Menu

OMEGA 12.51.00

Ostatné novinky verzie 12.51.00

 • Pre daňové priznanie DPH s platnosťou od 01.04.2009 bol doplnený export vo formáte XML.
 • V programe bolo upravené načítavanie údajov do cash flow na základe novej štruktúry Súvahy a Výkazu ziskov a strát.
 • V prehľade Cash flow pre rok 2009 je upravené zaokrúhľovanie na celé EUR prirodzene. Upravený je aj prepočet výsledkov za minulé účtovné obdobie (rok 2008) pri prechode do nového roka.
 • Podľa novely zákona o DPH platnej od 1.4.2009, pre typ sumy “0” bol doplnený text “Dodanie služieb oslobodené od dane, napr. §15, 16 a dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu § 69 ods. 12”. Zároveň bola doplnená tlačová zostava Rekapitulácia – zdaniteľné obchody.
 • Aktualizované tlačivo o podaní daňového priznania k DPH platné od 01.04.2009.
 • V dlhodobom majetku bol aktualizovaný číselník kódov produkcie podľa novelizovanej prílohy č. 1 Zákona o dani z príjmov platnej od 01.03.2009. Nové kódy je možné použiť už v roku 2009. Povinnosť používať nové kódy je od 01.01.2010.
 • V dlhodobom majetku bolo prispôsobené zaokrúhľovanie daňového odpisu pri nehmotnom majetku, kedy sa daňový odpis rovná účtovnému odpisu.
 • V poznámkach k účtovnej závierke boli aktualizované tabuľky, ktoré sa načítavajú zo súvahy.
 • Do tlačovej zostavy “Zisk z predaja po kartách” pribudla možnosť súčtovať údaje aj za partnerov na pohyboch.
 • Upravená tlačová zostava na prevodnom príkaze pre hromadný aj jednoduchý výpis pre Dexia banku.
 • Štandardné tlačové zostavy pre tlač daňového priznania DPH boli doplnené o text “informatívne”. Daňové úrady nie sú povinné ich akceptovať, môžu byť použité pre vnútornú potrebu firmy. Pre odovzdanie výkazu na daňový úrad odporúčame použiť export do originálneho tlačiva.
 • Program si pri archivácii pamätá nastavenú cestu samostatne pre každú pripojenú firmu.
 • Aktualizovaný hromadný a jednoduchý prevodný príkaz pre UniCredit Bank.
 • V programe bola zapracovaná úprava kalendára a režimu účtovania: 1. V menu Firma – Kalendár bolo dopracované grafické rozlíšenie stavu CRM udalosti, ktorá má stav “Nevybavená” a pripomienku po termíne vybavenia. Program nevybavenej udalosti s pripomienkou po termíne pridelí do stĺpca “Stav” červený výkričník. 2. V menu Firma – Kalendár pribudli do formulára dva stĺpce “Typ úlohy” a “Produkt”. 3. V Režime účtovania – záložka Kalendár (CRM) bola dopracovaná nová časť pre prednastavenie produktu. Vyplnené údaje “tovar” alebo “služba” sa budú dopĺňať do CRM udalosti.
 • Program bol upravený tak, aby pri vytváraní dokladu fakturácie kópiou z pohybov na sklade, preberal z nastavení partnera úvodný a záverečný text, dodacie a platobné podmienky, formu úhrady a spôsob dopravy. Ak tieto texty nie sú nastavené v karte partnera a sú nastavené v režime účtovania, dopĺňa ich z režimu účtovania.
 • V programe Číselník – Partneri – Funkcie – Ďalšie funkcie – Nájdi partnera podľa tel. čísla bolo upravené vyhľadávanie partnera podľa telefónneho čísla. Bola dopracovaná možnosť vyhľadať partnera aj so znakmi * a ? pre nahradenie chýbajúcich znakov.
 • V menu Sklad – Skladové karty – Označ – Označ/Odznač skladové karty bola aktualizovaná možnosť označenia skladových kariet “Označ karty, ktoré odobral/prijal partner”, “Odznač karty, ktoré odobral/prijal partner”. Vo formulári “Označovanie skladových kariet” v rozbaľovacom zozname pre Doklady v evidencii bol zmenený text “Pohyby na sklade komplet”. Zároveň bola dopracovaná funkcia “Príjemky” – program označí/odznačí skladové karty len v príjemkách, nie v celom sklade, ktoré boli prijaté od partnera a “Výdajky” – program označí/odznačí skladové karty len vo výdajkách, nie v celom sklade, ktoré boli vydané.
