Menu

Živnosť popri zamestnaní a platenie odvodov

Chcete si popri zamestnaní privyrobiť alebo rozbehnúť niečo svoje na živnosť? Viete, aké odvody a odkedy budete musieť platiť?

Odvodmi sa rozumejú platby preddavkov na verejné zdravotné poistenie a platby poistného do sociálnej poisťovne. Na základe týchto platieb máte zo Sociálnej poisťovne napríklad v prípade choroby nárok na nemocenské dávky. Zdravotná poisťovňa zasa za vás platí zdravotné výkony lekárom.

Živnostník popri zamestnaní

Dobrou správou je, že na začiatku  podnikania na živnosť popri zamestnaní  nemusíte platiť žiadne odvody do ZP a SP. Odvody poistného si platíte naďalej  z príjmov zo svojho zamestnania a teda máte nárok na príslušné dávky. Výšku odvodov vypočíta a odvádza za vás mesačne zamestnávateľ. Informáciu o ich výške nájdete vo výplatnej páske.

V ďalších rokoch podnikania  povinnosť platiť odvody a ich výška závisí od výšky príjmov, ktoré ste zo živnosti dosiahli.

Zdravotné odvody

Ako živnostník popri zamestnaní máte jednu výhodu  a tou je, že preddavky na zdravotné poistenie nemusíte na  začiatku podnikania platiť. (Ak by ste boli len živnostníkom, tak preddavky na ZP platíte hneď od začiatku podnikania.)

  • Registračná povinnosť v ZP a nahlásenie nulových preddavok na zdravotné poistenie na začiatku živnosti

Po založení živnosti ste povinný prihlásiť sa do svojej ZP najneskôr do 8 dní od vzniku oprávnenia na podnikateľskú činnosť. Môžete využiť služby Jednotného kontaktného miesta (JKM) živnostenského úradu, ktorý vás pri vydaní živnostenského oprávnenia automaticky prihlási do ZP. Po automatickom prihlásení najneskôr do 8 dní od založenia živnosti nahláste v ZP, že ste zamestnaný a teda máte právo na nulové preddavky.  

  • Zdravotné odvody v ďalších rokoch podnikania

Jednou z vašich nových  povinností, ako živnostníka popri zamestnaní, je podávať za každý rok daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Zdravotná poisťovňa vám na základe údajov z daňového priznania najneskôr do konca septembra (prípadne do konca októbra, ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania ) vykoná ročné zúčtovanie poistenia. Ak bude základ dane v daňovom priznaní dostatočne vysoký, môže vám od januára druhého roku nasledujúceho po roku, za ktorý ste podali daňové priznanie, vzniknúť povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie.

Príklad Živnostníkovi popri zamestnaní je vydaný Živnostenský list s platnosťou od 1. 3. 2017. Aké sú jeho povinnosti voči zdravotnej poisťovni?

Registrácia v ZP: najneskôr do 8. 3. 2017, zároveň si  v tomto termíne nahlási aj nulové preddavky na zdravotné poistenie

Odvody na začiatku podnikania: v období od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2018 neplatí preddavky na ZP

Odvody v ďalších rokoch podnikania (od 1. 1. 2019):  v septembri 2018 ZP  na základe údajov z daňového priznania živnostníka za rok 2017 vykoná ročné zúčtovanie ZP.

Podľa výsledku ročného zúčtovania môžu nastať situácie:

  • živnostník neplatí preddavky na ZP
  • živnostník platí minimálne preddavky na ZP
  • živnostník platí preddavky vyššie ako  je suma minimálnych preddavkov  

Ak vznikne povinnosť platiť preddavky na ZP, tak  prvé mesačné  preddavky živnostník zaplatí za január 2019 a to najneskôr do 8. 2. 2019 (preddavky sa platia mesačne pozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca).

Výška preddavkov teda závisí od výšky základu dane z príjmov zo  živnosti  uvedenom vo vašom  daňovom priznaní. Základ dane = príjmy – výdavky

Pre predstavu v akých sumách sa pohybujeme : Výška stanoveného  minimálneho mesačného preddavku na ZP v roku 2017 je 61,81 €. Suma každoročne mierne stúpa.

Sociálne  odvody

V oblasti sociálneho poistenia platia pre živnostníka popri zamestnaní rovnaké pravidlá akoby bol len živnostníkom. Nemá  žiadne výhody ako to je pri zdravotnom poistení.

  • Registrácia v SP  a sociálne odvody na začiatku podnikania

Ako živnostník alebo živnostník popri zamestnaní sa nemusíte registrovať v SP, pretože na začiatku podnikania nemáte povinnosť platiť  odvody do sociálnej poisťovne.   

Nič neoznamujete,neregistrujete sa, nič neplatíte 🙂

  • Sociálne odvody v ďalších rokoch podnikania

Vaša povinnosť  platiť odvody do SP sa prvýkrát posudzuje k  1. júlu kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku kedy ste  začali  podnikať. Ak začínate podnikať v roku 2017, do 30. 6. 2018 nemusíte platiť odvody do SP. Vznik povinného sociálneho poistenia sa bude posudzovať k 1. 7. 2018 z údajov z daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2017, ktoré podáte do 31. 3. 2018. (Prípadne k 1. 10. 2018 ak si odložíte daňovú povinnosť a  budete podávať daňové priznania k dani z príjmov FO po 31. 3. 2018).

Vzniknutie povinnosti či  platiť alebo neplatiť odvody si nemusíte sledovať. SP to na základe údajov z vášho daňového priznania sleduje za vás. V prípade ak budú Vaše príjmy zo živnosti za rok 2017 dostatočne vysoké na vznik povinnosti platiť  odvody, SP vás  zaregistruje, písomne vám oznámi povinnosť platiť odvody a tiež výšku mesačných odvodov. 

Vašou prvou povinnosťou bude najneskôr do 8. 8. 2018 povinné poistné uhradiť.   

Pre predstavu o výške odvodov sociálneho poistenia: od júla 2017 bude minimálna výška  sociálneho poistenia 146,35 € a maximálna 2 048,99 €.  Suma príjmu od ktorého vzniká  povinnosť platiť  odvody je 5 298 €. Sumy sa každoročne mierne zvyšujú. 

Príklad Živnostníkovi popri zamestnaní je vydaný Živnostenský list s platnosťou od 1. 3. 2017. Aké sú jeho povinnosti voči sociálnej poisťovni?

Registrácia v SP:  nemá povinnosť sa registrovať

Odvody na začiatku podnikania: v období od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2018 neplatí sociálne odvody

Živnostník podal  daňové priznanie k daní z príjmov za rok 2017 do 31. 3. 2018.

Odvody v ďalších rokoch podnikania (od 1. 7. 2018) :  Na základe údajov z podaného daňového priznania za rok 2017 vznikne/nevznikne povinnosť platiť odvody. V prípade vzniku povinnosti,  SP živnostníka k 1. 7. 2018 zaregistruje a oznámi mu výšku povinných odvodov.

Prvé sociálne poistenie živnostník zaplatí za júl 2018, a to najneskôr do 8. 8. 2018 (poistné sa platí mesačne pozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca).

Odporúčam vám platiť odvody načas, vyhnete sa tak úrokom z omeškania. Poisťovne sú v tomto naozaj dôsledné a nič vám neodpustia.

Nech sa darí :). A k vašej odvahe a šikovnosti vám prajem aj kus podnikateľského šťastia.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty