Menu

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a povinnosti zamestnávateľa

Mesiac september je obdobím, v ktorom vrcholí ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (ďalej len RZZP). Zdravotné poisťovne rozposielajú do poštových a elektronických schránok svojich poistencov posledné spracované výsledky ročného zúčtovania. Pre zamestnávateľa však takýto „pozdrav“ od zdravotnej poisťovne znamená aj povinnosť vysporiadať výsledok z RZZP za svojich zamestnancov.

Zákon zdravotným poisťovniam stanovuje vykonať za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za jeho zamestnávateľa, RZZP v termíne najneskôr do 30. septembra 2017. V prípade osôb, ktoré si predĺžili lehotu na podanie svojho daňového priznania, vykoná zdravotná poisťovňa RZZP najneskôr do 31. októbra 2017.

Tip

V rámci RZZP sa vypriadavajú len preplatky a nedoplatky, ktoré dosahujú sumu aspoň 5 €. Pokiaľ je ich suma nižšia, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká a výsledok RZZP môže zdravotná poisťovňa oznámiť až v termíne do 31. decembra 2017.

V závislosti od toho, či je výsledkom RZZP preplatok alebo nedoplatok, zdravotná poisťovňa zasiela buď dokument s názvom Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného alebo Výkaz nedoplatkov.

Dokumenty v zásade obsahujú nie len údaj o výsledku RZZP, ale aj informácie o vymeriavacom základe zamestnanca, výške jeho odvedených preddavkoch, výške poistného a ďalšie.

V praxi môžu nastať prípady, kedy výsledok z RZZP vysporiadava:

Zamestnávateľ aj za  svojho zamestnanca

Výsledok RZZP za zamestnancaoznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi, napr. ak mal zamestnanec v roku 2016 príjmy iba zo závislej činnosti a v čase vykonania RZZP bol zamestnancom u tohto zamestnávateľa.

Zamestnávateľ iba za seba

Výsledok RZZP oznámi zdravotná poisťovňa len za zamestnávateľa, napr. ak zamestnanec mal v roku 2016 okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné príjmy alebo v čase vykonania RZZP nebol zamestnancom tohto zamestnávateľa.

Zamestnanec sám za seba

(mimo zamestnávateľa)

Výsledok RZZP oznámi zdravotná poisťovňa priamo zamestnancovi, napr. ak je SZČO alebo mal v roku 2016 okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy, napr. dividendy alebo v čase vykonania RZZP už nie je zamestnancom zamestnávateľa.

Ak má zamestnávateľ aktivovanú elektronickú schránku, zdravotná poisťovňa zašle dokumenty súvisiace s RZZP do e-schránky. Keďže ide o doručovanie úradného rozhodnutia do „vlastných rúk“, na ich otvorenie je potrebné najskôr potvrdiť notifikáciu o ich doručení. V ostatných prípadoch obvykle zdravotná poisťovňa využíva doručenie ako doporučenú poštovú zásielku s doručenkou „do vlastných rúk“.

Tip

V prípade doručovania rozhodnutí do e-schránok sa rozhodnutie „do vlastných rúk“ považuje za riadne doručené potvrdením doručenky alebo uplynutím 15 dňovej lehoty. Pri doručovaní poštou sa za deň doručenia považuje deň prevzatia písomnosti adresátom. 

Keď už „vlastníte“ svoj výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o výsledku RZ, zákon vám ponecháva odo dňa doručenia 15 dňovú lehotu na podanie námietky voči výkazu nedoplatkov, prípadne podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ. Ak zdravotná poisťovňa vyhovie námietke, vo väčšine prípadov vydá nový výkaz nedoplatkov alebo nové oznámenie, ktorým zruší predchádzajúci. Uvedené je možné využiť napr. v prípadoch, keď zdravotná poisťovňa vo výkaze nedoplatkov, prípadne v oznámení uvedie zamestnanca, ktorý už u zamestnávateľa nepracuje, zamestnávateľ nájde vo výpočte chybu a nesúhlasí s výsledkom RZZP a ďalšie.

Tip

Zdravotné poisťovne umožňujú v rámci svojich elektronických služieb na svojich webových stránkach nahliadnuť na podklady k výpočtu RZZP. V prípade, že nemáte zriadený prístup do ich elektronických služieb, postačia vám prístupové údaje uvedené vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení o výsledku ročného zúčtovania.

Pokiaľ nebola vznesená námietka voči výkazu nedoplatkov alebo podané nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ, dokumenty sa stávajú právoplatnými uplynutím 15 dňovej lehoty od dátumu doručenia.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vrátiť preplatok najneskôr v lehote 45 dní odo dňa, v ktorom oznámenie nadobudlo právoplatnosť. V rovnakej lehote je povinná aj zdravotná poisťovňa vrátiť preplatok zamestnávateľovi. To znamená, že ak voči oznámeniu zamestnávateľ nepodal nesúhlasné stanovisko, poisťovňa mu vráti preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia a v rovnakej lehote aj zamestnávateľ zúčtuje preplatok zamestnancovi.

Tip

Preplatok zdravotná poisťovňa vracia bezhotovostne na bankový účet zamestnávateľa alebo poštovou poukážkou. Ak zdravotná poisťovňa neodvedie preplatok riadne a včas, môže si zamestnávateľ uplatniť nárok na tento preplatok na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak preplatok z RZZP vysporiadava za svojho zamestnanca zamestnávateľ, preplatok sa započíta do zdaniteľných príjmov zamestnanca a zdaní sa preddavkovým spôsobom. Takto vrátený preplatok z RZZP odvodom nepodlieha. Zamestnávateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva zaúčtuje preplatok na ťarchu účtu 336 a v prospech účtu 331.

Preplatok z RZZP vrátený zamestnávateľovi za zamestnávateľa nepodlieha dani vyberanej zrážkou, ale je súčasť základu dane daňovníka, ako zamestnávateľa. Predstavuje zdaniteľný výnos v zdaňovacom období, v ktorom nastal účtovný prípad. Zamestnávateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva zaúčtuje preplatok na ťarchu účtu 336 a v prospech účtu 648.

Ak zdravotná poisťovňa vráti preplatok z RZZP priamo zamestnancovi, tento podlieha v zmysle § 43 zákona o dani z príjmov zrážkovej dani. Zrážku dane vykoná zdravotná poisťovňa pri výplate preplatku. Zamestnávateľovi ani zamestnancovi v súvislosti s týmto druhom príjmu nevzniká žiadna povinnosť.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Zamestnávateľ je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok za seba, prípadne za svojho zamestnanca v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. To znamená, že ak nebudú voči výkazu nedoplatkov vznesené námietky, nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.  

Nedoplatok zrazený zo mzdy zamestnanca sa uplatní pri výpočte základu dane (zníži sa základ dane) v mesiaci, v ktorom zamestnávateľ zamestnancovi nedoplatok zrazil.

Ak nedoplatok z RZZP uhrádza zamestnanec zdravotnej poisťovni sám, preukázateľne zaplatený nedoplatok si zamestnanec môže uplatniť pri výpočte základu dane v mesiaci v ktorom ho zaplatil alebo pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty