Menu

Ako správne a objektívne oceniť stavebnú zákazku

Tvorba stavebného rozpočtu je jednou z najdôležitejších častí životného cyklu projektu. Jeho hlavnou úlohou je čo najpresnejšie stanoviť výšku ceny stavebného diela vrátane zisku. Odhadnúť a stanoviť výšku nákladov a zisku v stavebnom rozpočte je náročné nielen z pohľadu kvality dodaných podkladov, ale záleží aj na spôsobe rozpočtovania. Investori už pri svojom zámere požadujú kvalitné spracovanie rozpočtu a ich najbežnejšia otázka sa týka práve ceny stavebného diela.  

V kvartálnej analýze slovenského stavebníctva CEEC sa uvádza, že hlavným kritériom pri výbere stavebnej spoločnosti je cena. Ďalším kritériom, ktorý ovplyvňuje výber sú vlastné predchádzajúce skúsenosti so stavebnou firmou a naopak, najmenej sa zákazník rozhoduje podľa propagácie stavebných spoločností.

Oceňovanie stavebných prác – stavebný rozpočet

Správne spracovaný rozpočet je hlavnou a veľmi dôležitou súčasťou investičného projektu. Stavebný položkový rozpočet predstavuje súpis všetkých položiek prác a materiálov (dodávok) potrebných na vyhotovenie stavebného diela. História tvorby rozpočtov siaha ďaleko do minulosti. Dnes sa však rozpočty stavieb a cenové ponuky robia takmer výlučne s využitím výpočtovej techniky. Projektanti, rozpočtári, investori a stavebné firmy dnes používajú prevažne špecializovaný rozpočtový program, ktorým dokážu rýchlo a kvalitne oceniť stavebné dielo. Najnovším trendom, a to hlavne v zahraničí je tvorba rozpočtov v rámci informačného modelovania stavieb (BIM). Z BIM modelu je možné čerpať výkazy výmer, ktoré sú vždy v súlade s aktuálnym stavom návrhu. BIM pomáha vo všetkých aspektoch výstavby a riadenia projektov vrátane návrhu, tvorby harmonogramu, stanovenia nákladov, prideľovania zdrojov, riadenia dodávateľského reťazca v priebehu výstavby a aj monitorovania počas výstavby (KUSHWAHA, 2016).

Aké podklady potrebujeme pre vyhotovenie stavebného rozpočtu?

Podkladmi pre správne a kvalitné vypracovanie stavebného rozpočtu sú úplné informácie o budúcej stavbe a kvalitné aktuálne oceňovacie nástroje. Rozpočty sa pripravujú z podkladov pre rôzne stupne projektovej dokumentácie od územného rozhodnutia až po realizačný projekt. V závislosti na projekte a spracovávanej časti sú nimi výkresy architektúry, statiky, technická správa, výpis prvkov a projekty jednotlivých profesií. Využitie správnych informačných podkladov a aspekty rozpočtovania smerujú k objektívnemu oceneniu stavby, avšak v praxi počas realizácie často vznikajú aj nepredvídané náklady, ktoré majú negatívny vplyv na výšku výsledného rozpočtu.

Stavebný softvér  CENKROS 4  –  nástroj pre spracovanie kvalitného rozpočtu

V súčasnej dobe je pre používateľov na slovenskom trhu dostupných viacero špecializovaných programov na rozpočtovanie a kalkulovanie cien stavebnej produkcie. Skúseným rozpočtárom a stavebným firmám samozrejme nestačí len ocenenie výkazu výmer, ale požadujú tiež možnosť práce s kalkuláciami, oceňovacími podkladmi a možnosť vypracovať aj podklady pre fakturáciu a sledovanie čerpania rozpočtu. Veľmi výhodné je prepojenie rozpočtárskeho programu s nástrojom na tvorbu harmonogramov, controlling s cieľom získať časové, nákladové a finančné plány výroby, a tiež prepojenie s CAD aplikáciami, ktoré umožňujú náväznosť rozpočtu na projektovú dokumentáciu.

Jedným z nástrojov, ktoré poskytujú takéto komplexné riešenia je CENKROS 4, ktorý je najpredávanejším softvérom na oceňovanie stavebnej produkcie na Slovensku.

Pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky a umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku s aktuálnymi technológiami stavebných prác a materiálov. Softvér ponúka jednoduchú kalkuláciu nákladov a zároveň poskytuje prehľad o čerpaní a fakturácii vykonaných prác.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty