Menu

OMEGA 13.13.00

Ostatné novinky verzie 13.13.00

  • Medzi exportmi do formátu EDI pribudol export pre Ahold – odoslané faktúry a dodacie listy.
  • Novovytvorené objednávky a pohyby pohyby na sklade budú v programe prepočítavané rýchlejšie ako doteraz. Pri oprave vytvoreného dokladu prepočet hodnôt trval dlhšie z dôvodu zmeny množstva položky, vymazania položky alebo celého dokladu a pod.
  • V programe bolo vylepšené zisťovanie zoznamu nainštalovaných tlačiarní. Zároveň bolo dopracované rýchlejšie zobrazovanie formulára so zoznamom tlačiarní na terminál serveri.
  • Bola opravená chyba pri tlači účtovných poznámok pre neziskové organizácie, kde program netlačil tabuľku v sekcii III.1.b. Zároveň bol opravený text v tlačovej zostave účtovných poznámok pre podnikateľské subjekty v bode “G” písmena “m”.
  • Pri zadávaní hodnoty vlastnou sumou bolo v DPPO pre neziskové organizácie opravené prenášanie údajov z riadku 1 sekcie C1 do riadku 100.
  • V tlačových zostavách Súvaha a Výkaz ziskov a strát boli opravené chyby v zaokrúhľovaní na celé EUR.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty