Menu

ALFA plus 13.60.00

Top novinky verzie 13.60.00

>

Nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel a sadzby stravného (od verzie 13.60)

Od 1.9.2022 boli ustanovené nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zapracovali sme tiež nové sadzby stravného platné od 1.9.2022.

>

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb (od verzie 13.50)

Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a vypočítava správne zaokrúhlenú hotovosť ako aj výšku zaokrúhlenia, ktoré sa tlačia na pokladničný bloček.
So zmenou súvisí aj úprava účtovania centových rozdielov zo zaokrúhľovania v peňažnom denníku. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli upravené o polia Po zaokrúhlení a Zaokrúhlenie, ktoré sa dopočítavajú automaticky zo sumy Spolu. Výška zaokrúhlenia je rovnako automaticky zaúčtovaná do príslušných stĺpcov peňažného denníka, ktoré majú dopad na daň z príjmu.

>

Digitálny archív príloh (od verzie 13.30)

Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné legislatívne predpoklady elektronického archívu dokladov s možnosťou zadania dátumu archivácie, osoby zodpovednej za archivované doklady a udelenia prístupu pre prácu s prílohami. Súčasne ponúka náhľad prílohy účtovného prípadu priamo z programu.

>

Overenie bankového účtu (od verzie 13.20)

Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.

Ostatné novinky verzie 13.60.00

  • Ak máte program zakúpený formou prenájmu na jeden alebo 12 mesiacov, po skončení platnosti licencie sa program prepne do režimu Na čítanie. Režim Vám umožní pripájať a odpájať účtovné firmy, archivovať účtovníctvo a prezerať jednotlivé evidencie a účtovné záznamy. V režime na čítanie je umožnené tlačiť všetky uložené účtovné doklady, tlačivá, či hlavné účtovné knihy.
  • Import príspevku zo Sociálneho fondu na stravovanie z programu Olymp je po novom vyňatý zo mzdového záväzku a importuje sa do programu Alfa plus samostatne. Mzdový záväzok (čistá mzda) je tak očistený od všetkých finančných príspevkov na stravovanie.
  • Zapracovali sme podporu pre ekasu FiskalPro Nexgo T6.
  • Opravili sme chybu v peňažnom denníku, kedy Priebežný zostatok na pokladnici nezohľadňoval sumy vkladov a výberov po zaokrúhlení.
  • Opravili sme situáciu, kedy filtrovanie záznamov podľa strediska v peňažnom denníku zahŕňalo účtovné záznamy so zaokrúhlením do konkrétneho strediska a súčasne do strediska (Nedefinované).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty