátenie dovolenky).
 • Do programu bol zapracovaný import základných firemných a personálnych údajov z programu Pam Softip (Firma – Nová – Importovať údaje z programu Pam Softip).
 • Do programu bol zapracovaný nový dokument Zoznam pracovníkov v pracovnom pomere (Dokumenty – Personalistika – Pracovníci v prac. pomere).
 • Do programu bola zapracovaná nová funkcia na import jednorázových odmien (Mzdy – Import jednorázových odmien).
 • Automatické pridávanie a rozdeľovanie dní nemoci (PN, OČR) pri generovaní výplaty pracovníka (zložky mzdy N01, N02, N03, N23, N04 a N22).
 • Z programu bol odstránený dokument Mincovka výplat so zrážkami (Dokumenty – Výplaty).
 • Umožnená tlač firemnej pečiatky na dokumenty. Pečiatku je potrebné pridať na kartu “Pečiatka” vo firemných nastaveniach (Firma – Nastavenia) a pri tlači dokumentu je potrebné označiť voľbu “Tlač pečiatky”. Pečiatku je možné pridať len na tie dokumenty, pre ktoré je na tlačovom formulári aktívna voľba “Tlač pečiatky”.
 • Pri zadávaní zamestnaneckej zrážky “Zrážka nariadená súdom” pri spôsobe výpočtu “Čiastka” pribudla možnosť zadať celkovú sumu exekúcie, ktorá má byť zamestnancovi postupne zrážaná. Po jej zadaní bude program sledovať jednotlivé zrážky až do výšky celkovej sumy. Celkovú sumu exekúcie je potrebné zadať do políčka “Maximum” a do políčka “Poznámka” je potrebné vpísať číslo exekučného príkazu. Program automaticky pri generovaní mzdy zistí, koľko už bolo zamestnancovi zo mzdy zrazené a postupné zrážky bude zrážať len do maximálnej sumy (do celkovej výšky exekúcie).
 • Demoverziu programu Olymp je od v. 8.10 možné testovať v dvoch režimoch (verzia Štandard alebo verzia Profesionál). Nastavenie režimu zvolíte v nastaveniach programu (Olymp – Nastavenia programu).
 • Do cenníka programu (Olymp – Cenník) bol doplnený výpis výslednej ceny s DPH. Nová platnosť aktuálneho cenníka je do 31.7.2008.
 • Vylepšený vzhľad ikoniek na hlavnom formulári.
 • Nová evidencia je sprístupnená len vo verzii Olymp – Profesionál.
 • Importované dáta musia byť v požadovanom formáte.
 • Import môžete uskutočniť až po vygenerovaní výplat.
 • Obdobie nemoci (PN, OČR) je potrebné zadať, vrátane dátumu začiatku a ukončenia, do Personalistiky na záložku “Pracovné údaje”, kde je na tieto účely pridaná nová záložka “PN + OČR”.
 • V prípade, že je používaný Import z dochádzkového systému, údaje do výplaty sú prenášané z dochádzkového systému (dni PN a OČR sa z Personalistiky do výplaty neprenášajú).
 • Ak bude políčko označené, pri tlači sa zobrazia všetky Zmeny pracovnej zmluvy.
 • Ak políčko nebude označené, program zobrazí len aktuálnu Zmenu pracovnej zmluvy .
 • Všetky doposiaľ zaevidované pracovné pomery, ktoré nemali vyplnený údaj o dobe určitej / neurčitej, sú pri spustení novej verzie automaticky nastavené ako pracovné pomery na dobu neurčitú.
 • Voľba nie je prístupná pre pracovníkov, ktorí majú zmenový kalendár. Takýmto pracovníkom sa zrážka za stravné na deň sviatku vypočítava automaticky.
 • Opravená chyba na dokumente Evidenčný list dôchodkového poistenia a Mzdovom liste, kde sa do základu starobného poistenia nezapočítaval základ poistenia, ktoré bolo pridané ručne.
 • Opravený prenos zástupných znakov (mmrrrr) do špecifického symbolu pre dokumenty zasielané Doplnkovej správcovskej spoločnosti Aegon (Dokumenty – Odvody poistného DDS – Aegon).
 • Opravený výpočet priemerného zárobku na tlačive Priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely u zamestnancov odmeňovaných úkolovou mzdou.
 • Opravené zobrazovanie zrážky “Výživné”, ktorá sa na dokumente Zápočtový list nezobrazovala v stĺpci Výživné, ale nesprávne v stĺpci Ostatné pohľadávky.
 • Opravené zobrazovanie ročného čísla v tlačive Oznámenie o zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie pre poisťovňu Union, kde program nezobrazoval poslednú číslicu.
 • Opravená chyba vo výpočte mzdy, keď program na záložke “Ostatné” zohľadňuje už legislatívne nepodporovanú mesačnú odpočítateľnú položku na príspevok DDS a to zápornou sumou, ktorá predstavuje 10% z hrubej mzdy. Problém nastal len v prípade, že u zamestnanca bola výplata vypočítaná do zápornej hodnoty.
 • Opravená chyba na reportoch Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daňHlásenie o vyúčtovaní dane a Rekapitulácia uhradenej dane, kde program nezobrazil uhradenú daň v prípade, že prevod bol generovaný ako samostatný prevodný príkaz.
 • Prevodný príkaz pre Volksbank Slovensko bol upravený tak, aby zobrazoval predčíslie účtu na 6 cifier.
 • Opravená chyba pri výpočte minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie pre zamestnancov poberajúcich invalidný dôchodok. Minimálny vymeriavací základ je nastavený ako 50% minimálnej mzdy platnej k 1.1.2008. 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty