Menu

Úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti od 1. januára 2014

Úprava základu dane o neuhradené záväzky, ktorú poznáme z minulých rokov, sa od 1. januára 2014 výrazne mení. Na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky neuhradia, čakajú prísnejšie daňové pravidlá.

V zákone o dani z príjmov sa podstatne zmenila povinnosť zvýšenia základu dane u toho daňovníka, resp. dlžníka, ktorý eviduje neuhradený záväzok alebo jeho časť po dobu presahujúcu 360 dní, teda už od 12 mesiacov, nie 36 mesiacov, ako to bolo doteraz.

Na rozsah úpravy základu dane má vplyv doba po splatnosti záväzkov alebo ich častí nasledovne:

 • viac ako 360 dní = 20 % hodnoty záväzku
 • viac ako 720 dní = 50 % hodnoty záväzku
 • viac ako 1 080 dní = 100 % hodnoty záväzku

Dôvodom legislatívnej zmeny bolo zjednotenie časového testu na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok alebo jeho časť s časovým testom na daňové uznanie tvorby opravných položiek u pohľadávok a eliminácia druhotnej platobnej neschopnosti.

Ktoré neuhradené záväzky budú podliehať zdaneniu?

Zdaneniu budú podliehať tie neuhradené záväzky alebo ich časti, ktoré prislúchajú:

 • k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 ZDP daňovým výdavkom,
  • k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku,
  • k finančnému majetku,
  • k zásobám,
  • k inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania
 • a záväzok účtovaný ako zníženie výnosu (príjmu) (ďalej iba záväzok).

V porovnaní s predchádzajúcou úpravou bol doplnený záväzok prislúchajúci k finančnému majetku. Úprava základu dane sa vykonáva neúčtovne pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane.

Pre účely zákona nie je dôležité, kedy záväzok vznikol, ale doba, ktorá uplynula od jeho splatnosti.

Kedy budú neuhradené záväzky podliehať zdaneniu?

Podľa novej právnej úpravy od 1. 1. 2014 budú neuhradené záväzky podliehať zdaneniu, ak uplynie doba po splatnosti – prvýkrát už po 360 dňoch vo výške 20 % z celkovej hodnoty záväzku.

Neuhradený záväzok alebo jeho časť, ktorá zostala neuhradená, sa bude následne každý rok testovať na úhradu a celkový počet dní po splatnosti a postupne sa bude zdaňovať, a to po 720 dňoch 50 % z hodnoty neuhradeného záväzku a ďalších 50 % už bude podliehať zdaneniu jednorazovo po uplynutí 1 080 dní, a to zo zostávajúcej hodnoty neuhradeného záväzku.

Vždy je potrebné si uvedomiť, že testovaniu na zdanenie podlieha iba aktuálny záväzok alebo jeho časť, ktorý nebol k 31. 12. bežného roka uhradený. V praxi sa často stretávame s otázkou, či zdaneniu podlieha hodnota faktúry, ktorú dodávateľ tovaru alebo služby vystavil. Zdaneniu môže podliehať aj celá hodnota záväzku v prípade, ak nenastala žiadna čiastková úhrada ku dňu účtovnej závierky za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Čo v prípade, ak po období kedy bol upravený základ dane o neuhradené záväzky dôjde k úhrade záväzku?

Ak sa následne uhradí záväzok, ktorý bol k základu dane pripočítaný, následná úhrada bude predstavovať odpočítateľnú položku v súlade s § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov. Je tam špecifikované, že ak dôjde k úhrade záväzku resp. jeho neuhradenej časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol uhradený.

Záväzky prehodnocujeme podľa výstupov z účtovníctva ku koncu roka jednotlivo, nie spolu podľa partnerov.

Každý záväzok má svoju samostatnú splatnosť, ktorá ak nie je dodržaná, podlieha zdaneniu za vyššie stanovených podmienok.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty