Menu

Neprehliadnite zmeny v OČR

#spolutodame   #skrosomdoma

Minulotýždňové stretnutia vlády nám priniesli viaceré zmeny, ktoré sa dotknú zamestnávateľov a predovšetkým zamestnancov už v týchto dňoch. V dnešnom článku si bližšie posvietime na vládne vylepšenia „OČR-ky“.

OČR počas krízovej situácie

Novelou zákona o sociálnom poistení sa vymedzilo obdobie, dokedy sa priznáva ošetrovné na dieťa alebo príbuzného v čase krízovej situácie. V čase uzavretia škôlok a škôl kvôli karanténnemu opatreniu alebo izolácii majú rodičia nárok na ošetrovné pri starostlivosti o dieťa do 11. roku veku. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na ošetrovné je aj na staršie dieťa, a to až do 18. roku. Keď v krízovej situácii dieťa ochorie, máte nárok na ošetrovné na dieťa do jeho 16 rokov.

Dlhšie platená OČR

V krízovej situácií platí, že nárok na ošetrovné je od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania, do dňa skončenia tejto potreby. Zamestnancovi sa nemocenské poistenie neprerušuje od 11. dňa trvania OČR, ako sme na to zvyknutí pri štandardnom režime, ale pokračuje počas celej doby trvania OČR.

Zákon myslel aj na zamestnancov, ktorých príbuzní v priamom rade (súrodenec, manžel, manželka, rodičia manželky/manžela), využívajú služby sociálnych služieb, či už ambulantne alebo pobytovo. Po novom platí, že kvôli uzatvoreniu tohto zariadenia alebo v rámci karanténneho opatrenia má zamestnanec starajúci sa o rodinného príslušníka nárok na ošetrovné odo dňa vzniku potreby starostlivosti o túto osobu do dňa skončenia.

Rodičia, pozor, máte novú povinnosť

Novela so sebou priniesla novú administratívnu povinnosť. Tá sa bude bez výnimky dotýkať všetkých poberateľov ošetrovného.

Tí budú musieť ku koncu každého mesiaca, za ktorý si dávku uplatňujú, oznámiť skutočnosti potrebné pre nárok na uplatnenie ošetrovného. Rodičia budú musieť podávať čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, v ktorých dňoch sa osobne a celodenne starali o dieťa, alebo o príbuzného, na ktorého dávku poberajú. Tlačivo má predpísaný vzor a nájdete ho na stránkach Sociálnej poisťovne. Túto povinnosť môžu rodičia splniť aj e-mailom bez nutnosti osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne.

Ak si túto povinnosť rodičia nesplnia, Sociálna poisťovňa im nebude vyplácať ošetrovné. Keď informácie, hoci aj dodatočne doplnia, dávku im Sociálna poisťovňa doplatí s oneskorením.

Informácie v článku sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty