Pozdravujem všetkých,

prosím Vás chcem sa poradiť (nie som znalec, ale pracovne s touto
problematikou prichádzam do kontaktu), či má niekto skúsenosť s uplatnením
finančnej ujmy na poľnohospodárskom pozemku – druh pozemku trvalý trávny
porast, ktorý je súvisle porastený drevinami – v rozpore s legislatívou na
ochranu poľnohospodárskej pôdy – (smrekový porast cca 100 ročný)?

V tomto prípade bolo vydané OÚ ŽP Rozhodnutie o zákaze činnosti podľa §4
ods.2 zákona OPaK a Rozhodnutie o nevydaní súhlasu na výrub drevín na tomto
pozemku.

Ide o územie s výskytom biotopu chráneného druhu, ktorý majú štátny
ochranári záujem ponechať bez zásahu.

Vlastník to nechce zosúladiť s aktuálnym stavom prepisom do lesných
pozemkov, pričom by mu boli vyplatené klasické ujmy uplatňované na LP. Chce
zosúladiť stav s katastrom, teda všetko vyrúbať.

Z prípadnej ujmy na PPF by mu bola odpočítaná položka na hypotetický nutný
rekultivačný plán (odstraňovanie koreňov atď.)?

Po vyplatení ujmy, teda vlastníkom zakceptovaní bezzásahovosti, môže takýto
pozemok byť naďalej vedený v PPF, keď sa teda naďalej “porušuje”
legislatíva o ochrane PPF.

Okrem iného otázka je, čo môže byť predmetom ujmy, keďže ide
o poľnohospodársky pozemok, či len strata na poľnohospodárskej produkcii (v
zmysle prílohy Nar.vlády č.7/2014) alebo aj hodnota dreva. A v tomto
prípade, či by museli byť dva posudky znalcov – znalca v poľnohospodárstve
a znalca lesníctve. Predpokladám, že by stačil len v odbore
poľnohospodárstvo.

Ďakujem a prajem pekný deň.

H. Mičko

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020