 • Do refundácie predajok bolo doplnené upozornenie, ktoré sa zobrazí v prípade, že predajka už bola refundovaná. Zároveň program upozorní na zoznam dokladov, ktoré predajku refundovali.
 • Bola upravená funkcia na kopírovanie skladových kariet medzi skladmi tak, aby novovytvorené skladové karty kopírovaním preberali údaje pre zaúčtovanie z nastavenia cieľového skladu (Firma – Nastavenie – Sklady). Ak na sklade nie je prednastavené zaúčtovanie skladových kariet, program bude preberať také nastavenie, aké je na karte, ktorú kopíruje.
 • Do nastavenia bankového účtu (Firma – Nastavenie – Bankové účty) bola doplnená možnosť nastaviť periódu doručovania bankových výpisov na denný, týždenný, mesačný a štvrťročný. Podľa tohto nastavenia program automaticky nastaví číslovanie v číselnom rade bankového účtu.
 • Odstránená chyba pri prevode MS SQL databázy na ACCESS databázu.
 • Bolo odblokované automatické zaúčtovanie finančnej uzávierky (Sklad – Registračné pokladnice – Prenos finančnej uzávierky z pokladníc). Zároveň vznikla nová tlačová zostava (Tlač – Fakturácia – Prehľad faktúr s úhradou cez ECR), ktorá zobrazuje prehľad faktúr uhradených cez pokladnicu.
 • Do programu bol dopracovaný oznam o hlásení mínusových hodnôt na sklade. Program pri vypnutí možnosti “Množstvo na sklade môže ísť do mínusu” skontroluje, či žiadna skladová karta nebola počas roka v mínuse.
 • Bol dopracovaný automatický prepočet skladovej karty pre príjemky/výdajky, ktoré obsahujú typ pohybu príjem/výdaj na iný sklad – prevod medzi skladmi. Automatický prepočet sa uskutoční vtedy, ak sa v príjemke/výdajke zmení cena alebo množstvo. Pri zmene ceny a množstva na jednom sklade sa údaje automaticky zmenia aj na druhom sklade.
 • Pri tlači štandardnej výstupnej zostavy cenoviek bolo dopracované nastavenie pozície tlače cenovky a počet opakovaní cenoviek na štítku.
 • Bola dopracovaná možnosť, aby sa pri vytvorení došlej faktúry prenieslo interné alebo externé číslo tejto faktúry do poľa “Faktúra” na príjemke na základe nastavenia v Režime účtovania – záložka Fakturácia – záložka Prenos čís. Fa do výdajky/DL.
 • Do tlačovej zostavy Manažérske funkcie – Prehľad predajov z ECR pribudla možnosť sumarizovať tlačovú zostavu aj podľa typu platby.
 • V programe vo fakturácii pri pridávaní položky do dokladu bola dopracovaná funkcia automatického zadávania predajnej ceny. Zmenená suma v poli “Predajná cena bez DPH” sa bude rovnať sume v poli “Podľa cenníka”. Ak bude zmenená suma v poli “Predajná cena s DPH” zmení sa suma v poli “Predajná cena bez DPH” a presne rovnaká cena sa doplní do poľa “Podľa cenníka”. Užívateľ nebude musieť ručne vpisovať cenníkovú cenu.
 • Bolo aktualizované tlačivo pre tlač jednoduchého príkazu pre Volksbank.
 • Pri automatickom vytvorení interného dokladu do EUD pre dohodu o zápočte pohľadávok (Evidencia – Dohody o zápočte pohľadávok vo formulári, v záložke Pohľadávky/Záväzky)  sa “Číslo dokladu” zapíše do stĺpca “Text” vo formulári účtovného dokladu (záložka Účtovné zápisy). Pre došlé aj odoslané faktúry sa bude dopĺňať interné číslo dokladu.
 • Program bol upravený tak, aby si zapamätal nastavenie poradia stĺpcov v číselníku skladových kariet aj pre užívateľov, ktorí majú v prístupových právach nastavené “skryť skladové a nákupné ceny”.
 • V programe bol upravený prehľad knihy analytickej evidencie a denníka účtovných zápisov tak, aby stĺpec “Poznámka” bol načítavaný z účtovného zápisu. Doteraz sa tento údaj načítaval z hlavičky dokladu.
 • V menu Sklad – Pohyby na sklade – Tlač – editovateľná tlačová zostava Príjemka/Výdajka vo výbere položky – záložka Údaje bola premenovaná existujúca položka s názvom “Predajná cena” na “Predajná cena bez DPH”. Zároveň bola dopracovaná nová položka s názvom “Predajná cena s DPH” a “Sadzba DPH v %”. Údaje sa budú dopĺňať na základe toho, ako budú zadané na skladovej karte.
 • Vo formulári Pridaj/Oprav partnera (menu Číselník – Partneri) v záložke Fakturácia bola doplnená nová záložka na nastavenie členenia strediska, zákazky, činnosti a pracovníkov (SZČP). Úprava v programe zjednoduší účtovanie a vystavovanie dokladov s členením na predvolené SZČP na doklady, ktoré budú vystavené na daného partnera. Členenie sa doplní priamo na karte partnera a prejaví sa na vystavenom doklade v sklade, fakturácii alebo splátkovom kalendári a pri automatickom generovaní dokladov do EUD. Taktiež bude členenie dopĺňať priamo pri pridávaní dokladov v EUD. Zároveň v menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania – záložka SZČP bolo doplnené nové Nastavenie pre SZČP na karte partnera. Toto nastavenie platí len pre prednastavené členenie na strediská, zákazky, činnosti a pracovníkov v menu Číselník – Partneri – záložka Fakturácia – záložka SZČP. Po zapnutí príslušnej voľby bude program prenásať nastavené SZČP z karty partnera.
 • V programe Omega – Nastavenie programu – záložka Komunikácia s Windows bola dopracovaná možnosť výberu Acrobat Readeru, do ktorého sa budú exportovať originálne tlačivá na DÚ len pre program Omega. Pre ostatné PDF dokumenty sa použije Acrobat Reader, ktorý je predvolený vo Windows.
 • Do nastavenia užívateľa bola pridaná nová položka “Zaúčtoval”. Táto položka sa bude prenášať do evidencie účtovných dokladov. Zároveň boli upravené tlačové zostavy, exporty a importy. Do evidencie účtovných dokladov, záložka Funkcie, tlačidlo Ďalšie funkcie bola pridaná nová funkcia Hromadná zmena mien “Zaevidoval”, “Zaúčtoval”, “Schválil”.
 • V programe do výsledku kontroly chýb, ak skladová karta je v inej sume alebo v inom množstve v príjemke alebo výdajke ako je suma alebo množstvo v doklade z fakturácie, bola doplnená bližšia špecifikácia dokladu, kde vznikla chyba.
 • V skladovej karte bola dopracovaná možnosť pridať na skladovú kartu “Objem MJ”  na evidovanie objemu materiálu alebo tovaru. Údaje budú slúžiť ako informatívne doplňujúce údaje do dokladov fakturácie.
 • Do tlače štandardných tlačových zostáv pre adresy a štítky na obálky bola dopracovaná možnosť tlačiť aj kontaktnú osobu, ktorá je uvedená na karte partnera a je predvolená.
 • Vo formulári pre pridávanie výrobných čísel bolo dopracované automatické zadávanie dátumu a poznámky.
 • V exporte daňového priznania DPH do originálneho tlačiva daňového úradu bola opravená tlač znamienka na riadkoch 18 a 19.
 • Bola opravená chyba pri tvorbe novej príjemky/výdajky z inej príjemky/výdajky. Pri pridávaní položiek cez funkciu “Hromadné funkcie” program do novej príjemky/výdajky prenášal množstvo odvodených MJ danej položky podľa originálu a to aj v prípade, že množstvo na sklade nebolo dostačujúce. Dochádzalo len k úprave množstva, ale nie k úprave množstva odvodenej MJ, čo malo za následok nesprávne zobrazenie množstva položky v tlačových zostavách danej príjemky/výdajky.
 • Ak nebola v predajkách zvolená možnosť “Množstvo a cenu ponúkať v samostatnom okne” a bola zadaná zľava na skladovej karte, program zadával nesprávnu cenu položky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty