Menu

OLYMP 8.20

Novinky verzie 8.20

 • Aktualizované tlačivá pre vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 – výkazy A, S a X (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivá o oznámení nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa pre účely vysporiadania ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – všetky druhy oznámení – zamestnancovi, inému zamestnávateľovi, poisťovni).
 • Od 1.5.2008 sa menia sadzby poistného na zdravotné poistenie pre osoby s invaliditou 20% – 40%. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa budú platiť plné sadzby poistného. Zamestnanec platí 4% a zamestnávateľ 10% z vymeriavacieho základu.
 • Aktualizované elektronické dávky 541 a 542 pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007 (Exporty – Export zdravotného poistenia – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Potvrdenie o podaní).
 • Aktualizovaný konverzný kurz pre prechod na Euro podľa aktuálnej centrálnej parity – 30,1260 SKK.
 • Na karte Systémové informácie boli zaktualizované kontaktné údaje pre pobočku v Trenčíne.
 • Upravený výpočet rozhodného obdobia pre nemocenské dávky v prípade, že mzdy sa programom OLYMP spracovávajú až od januára 2008 a zamestnanec v minulom roku neplatil nemocenské poistenie z dôvodu poberania starobného, predčasného starobného, alebo invalidného dôchodku. U takýchto zamestnancov, je nutné túto skutočnosť zadať do Personalistiky na záložku Pracovné údaje do Evidencie dôchodkov.
 • Aktualizované tlačivá rozpisu príspevkov pre DDS Aegon (platné od 1.4.2008)
 • Na tlačive Prehľad ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie boli doplnené údaje o upravenom preplatku/nedoplatku za organizáciu aj pracovníka.
 • Opravený výpočet priemerného zárobku na tlačive Priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely u zamestnancov odmeňovaných úkolovou mzdou.
 • Opravené vypĺňanie tlačiva DDS Tatra banky – Mesačné hlásenie zmien (Dokumenty – Odvody poistného DDS), ktorým zamestnávateľ oznamuje, že tento zamestnanec sa vo výkaze v nasledujúcom mesiaci už nebude uvádzať (napr. z dôvodu ukončenia PP), ktoré bolo nefunkčné.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane) bolo opravené tak, aby sa pre zamestnanca – cudzieho štátneho príslušníka, do kolónky Rodné číslo uvádzal dátum narodenia a nie rodné číslo a to aj v prípade, že v Personalistike má rodné číslo zadané.
 • Opravená chyba v automatickom rozúčtovaní (Dokumenty – Rozúčtovanie mzdových nákladov), kedy program nebral do úvahy účty prednastavené v Rozpise účtovania (Organizácia – Rozpis účtovania) v prípade, že bola nastavená podmienka TYPZLOZKY = “MzdaDavkyPN”
 • Opravená chyba pri tlači dokumentu Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Dokumenty – Dovolenky). Chyba vznikala len v prípade, že na tlačovom formulári bola pred tlačou v časti “Zamestnanci” vybratá voľba “označení v mzdách”, pričom v mzdách nebol nikto označený.
 • Na formulári Stupeň náročnosti prac. miesta (Číselníky) bolo opravené zobrazovanie základnej hodinovej sadzby, kde sa nezobrazovali desatinné miesta.
 • Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) bolo upravené tak, aby sa zobrazovala aj nemoc, ktorá pokračuje po ukončení pracovného pomeru (vo výplate je ku dňu skončenia pracovného pomeru zadaná ako “neukončená”). Pri takejto nemoci dá program pri dátume ukončenia nemoci deň skončenia pracovného pomeru.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty