Menu

OLYMP 16.50

Top novinky verzie 16.50

>

Nové menu programu – jednoduchšie a modernejšie:

klasické rozbaľovacie menu sme nahradili modernejším kvôli intuitívnejšiemu a rýchlejšiemu ovládaniu,

pre ešte lepšiu orientáciu môžete do Rýchleho prístupu pridať tie funkcie, ktoré používate najčastejšie,

pomocou lupky vpravo hore môžete zadať názov alebo časť názvu a vyhľadať tak požadovanú funkciu,

pozrite si krátke prezentačné video s ukážkou nového dizajnu programu OLYMP: https://www.kros.sk/57417#NovinkyOLYMP

>

Vylepšenia, o ktorých ste rozhodli v dotazníku:

možnosť zobraziť náhľad v exportoch pre SP, ZP a na DÚ pre rýchlejšiu kontrolu

možnosť zobraziť náhľad v exportoch pre SP, ZP a na DÚ pre rýchlejšiu kontrolu

Potvrdenie o dobe práceneschopnosti a poberaní náhrady príjmu pri PN pre rôzne inštitúcie

možnosť vytlačiť údaje o deťoch na Vyhlásení na zdanenie príjmov FO

možnosť zadať vlastný názov v bankovom účte pre DÚ pre lepšiu identifikáciu platby

>

Stav výplat (Profesionál):

vo výpočte miezd pribudla nová funkcia, prostredníctvom ktorej môžete zamestnancom prideliť stav výplaty a odlíšiť ich tak podľa fázy spracovania (napr. rozpracovaná, dokončená výplata, …),

podľa stavu výplaty je možné zamestnancov označovať a filtrovať,

ku každej výplate môžete navyše pridať poznámku pre zaznamenanie dôležitých informácií

Ostatné novinky verzie 16.50

 • V programe bolo vylepšené menu programu. Vďaka novému dizajnu je OLYMP prehľadnejší, intuitívnejší a jednoduchšie sa ovláda. Pre ešte lepšiu orientáciu môžete do Rýchleho prístupu pridať tie funkcie, ktoré používate najčastejšie (kliknutím pravého tlačidla myši na funkciu v menu). Personalistika, Výpočet miezd a Obdobie je do Rýchleho prístupu pridané automaticky. Pomocou lupky vpravo hore môžete zadať názov alebo časť názvu a vyhľadať tak požadovanú funkciu.
 • Vo výpočte miezd pribudla nová funkcia, prostredníctvom ktorej môžete zamestnancom prideliť stav výplaty. Funkcia umožní vizuálne odlíšiť výplaty podľa fázy ich spracovania. K dvom preddefinovaným stavom (rozpracovaná a dokončená výplata) môžete pridať ďalšie stavy podľa vašich potrieb. Podľa stavu výplaty je možné zamestnancov označovať a filtrovať. Ku každej výplate môžete navyše pridať poznámku pre zaznamenanie dôležitých informácií. Funkcia je dostupná v zostave Profesionál.
 • Zapracovaná kalkulačka na účely informatívneho prepočtu nároku na dovolenku. Po zadaní základných údajov vypočíta nárok na dovolenku za odpracované dni, prípadne na dovolenku za kalendárny rok. Túto funkciu využijete napr. pri zamestnancovi, ktorý práve nastúpil do pracovného pomeru.
 • Pri exporte Evidenčného listu dôchodkového poistenia pribudla voľba “zobraz editovateľný náhľad”. Ak ju označíte, ešte pred vyexportovaním súboru sa zobrazí tlačivo ELDP, v ktorom môžete v prípade potreby upraviť údaje. Túto funkciu môžete využiť aj pre jednoduchšiu a rýchlejšiu kontrolu údajov v exportnom súbore.
 • Pri exportoch pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu pribudla voľba “zobraz náhľad”. Ak ju označíte, po vyexportovaní súboru sa následne zobrazí príslušná tlačová zostava s rovnakými údajmi, ako sú v exportnom súbore. Túto funkciu môžete využiť pre jednoduchšiu a rýchlejšiu kontrolu údajov v exportnom súbore.
 • Pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkoch a Hlásenia o vyúčtovaní dane (Exporty – Daňový úrad) pribudla možnosť zobraziť vyexportovaný výkaz priamo v aplikácii eDane. Táto voľba slúži na jednoduchšiu kontrolu údajov, vytlačenie alebo odoslanie exportu na Daňový úrad.
 • Do programu bola doplnená možnosť generovať prevodné príkazy po strediskách (Domov – Prevodné príkazy). Pri generovaní prevodných príkazov Prevodný príkaz banke, Zahraničný prevod a Úhrada miezd v hotovosti je možné zvoliť, či sa majú prevodné príkazy generovať za celú firmu bez členenia, s členením na strediská alebo iba za konkrétne stredisko. V prípade zvolenej možnosti “s členením na strediská” sa vytvorí za každé stredisko samostatný prevodný príkaz, pričom sa berie do úvahy stredisko zadané v Personalistike. Ako účet príkazcu sa uvedie bankový účet zadaný na príslušnom stredisku (Organizácia – Štruktúra podniku). Ak bankový účet na stredisku nie je zadaný, uvedie sa firemný účet zadaný v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik).
 • V bankových účtoch (Organizácia – Bankové účty) pre druh účtu “daňový úrad – preddavok” pribudlo nové políčko, kde je možné vybrať krajské mesto, kde sídli príslušný Daňový úrad, ktorý sa prenáša na Prehľad a Hlásenie. Pre lepšiu identifikáciu platby v prevodnom príkaze si tak do poľa Názov účtu môžete zadať vlastný text.
 • Do programu bol zapracovaný nový dokument “Potvrdenie o poberaní náhrady príjmu pri PN” (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa), ktorý slúži ako potvrdenie o dobe práceneschopnosti a poberaní/nepoberaní náhrady príjmu pri PN vo zvolenom období.
 • Všetky tlačivá prevodných príkazov sú zapracované vo formáte PDF, čo zabezpečí ich akceptáciu na všetkých pobočkách jednotlivých bánk. Z programu bol odstránený prevodný príkaz pre Citibank Europe (banka nemá originálne PDF tlačivo) a nájdete už len jeden Štandardný prevodný príkaz – zobrazovanie mena príjemcu môžete ovplyvniť na záložke Nastavenia dokumentu pred tlačou. Z dôvodu prechodu na SEPA platby, export prevodných príkazov je možný už len vo formáte SEPA – XML. Doplnený je export pre Štátnu pokladnicu pre Organizácie VÚC (neklasifikované platby) a zahraničné exporty vo formáte MultiCash.
 • Pri tlači dokumentu Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb pribudla voľba Vyplniť údaje o vyživovaných deťoch. Program vyplní deti, na ktoré si zamestnanec v zadanom období chce a môže uplatňovať daňový bonus.
 • Dokument Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo (Tlač – Rozúčtovanie) je možné tlačiť už aj pre vybraný okruh zamestnancov – za označených, zobrazených, všetkých resp. za aktuálneho zamestnanca.
 • Dokument Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní je možné vytlačiť aj za mesiac, ktorý nie je pridaný v ročnom kalendári. Avšak v prípade, že zamestnanci nemajú v mesiaci ukončenia pracovného pomeru vygenerovanú výplatu, údaje na zápočtovom liste nemusia byť kompletné.
 • Dokumenty zo skupiny Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Pracovníci v prac. pomere je možné vytlačiť aj za mesiace, ktoré ešte nie sú pridané v ročnom kalendári. Ide o dokumenty: Zoznam pracovníkov v pracovnom pomere, Zoznam pracovníkov zamestnaných na dobu určitú, Zoznam pracovníkov zamestnaných na zástup, Zoznam pracovníkov s ukončeným pracovným pomerom.
 • Pri pridávaní zmeny pracovnej zmluvy alebo dohody sa automaticky prenesie text z poľa “Firma bola pri podpise zastúpená” z najaktuálnejšej zmeny resp. zmluvy/dohody a vytlačí sa na dokumente Zmena pracovnej zmluvy/dohody.
 • Upravené dokumenty a exporty príspevkov Doplnkového dôchodkového sporenia – bankové účty sa uvádzajú vo formáte IBAN (v prípade, že nie je zadaný, uvádza sa bežné číslo účtu).
 • Počty zobrazených / označených / všetkých položiek v jednotlivých evidenciách nájdete na dolnej lište.
 • Na spodnej lište môžete cez pravé tlačidlo myši ovplyvniť, ktoré údaje sa majú zobrazovať – Zobraziť počty položiek v zoznamoch, Zobraziť registráciu, Zobraziť typ licencie.
 • Na úvodnej obrazovke v časti Potrebujete pomoc? je doplnená informácia o tom, aký typ Balíka podpory máte aktuálne zakúpený (Mini, Štandard, Prémium). Pomocou nových tlačidiel sa rýchlo dostanete do Zóny pre klienta, kde môžete čerpať výhody alebo prejsť na vyšší Balík podpory.
 • Poznámka zadaná u zamestnanca v Personalistike na karte Adresy sa zobrazuje aj na bočnej informatívnej karte Údaje pracovníka.
 • Cez nové tlačidlo Návrat vo formulári Zálohovanie údajov, ktorý sa zobrazí pri ukončení programu cez tlačidlo Zavrieť (krížik v pravom hornom rohu), je možné zrušiť zatváranie programu a vrátiť sa tak do poslednej otvorenej evidencie. Zálohovanie údajov sa zobrazí, ak je vo Firemných nastaveniach zvolené Automatické zálohovanie pri každom ukončení.
 • Pri zadávaní hesla pre výplatné pásky e-mailom sme doplnili kontrolu, aby program nedovolil uložiť heslo s diakritikou, nakoľko to spôsobovalo problémy pri otváraní elektronickej výplatnej pásky v programe Acrobat Reader.
 • Upravené zaokrúhľovanie VZ na ELDP v prípade smrti zamestnanca. Ak pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca (§ 59 ods. 4), pomerná časť vymeriavacieho základu do dňa, ktorý bezprostredne predchádza smrti zamestnanca, sa zaokrúhli matematicky.
 • Aktualizovaný dokument “Posudok o zdravotnej spôsobilosti” (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Opravená chyba na dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za hospodársky rok. V prípade tlače v roku 2016 boli nesprávne uvedené údaje v stĺpcoch Nevyčerpané – dni, čiastka, odvody, kde nebola odpočítaná dovolenka čerpaná za časť hospodárskeho roka 2015.
 • Opravená chyba pri vykazovaní obdobia dôchodkového poistenia na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia u zamestnanca narodeného pred 1.1.1985, ktorý mal zadané vyňatie z dôvodu rodičovskej dovolenky s rovnakým dátumom vzniku ako vznikol pracovný pomer.
 • Opravená chyba pri exporte e-ELDP v prípade, že v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) nie je vyplnené IČO ale iba DIČ. Program v takomto prípade v exporte nesprávne uviedol identifikáciu IČO: 00000000 namiesto uvedenia DIČ.
 • Opravená chyba pri výpočte garančného poistenia u štatutára s najmenej 50% majetkovou účasťou v prípade, že bolo obdobie štatutára v Personalistike na karte Pracovné pomery – Štatutár zadané vo viacerých riadkoch. Program bral do úvahy iba údaje z 1. riadku.
 • Opravená chyba, kedy program nevypočítal odvody sociálneho poistenia pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru, ktorý trval iba jeden deň.
 • Upravené uplatnenie daňového bonusu v mesiaci kedy dieťa dosiahne vek 25 rokov. V prípade, že dieťa dosiahne vek 25 rokov prvý deň v mesiaci, daňový bonus sa za daný mesiac už neuplatní.
 • Opravená chyba, kedy program nevytváral prihlášku do zdravotnej poisťovne, ak zamestnanec poberal dávku materské a dátum začiatku poberania materského bol nižší než dátum vzniku pracovného pomeru.
 • Opravená chyba pri prenášaní zložky mzdy do výplaty, kedy sa pri určitom postupe zobrazil text “zložka mzdy zrušená”.
 • Opravená chyba v dokumente Zoznam pracovníkov podľa pracovnej pozície, kedy program nesprávne uviedol dátum pridelenia pracovnej pozície v prípade, že bolo pred tlačou zvolené skoršie obdobie ako obdobie, od kedy mal zamestnanec pracovnú pozíciu zaevidovanú v Personalistike.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty