Menu

Dočerpanie poslednej splátky podľa rozpočtu

V praxi sa často stáva, že suma splátok sa kvôli zaokrúhľovaniu nezhoduje s dohodnutou zmluvnou cenou z rozpočtu. Ak potrebujete, aby sa tieto sumy rovnali, môžete využiť funkciu Dočerpaj všetko. Táto funkcia dočerpá všetky položky a Krycí list poslednej splátky tak, aby súčet všetkých splátok súhlasil s cenou z rozpočtu. Navyše vloží do Faktúry a do Krycieho listu v čerpaní centové vyrovnanie, ktorým sa zabezpečí zhoda uvedených cien.

Funkciu v čerpaní spustíte stlačením ikony Dočerpaj všetko na záložke Základné.

Zobrazí sa upozornenie, že spustením funkcie sa nenávratne dočerpajú všetky položky.

Stlačením Áno sa položky dočerpajú, stlačením Nie sa funkcia nespustí.

KROS
Copy link