Menu

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach od 01.01.2016

Rok 2015 priniesol vietor aj do odvetvia stavebníctva. Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác. Režim samozdanenia v stavebníctve upravuje § 69 ods. 12 písm. j) novely zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Po prevalení platobnej neschopnosti veľkých stavebných firiem, ktoré sa podieľali aj na štátnych zákazkách  sa spustil štrajk ich dodávateľov. Vláda preto prišla s návrhom, ako pomôcť malým a stredným podnikom, dodávateľom stavebných prác, aby nedoplácali na neplatiacich odberateľov. Schválila prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach na odberateľa.

Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.

Pýtate sa, čo to prenos daňovej povinnosti vlastne je?

Prenos daňovej povinnosti znamená, že daňová povinnosť je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Pri prenose daňovej povinnosti poskytovateľ stavebných prác, ktorý je platiteľom DPH, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH. Príjemca, ktorý je platiteľ DPH, prizná DPH a súčasne si ju odpočíta, ak spĺňa podmienky na jej odpočítanie. V praxi sa takýto prípad zvykne nazývať “tuzemské samozdanenie“.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa môže uplatniť iba vtedy, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

    • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie produktov činností (CPA),
    • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
    • zároveň dodávateľ aj odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku t.j. Sú registrovaní pre daň podľa paragrafu 4, 4b, 5, alebo 6 zákona o DPH.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, ak sú dodávky stavebných prác dodané neplatiteľovi DPH alebo občanovi. Tak isto sa tuzemské samozdanenie stavebných prác neuplatní pri činnostiach, ktoré nepatria do vyššie uvedenej sekcie F štatistickej klasifikácie produktov.

Ako vystaviť faktúru za stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti?

Vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona o DPH. Ak dodávateľ aj odberateľ sú platitelia dane, dodávateľ vystaví faktúru bez DPH (v programe ALFA plus bude sadzba DPH „0“ a riadok DPH „O“). Na faktúre musí byť uvedená slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“. Takáto faktúra  nebude vstupovať do kontrolného výkazu ani do výkazu DPH.  Pri vystavení faktúr však netreba zabúdať na to, že podnikateľ je povinný viesť evidenciu o dodaniach, na ktoré sa prenos daňovej povinnosti vzťahuje.

Ako zaúčtovať došlú faktúru za stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti?

Odberateľ – Platiteľ DPH, ktorý dostane faktúru za stavebné práce, pri ktorej vzniká prenos daňovej povinnosti, je osobou povinnou platiť daň pretože je príjemca stavebných prác. Tento odberateľ si uplatní tzv. samozdanenie (v programe ALFA plus je potrebné vybrať Typ dokladu: Faktúra – §69 ods. 2, 9-12). Do riadku 09 uvedie odberateľ sumu vo výške základu faktúry a do riadku 10 vypočítanú výšku DPH. Následne má právo na odpočítanie uplatnenej DPH, ktorú uvedie na riadku 21. Údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane z prijatej faktúry uvedie do časti B1 kontrolného výkazu.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty