Menu

Windows XP skončil a čo program OMEGA?

Čo znamená ukončenie podpory pre Windows XP?

Spoločnosť Microsoft poskytovala podporu pre Windows XP 12 rokov. Pri­po­meň­me, že Win­dows XP pri­šiel na trh eš­te v ok­tób­ri ro­ku 2001. Uro­bil ob­rov­skú hru­bú čia­ru za ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi pos­ta­ve­ný­mi na MS DOS, pri­nie­sol efek­tné pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, auto­ma­tic­kú in­šta­lá­ciu za­ria­de­ní, pou­ží­va­teľ­ské pro­fi­ly, ale aj auto­ma­tic­kú ak­tua­li­zá­ciu. Tr­va­lo 6 ro­kov, kým v ro­ku 2007 pri­šiel je­ho nás­tup­ca – Win­dows Vista. Za ten­to čas sa Win­dows XP vý­raz­ne roz­ší­ril a bol to do­mi­nant­ný ope­rač­ný sys­tém, Vista ho nik­dy nep­re­ko­na­la. Prá­ve pre­to má XP aj dnes dosť vy­so­ké za­stú­pe­nie.

Podpora pre Windows XP skončila 8. apríla 2014. Technická podpora pre Windows XP vrátane automatických aktualizácií, ktoré pomáhajú chrániť počítač, preto nie je viac dostupná. Spoločnosť Microsoft tiež prestáva poskytovať aplikáciu Microsoft Security Essentials na stiahnutie pre Windows XP. Ak budete Windows XP ďalej používať aj po skončení podpory, váš počítač bude fungovať rovnako ako predtým, môže byť však menej odolný voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Podporovaný už nie je ani Internet Explorer 8, takže ak budete mať po skončení podpory počítač so systémom Windows XP pripojený k internetu a budete používať Internet Explorer 8 na surfovanie po webe, svoj počítač môžete vystavovať ďalším hrozbám. Keďže čoraz viac výrobcov softvéru a hardvéru optimalizuje svoje produkty na novšie verzie systému Windows, dá sa očakávať, že so systémom Windows XP nebude možné používať čoraz viac aplikácií a zariadení.

Pre nepodporovanú verziu systému Windows už nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru zo služby Windows Update. Týka sa to aj aktualizácií zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť počítač pred škodlivými vírusmi, spyware a ďalším škodlivým softvérom, ktorý môže neoprávnene získavať vaše osobné údaje. Služba Windows Update tiež zabezpečuje inštaláciu najnovších aktualizácií softvéru, čím zvyšuje spoľahlivosť systému Windows – aktualizuje nové ovládače pre hardvér a pod.

8. ap­rí­la 2014 sa na­vy­še skon­čila aj pod­po­ra pre ba­lík kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií Mic­ro­soft Of­fi­ce 2003 a server Mic­ro­soft Exchan­ge.

Ako môžem ochrániť svoj počítač?

1. Inovovať svoj súčasný počítač:

Windows 8.1, ktorý predstavuje najnovšiu verziu systému Windows, je možné spustiť iba v pár starších počítačoch. Odporúča sa stiahnuť a spustiť Asistenta pri inovácii na Windows, ktorý skontroluje, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky pre Windows 8.

2. Kúpiť si nový počítač:

Ak sa v súčasnom počítači nedá spustiť Windows 8.1, možno prišiel čas zvážiť kúpu nového počítača.

Win­dows XP sa dá používať aj naďalej a ak pre­vádz­ku­je­te po­čí­tač bez pri­po­je­nia na inter­net, asi sa vám nič nes­ta­ne. No ak ho pou­ží­va­te v sú­čas­nej si­tuá­cii a v totálne inter­ne­to­vej do­be, po­ten­ciál­ne sa vy­sta­vu­je­te zby­toč­ným prob­lé­mom.

Môžem používať program OMEGA pod Windows XP?

Do konca roka 2014 spoločnosť KROS podporuje program OMEGA pre Windows XP.

Podpora pre rok 2015 sa bude odvíjať podľa aktuálnej situácie. Závisieť bude od toho, či nebude operačný systém Windows XP ohrozovaný neopravovanými bezpečnostnými dierami, prípadne či si budúci vývoj programu OMEGA nevyžiada použitie technológií, ktoré už nebudú s Windows XP spolupracovať.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty