Menu

OLYMP 8.30

Novinky verzie 8.30

 • Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je od 1.7.2008 zvýšený na 30 219 Sk. Maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je od 1.7.2008 zvýšený na 80 584 Sk mesačne.
 • V personalistike na záložke Pracovné údaje v Evidencii dôchodkov pribudla možnosť zadať dátum žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. K tomuto dátumu program rozdeľuje údaje na ELDP. ELDP taktiež pridáva nový riadok k dátumu priznania invalidného dôchodku.
 • Životné minimum bolo od 1. 7. 2008 upravené na 5 390 Sk a suma daňového bonusu bola od 1.7.2008 upravená na 582 Sk mesačne.
 • Aktualizované exporty Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Registračný list fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivá Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Registračný list fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu.
 • V menu Firma – Nastavenia – Prechod na EURO bol nastavený konečný kurz prechodu na EURO – 30,1260 SKK.
 • Ak Sociálna poisťovňa zamestnancovi neprizná ID, treba žiadosť z pracovných údajov vymazať.
 • Pri exporte predkontácií pribudla možnosť zvoliť, či sa majú exportovať aj sumy bez zaúčtovania. Túto možnosť zvolíte v upresňujúcom formulári exportu.
 • Aktualizované tlačivá prevodných príkazov pre VUB banku.
 • Od júla 2008 je v programe zmenený spôsob výpočtu odvodov do poisťovní v prípade, že príjem zamestnanca nie je dostatočný na pokrytie jeho odvodov. V takomto prípade sa už nedopočítava doplatok, ale celé poistné sa uvádza ako poistné zamestnanca, a to aj ak sa výplata dostane do mínusu.
 • Pri zložkách mzdy 100-osobné ohodnotenie, 200 prémia výkonnostná, 212 výkonnostná odmena a 220 štvrťročná odmena pribudla možnosť zvoliť spôsob výpočtu Sk mes./štvrťrok a Sk štvrťročne a pri zložke 220 aj možnosť Sk za hodinu.
 • Do programu bola zapracovaná možnosť kopírovať údaje zamestnanca pod novým osobným číslom.
 • Zmenený názov DDP Winterthur na DDP AXA. V bankových účtoch sa kód WINT automaticky nahradí kódom AXA, zmenený názov sa zobrazí aj v dokumentoch a exportoch.
 • Na výplatné pásky bola pridaná možnosť zobraziť celkové odvody štátu. Tieto údaje zobrazíte zapnutím voľby Dane a odvody štátu pred tlačou výplatnej pásky.
 • Do programu bola pridaná evidencia preukazov (Personalistika – Ostatné – Preukazy).
 • Do programu bola pridaná Euro kalkulačka, slúžiaca na jednoduchý prepočet medzi SKK a EURo. Taktiež pribudla možnosť priamo spustiť kalkulačku z Windowsu.
 • Do programu bol zapracovaný nový modul Pripomienkovač (nachádza v menu Firma – Pripomienkovač). Slúži na pripomínanie a evidenciu užívateľom zadaných udalostí. Je prepojený s personalistikou a pracovnými preukazmi.
 • V programe bola pri pridávaní zrážky doplnená možnosť zadať aj názov bankového účtu. Názov sa automaticky prenáša do vygenerovaných prevodných príkazov, ak nie je zadaný, prenesie sa ako názov meno a priezvisko zamestnanca. Pokiaľ názov bankového účtu nechcete prenášať do exportného súboru pre HB, vypnite voľbu “Exportovať názov účtu” v Nastaveniach (Firma – Nastavenia).  
 • V personalistike a podnikových údajoch bolo políčko ČPP (číslo povolenia k pobytu) premenované na ČSP (číslo sociálneho poistenia). V políčku sa uvádza dočasné rodné číslo alebo číslo povolenia k pobytu pridelené Sociálnou poisťovňou cudzincovi.
 • Ak bol zamestnancovi spätne priznaný starobný dôchodok od niektorého mesiaca v roku 2007 (dôchodcovia neplatili nemocenské poistenie), pre správne určenie rozhodného obdobia na rok 2008 pri výpočte priemeru na nemoc, stačí tento spätne priznaný dôchodok zapísať do Personalistiky na kartu Pracovné údaje – Evidencia dôchodkov.
 • Pri exporte mesačných výkazov a RLFO pre Sociálnu poisťovňu bola pridaná kontrola voľného miesta na disku.
 • V personalistike v Evidencii pracovných pomerov pribudol nový údaj “Štát”. Tento údaj predstavuje Štát, v ktorom sa práca vykonáva.
 • Opravená chyba pri krátení dovolenky za neospravedlnenú absenciu, kedy program nesprávne krátil aj predošlú dovolenku.
 • Opravená chyba na tlačive DDS Aegon (Dokumenty – Odvody poistného DDS). Program nesprávne vypĺňal 9 miestne rodné číslo zamestnanca.
 • Opravená chyba pri tlači aj exporte Registračného listu fyzickej osoby, kde program pri odhláške nesprávne uvádzal že sa jedná o pracovný pomer na dobu neurčitú v prípade, že dátum konca určitej doby bol vyplnený len slovne.
 • Opravená chyba pri prenose PN z personalistiky do výplaty. Program pri určitom zadaní PN nesprávne vyplnil dátum ukončenia v jednotlivých zložkách mzdy. Výška náhrady príjmu bola vypočítaná správne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty