Menu

Čo treba vedieť o dohode o brigádnickej práci študenta?

Pre študentov stredných a vysokých škôl je práca na základe dohody o brigádnickej práci študenta jednou z najdostupnejších a najvýhodnejších možností, ako si popri štúdiu zarobiť finančné prostriedky alebo nadobudnúť praktické skúsenosti. 

S uzatvorením dohody o brigádnickej práci študentov sa nesporne spája štatút študenta. Donedávna bola otázka, s kým vôbec možno dohodu o brigádnickej práci uzatvoriť, veľmi sporná. Nielenže sa pri definícii pojmu „študent“ Zákonník práce neodvoláva na žiaden konkrétny zákon, donedávna neupravoval ani vekové obmedzenie či formu štúdia. Pojem „študent“ sa poväčšine chápal v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách, podľa ktorého sa za študenta považuje aj externý študent, a naopak, za študenta sa podľa tohto zákona nepovažuje žiak strednej školy.

Až 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá vniesla do uzatvárania dohôd o niečo jasnejšie pravidlá, ktoré však zďaleka nezodpovedali všetky nejasnosti.

Dohodu o brigádnickej práci študenta (DOBPŠ) v súčasnosti upravuje §227 a §228 Zákonníka práce, podľa ktorého je dohodu možné uzatvoriť:

 • s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formyvysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a nedovŕšila 26 rokov veku,
 • s mladistvým zamestnancom, ktorý má štatút žiaka strednej školy, iba v súlade s § 11 Zákonníka práce, najskôr v deň skončenia povinnej školskej dochádzky1)

Novela Zákonníka práce teda „legalizovala“ prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov pre žiakov stredných škôl, jasne ustanovila formu vysokoškolského štúdia, pri ktorej môže študent vykonávať prácu na základe dohody a obmedzila vek študentov, s ktorými možno dohodu uzavrieť. Pre úplnosť informácií dodávam, že za študenta sa považuje aj dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. 

Sústavnou prípravou (podľa § 10 a 254 zákona č. 461/2003 Z. z.) na povolanie je okrem štúdia na strednej a vysokej škole až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj: 

 • obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (vykonaním predpísanej, napr. maturitnej, skúšky), najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (t. j. najdlhšie do 31. augusta tohto školského roku),
 • obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Prácu na základe DOBPŠ je možné vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši vek 26 rokov a maximálne v rozsahu 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje na celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Od 1. júla 2014, kedy nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, môžu byť dohody o brigádnickej práci študentov uzatvárané iba na dobu určitú, avšak najdlhšie na 12 mesiacov. 

Podľa Zákonníka práce, ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť:

 • dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
 • jednostranne dohodu možno ukončiť len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená,
 • okamžité skončenie dohody je možné dohodnúť len pre prípady, v ktorých je možné okamžite skončiť pracovný pomer.

Štatút študenta je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta. V praxi sa však v dôsledku nejednoznačného výkladu právnych predpisov, v súvislosti s dohodami o brigádnickej práci študentov, neustále vynárajú otázky, na ktoré nie je možné podať jednoznačnú odpoveď. Ide najmä o otázky, či vôbec a dokedy je možné pracovať na DOBPŠ po skončení strednej školy alebo príslušného stupňa vysokej školy, či je samotná strata štatútu študenta dôvodom pre ukončenie DOBPŠ alebo aj to, či študent môže naďalej pracovať na takýto typ dohody, ak sa napríklad zaeviduje na ÚPSVR. 

V zmysle Zákonníka práce sa predloženie štatútu študenta vyžaduje iba v období, v ktorom sa dohoda uzatvára. Zákonník práce dokonca vymedzuje obdobie od skončenia štúdia na strednej škole alebo skončenia letného semestra na vysokej škole, najneskôr do októbra toho istého roka, ako obdobie, kedy sa potvrdenie štatútu študenta pri uzatváraní dohody nevyžaduje. 

Situáciu, keď počas uzatvorenej dohody dôjde k strate „štatútu študenta“ Zákonník práce výslovne nerieši. Nedefinuje, či je táto skutočnosť dôvodom pre skončenie platne uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta. Štandardne sa teda za termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia a za termín ukončenia vysokoškolského štúdia termín vykonania štátnej záverečnej skúšky. Za stratu štatútu študenta sa považuje aj prerušenie alebo zanechanie štúdia.

S otázkami, ohľadom dohody o brigádnickej práci študenta sme sa obrátili aj na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvádzame niektoré zo zaslaných odpovedí: 

 • „Ak študent preukáže pri podpisovaní dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru štatút študenta, tak tento štatút mu trvá až do konca októbra toho istého kalendárneho roka (za predpokladu, že počas trvania dohody nepríde k zmene napr. prerušením alebo zanechaním štúdia…). Tzn., že ak ide napr. o študenta prvého stupňa štúdia, ktorý končí prvý ročník a pokračuje v štúdiu ďalej, tak nemusí počas prázdnin dokladovať štatút študenta. Najbližšie (ak plánuje pokračovať ďalej v „dohode“) tak musí urobiť až po zápise do školy do konca októbra toho istého kalendárneho roka, aby mu status študenta zostal aj po októbri.“
 • „Ak osoba stratí štatút študenta má to vplyv na možnosť vykonávania práce na túto dohodu… Študent, ktorý riadne skončil štúdium už naďalej nemá štatút študenta. Z toho hľadiska nemôže vykonávať prácu na základe tejto dohody a dohoda musí byť skončená.“
 • „V súlade s § 34 ods. 14 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie nezaradí občan, ktorý sa sústavne pripravuje na povolanie… Uvedené znamená, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí študent, pretože ten sa „sústavne pripravuje na povolanie“. Študent teda nemôže byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Zároveň uchádzač o zamestnanie nemôže pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov, pretože nie je študent a nemá štatút študenta.“

Pracovnoprávna legislatíva upravujúca uzatváranie DOBPŠ je aj po viacerých novelách Zákonníka práce v niektorých prípadoch stále nejasná. V praxi sa preto najčastejšie rešpektuje to, že dohoda o brigádnickej práci študenta je skončená k dátumu skončenia alebo prerušenia štúdia, hoci zo Zákonníka práce to jednoznačne nevyplýva.

                                            

1) Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty