Menu

Daňový bonus na dieťa v roku 2016 a špecifiká jeho uplatňovania

Daňový bonus na dieťa v roku 2016 je vo výške 21,41 € na každé vyživované dieťa mesačne; 256,92 €/ročne.

Kto má nárok na daňový bonus (ďalej len DB)?

Jeden z rodičov – na základe ich dohody (ak k dohode nedôjde, prednostne má na DB nárok matka) nezaopatreného dieťaťa (aj osvojeného), s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Rovnaký trvalý pobyt podmienkou na poskytnutie DB nie je.

Daňovník si môže DB uplatňovať mesačne, alebo súhrnne jedenkrát ročne – v daňovom priznaní (DP)/ročnom zúčtovaní dane (RZD).

V prípade mesačného uplatňovania je potrebné, aby daňovník spĺňal podmienku príjmu – za daný mesiac dosiahnuť zdaniteľný príjem aspoň ½ minimálnej mzdy, teda v roku 2016 sumu 202,50 €. Ak daný príjem v niektorom mesiaci nedosiahne, môže si DB dodatočne uplatniť v RZD/DP. Podmienkou na takéto „douplatnenie si“ DB, je splnenie podmienky ročného zdaniteľného príjmu vo výške aspoň ½ min mzdy, t. j. 2 430,- €.

Presné podmienky uplatňovania DB na dieťa stanovuje § 33 Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. 

Príklad

Zamestnanec si uplatňuje DB mesačne, v júli 2016 však ochorel a zostal na PN, jeho príjem bol v tomto mesiaci len vo výške 195,- €.

V danom prípade nebola splnená podmienka dosiahnutia minimálneho zdaniteľného príjmu vo výške 202,50 €, preto sa DB v mesiaci júl neuplatní. Ak však zamestnanec za rok 2016 celkovo dosiahne zdaniteľný príjem minimálne vo výške  2 430,- €, môže zamestnávateľa požiadať o dodatočné uplatnenie DB za mesiac júl v RZD (prípadne si ho uplatní v DP).

Ak si zamestnanec DB uplatňuje mesačne (podmienky spĺňa), no celkový zdaniteľný príjem za rok 2016 nedosiahne sumu 2 430 € (napr. zamestnanec bol dlhodobo PN, alebo pracoval len časť roka), na už priznaný a vyplatený DB nárok nestráca – t. j. sa mu v RZD/DP neodníme.

Daňový bonus a narodenie dieťaťa

Nárok na DB má daňovník už za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo. Na jeho uplatnenie je potrebné zamestnávateľovi predložiť rodný list dieťaťa (prípadne doklad o osvojení/prevzatí dieťaťa do starostlivosti).

Daňový bonus a štúdium

Do skončenia povinnej školskej dochádzky má zamestnanec automaticky nárok na vyplácanie DB. Keď dieťa začne navštevovať strednú školu, DB je vyplácaný až po predložení potvrdenia o návšteve školy. V prípade ukončenia stredoškolského štúdia sa DB poskytuje až do augusta daného roka – bez ohľadu na dátum ukončenia. Napríklad, ak dieťa zloží maturitnú skúšku v máji, dostane daňovník DB na dieťa za mesiace máj až august. Ak však dieťa zmaturuje až v náhradnom termíne v septembri, za september už daňovníkovi DB nepatrí (dostane ho naposledy za august).

V prípade VŠ štúdia sa DB poskytne naposledy za mesiac, v ktorom dieťa urobilo štátnice. Prechodný pobyt dieťaťa (napr. internát) nárok na DB neovplyvňuje.

Ak po ukončení I. stupňa VŠ dieťa pokračuje v následnom štúdiu a zápis do II. stupňa VŠ je najneskôr v októbri, DB je vyplácaný bez prerušenia.

DB sa uplatňuje po splnení podmienky sústavnej prípravy štúdiom na budúce povolanie, maximálne do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov.

Za študenta, ktorý už ukončil VŠ štúdium II. stupňa a pokračuje v doktorandskom štúdiu, sa už za obdobie tohto ďalšieho štúdia DB neposkytuje.

Aká bude výška daňového bonusu v roku 2017?

Keďže suma DB sa odvíja od výšky životného minima, a to sa ani k 1. 7. 2016 nemení a zostáva vo výške 198,09 €, aj v roku 2017 bude DB vo výške 21,41 €/mesačne na vyživované dieťa.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty