ALFA – jednoduché účtovníctvo

Program ALFA je profesionálny účtovný softvér s jednoduchým a praktickým ovládaním, určený pre vedenie kompletnej ekonomickej agendy jednoduchého účtovníctva firmy. Program sa vyznačuje intuitívnym ovládaním. Obsahuje množstvo praktických funkcií nielen pre účtovníka. Súčasťou programu sú okrem účtovníctva ďalšie moduly: sklad prepojený s ERP, fakturácia, kniha jázd, devízové pokladnice a aj evidencie: kalendár úloh, manažérske funkcie, homebanking, evidencia majetku a pošty, daňové priznanie FO a iné. 

Podpora k programu ALFA skončila 31. 12. 2014!

Program ALFA – jednoduché účtovníctvo bol spoločnosťou KROS a.s. podporovaný (HOTLINE, aktualizácie programu) do 31. 12. 2014. V programe bude možné spracovať účtovníctvo a daňové priznania za účtovný rok 2014 (t. j. vrátane potrebných verzií vydaných v 1. Q 2015 napr. z dôvodu aktuálneho DPFO a DPMV). 

EXISTUJÚCI ZÁKAZNÍCI
prejdite na novú ALFU plus

NOVÍ ZÁKAZNÍCI
vyskúšajte novú ALFU plus

Prejdite na program ALFA plus

 

ObjednÁVKA PRECHODU

Vyskúšajte zadarmo

Čo znamená koniec podpory programu?

Koniec podpory je dátum, kedy spoločnosť KROS prestala poskytovať aktualizácie a HOTLINE k programu, nebude poskytovať technickú a účtovnú podporu programu, ukončí  zasielanie ponúk a emailových noviniek.

Dôležité dátumy:

 • Koniec podpory programu ALFA - 31. 12. 2014.
 • Balík podpory k programu ALFA (ročnú podporu) nie je možné objednať od 15. 3. 2014.
 • Predlženú HOTLINE na 8+4 mesiacov nie je možné objednať.
 • Predĺženú HOTLINE na 3+1 mesiace nie je možné objednať od 1. 9. 2014.

Prečo končí podpora?

Program ALFA je na trhu od roku 1996. Napriek tomu, že je medzi používateľmi veľmi obľúbený, rozvoj informačných a komunikačných technológii spôsobil, že jeho ďalší vývoj je náročný a z technických dôvodov obmedzený. Funkcie, ktoré naši zákazníci požadovali už nebolo možné zapracovať do programu. Taktiež je zložité zaistiť stopercentnú kompatibilitu ALFY s novými operačnými systémami, hardvérom alebo iným softvérom.

Z uvedených dôvodov bol program ALFA v roku 2012 nahradený programom ALFA plus. Viac informácií o Alfe plus...

Týmto krokom sme poskytli existujúcim používateľom ALFY  viac ako dvojročné obdobie, počas ktorého je možné  prejsť na nový program ALFA plus za zvýhodnených podmienok a s výnimočnou podporou - školenia, videoškolenia, postupy a riešenia.

Prejdite na ALFU plus so zľavou 50%!

ObjednÁVKA PRECHODU

 

Moduly programu ALFA - jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo

Umožňuje účtovať až dve firmy. Obsahuje peňažný denník, pohľadávky, záväzky, sociálny fond, ceniny, tuzemskú pokladnicu, bankové účty, cenník služieb, databázu užívateľských textov, heslovanie, zálohovanie, prehľady, štatistiky, koncoročné výkazy, saldokonto, strediská a analytiku. Umožňuje zjednodušenie účtovania vedením daňovej evidencie. Povoľuje spätné opravy. V module je k dispozícii aj kalendár úloh, manažérske funkcie a prehľad o firme.

Majetok
Modul umožňuje evidovať krátkodobý a dlhodobý majetok a automatický výpočet odpisov.

Daňové priznanie FO 
Modul umožňuje výpočet a tlač daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Priznanie stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať.

Homebanking
Program obsahuje modul homebanking. Pomocou neho vytvoríte prevodné príkazy pre všetky najväčšie bankové inštitúcie na Slovensku. Kompletný zoznam podporovaných bánk (153 kB, pdf).

Evidencia pošty
V module je k dispozícii evidencia došlej a odoslanej pošty, ktorá slúži na evidovanie pošty (listy, faktúry, objednávky a pod.). Záznamy do evidencie je možné pridávať ručne alebo automaticky z knihy pohľadávok alebo z knihy záväzkov.

Pokladnice a devízové účty

Modul obsahuje kurzy a kurzové rozdiely a umožňuje prepočet cudzej meny na €. Modul je potrebný pre vedenie valutových pokladníc, devízových účtov alebo pre vedenie viac ako jednej eurovej pokladnice.


Fakturácia

Modul obsahuje faktúry, preddavkové faktúry, dodacie listy a odoslané objednávky. Fakturácia je prepojená s evidenciou pohľadávok, skladom, evidenciou DPH a cenníkom služieb.


Jazdy

Umožňuje viesť knihu jázd pre súkromné a firemné vozidlá s možnosťou jednoduchého pridania často sa opakujúcich jázd. Obsahuje kilometrovník vzdialeností. Modul umožňuje vytvoriť tuzemské a zahraničné cestovné príkazy. Umožňuje vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Priznanie stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať.

 

DPH

Modul umožňuje viesť evidenciu DPH nadobudnutia, dodania tovaru a služieb a tlač daňového priznania k DPH. Obsahuje nadväznosť na peňažný denník, fakturáciu, knihu pohľadávok a záväzkov.

 

Sklad

Umožňuje evidovať viac nezávislých tovarových a materiálových skladov metódou FIFO alebo priemerovanými cenami. Povoľuje spätné opravy. Výhodou je prepojenie s registračnými pokladnicami spoločnosti ELCOM s.r.o. a fiškálnymi modulmi (J&V Safe FM 2000, FM 3000 a FM 4000 od združenia Varos a Euro-500 FP od spoločnosti ELCOM s.r.o.). Modul je potrebný pre evidenciu viac ako 50 skladových kariet.

 

Multiverzia

Možnosť spracovávať neobmedzený počet firiem. 

 

Sieť

Umožňuje sieťové prepojenie programu. S databázou tej istej firmy môže v rovnakom čase pracovať len jeden používateľ. 

 

ObjednÁVKA PRECHODU

 

Naši používatelia na programe ALFA - jednoduché účtovníctvo najviac oceňujú:

 • jednoduché ovládanie peňažného denníka a ostatných evidencií,
 • rýchle zapracovávanie novej legislatívy do programu,
 • prepojenosť všetkých evidencií a číselníkov pri vkladaní nových údajov,
 • spätné opravy zápisov v ľubovoľnej evidencii,
 • možnosť deliť stĺpce peňažného denníka na podstĺpce (analytika),
 • možnosť rozdeliť firmu na jednotlivé strediská,
 • vedenie účtovníctva až pre 2 firmy za nezmenenú cenu programu,
 • bezpečnosť dát – systém zálohovania s modulom kontroly dát,
 • podporu všetkých typov registračných pokladníc od firmy ELCOM, s.r.o. s možnosťou prenosu dát na viac rôznych pokladníc súčasne.

 

ObjednÁVKA PRECHODU

 

Konfigurácia počítača

Minimálna konfigurácia počítača

Pre prácu vyžaduje program nasledovné minimálne technické a programové vybavenie počítača: 

 • procesor 1 GHz,

 • Windows 2000 SP4,

 • 256 MB RAM,

 • minimálne 250 MB voľného priestoru na pevnom disku (časť tohto priestoru musí byť na disku, na ktorom sa nachádza Windows),

 • 17" monitor (rozlíšenie min. 1024x768),

 • pre tlač výstupných zostáv atramentovú tlačiareň,

 • sieť 100 MBit, protokol TCP/IP.

 

Odporúčaná konfigurácia počítača

Pre úspešnú a rýchlu prácu vyžaduje program nasledovné technické a programové vybavenie počítača:

 • procesor 2 GHz,
 • Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8,
 • 512 MB RAM,
 • minimálne 250 MB voľného priestoru na pevnom disku (časť tohto priestoru musí byť na disku, na ktorom sa nachádza Windows),
 • 17" monitor (rozlíšenie min. 1024x768),
 • pre tlač výstupných zostáv laserová tlačiareň s minimálne 4 MB vnútornej pamäte,
 • sieť 100 MBit, protokol TCP/IP,
 • pre prácu s editovateľnými tlačovými zostavami nainštalovaný MS Excel 2000 a vyšší.