Menu

ALFA plus 3.51.00

Novinky verzie 3.51.00

 • V programe bolo upravené uhrádzanie dokladov u neplatiteľa DPH, ak pôvodné doklady boli vyhotovené v období, keď bol platiteľom DPH (s rozpisom na základ a DPH). Pri úhrade v neplatiteľskom období sa úhrada zaúčtuje v sadzbe Neobsahuje.
 • Do evidencie Záväzkov boli pridané dva nové podtypy dokladov pre Faktúry, Dobropisy a Ťarchopisy. Podtyp “§69, ods. 2, 9-12” sa používa napr. pri dodaní kovového odpadu a šrotu v tuzemsku a podtyp “EÚ – iba zdaniteľný obchod” sa používa v prípade, ak pri nadobudnutí tovaru/služby z EÚ nie je nárok na odpočet dane.
 • Do evidencie DPH bol pridaný dátum DUD – Dátum uplatnenia dane, zároveň zostal zachovaný aj pôvodný dátum DVDP – Dátum vzniku daňovej povinnosti. Dátum DUD má význam predovšetkým pri odpočítaní dane, keď je možnosť presunúť si právo na odpočítanie dane do neskoršieho zdaňovacieho obdobia. Na tento dátum sa presunuli všetky “práva a povinnosti” doterajšieho dátumu DVDP: podľa neho sa vytvára daňové priznanie k DPH a uzávierka DPH. Zároveň boli zapracované pravidlá a kontroly, aké hodnoty môže dátum DUD nadobudnúť. Tlačová zostava evidencie DPH bol upravená, z dôvodu väčšieho počtu údajov sa tlačí na šírku.
 • Do modulu Obchod bola zapracovaná možnosť vystaviť v aktuálnom účtovnom období doklady s použitím sadzieb DPH, ktoré platili v minulých účtovných obdobiach. Sadzby je možné vybrať vo formulári faktúry, cez tlačidlo Možnosti – Nastavenie DPH.
 • Do programu bola zapracovaná voľba pracovať s registračnou pokladnicou v tréningovom režime v On-line prevádzke. Uvedená voľba sa nachádza v číselníku registračných pokladníc pri pokladniciach: ELCOM Mini Efox Fiscal Printer, ELCOM Efox Fiskal Printer, Varos FM 4000 Fiscal Printer, F EURO 500 FP, F EURO 150 Flexy. Pri tlači bločku z ECR (výdajky, dodacieho listu) alebo pri úhrade faktúry cez ECR, sa vytlačí doklad s textom “Neplatný doklad”. Sumy z takto vytlačených bločkov sa zároveň nezapočítavajú do obratov uzávierky.
 • Podľa štatistického číselníka krajín boli upravené názvy jednotlivých štátov v číselníku Štáty. Názvy sa zhodujú so skráteným názvom zo štatistického číselníka štátov.
 • V celom programe bolo zmenené slovné spojenie “Začiatočný zostatok” na “Začiatočný stav” (napr. vo formulári pre zadanie začiatočných stavov, v niektorých číselníkoch, v tlačových zostavách a pod.).
 • V evidencii dlhodobého majetku pri výpočte odpisov bolo upravené zaokrúhľovanie odpisu v 1. roku odpisovania pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie a výpočet odpisu pre 2. rok odpisovania pri zrýchlenom odpisovaní. Zmeny vznikli na základe usmernenia z MFSR.
 • Do programu bolo zapracované servisné a denné heslo. Servisné heslo slúži pre konzultantov a servis, po jeho zadaní sa odblokuje otvorenie akejkoľvek firmy. Denné heslo slúži pre zákazníka, po jeho zadaní sa odblokuje otvorenie jeho firmy a má platnosť iba daný deň.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava Príjmy a výdavky s dokladmi, ktorá sa nachádza v hlavnom menu programu Prehľady/Príjmy a výdavky, pod tlačidlom Tlač. Pomocou nej vytlačíte doklady peňažného denníka zoskupené podľa stĺpcov PD a členení, na ktoré sú zaúčtované.
 • V module Kontrola bola upravená kontrola na zápis dokladu z peňažného denníka do evidencie DPH, ktorý je úhradou pohľadávky/záväzku. Kontrola upozorňuje na takúto úhradu z peňažného denníka len v prípade, ak bude v evidencii DPH súčasne zapísaná aj príslušná uhrádzaná pohľadávka/záväzok.
 • Do peňažného denníka bola zapracovaná možnosť prehodiť poradie dolného panelu banky a pokladnice. Nastavenie sa nachádza v menu programu Program/Prispôsobiť/Vzhľad.
 • Do programu bolo zapracované farebné rozlíšenie uzávierkových interných dokladov v peňažnom denníku.
 • V programe pri prevode databázy z programu Alfa sa zmenil spôsob prevodu kódu JK skladovej karty. Kód JK sa prevádza do programu Alfa plus do poľa Kód skladovej karty.
 • Do programu bola zapracovaná funkčnosť, pri ktorej program vyhľadáva v poli Stĺpec PD príslušnú položku aj podľa jej kódu. Rovnaká funkčnosť bola zapracovaná aj do poľa Členenie.
 • Na tlačovú zostavu Dokladu peňažného denníka bola doplnená možnosť tlačiť Pečiatku. Pečiatka aj Podpis sa tlačia nad políčkom Schválil.
 • Do tlačovej zostavy evidencie DPH bola zapracovaná aj tlač Textu (text príslušného záznamu v evidencii DPH). Zároveň bol odstránený stĺpec Číslo záznamu.
 • Pri vytváraní daňového priznania k DPH bolo upravené zobrazovanie voľby “Splnenie podmienok podľa § 79 ods.2”. Táto voľba sa zobrazuje iba v prípade vytvorenia daňového priznania za obdobie mesiac (t.j. u mesačného platiteľa DPH).
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava Príjemka/Výdajka v predajných cenách. Na tejto zostave sa tlačia predajné ceny položiek z príjemok/výdajok. V prípade príjemky je možné okrem predajnej ceny zvoliť tlačiť aj nákupnú cenu. Do tejto novej aj do existujúcej tlačovej zostavy Príjemka/Výdajka bola tiež zapracovaná možnosť tlačiť aj súčet množstva na doklade.
 • Do programu boli zapracované nové tlačové zostavy pre tlač adries partnerov na poštové obálky alebo štítky. Nové zostavy sa nachádzajú v číselníku Partneri pod tlačidlom Tlač. Pre tlač adries priamo na obálky sú v ponuke tri zostavy, podľa veľkosti obálky: C5, C6 a DL. Pre tlač štítkov je zapracovaná zostava pre štítky s formátom 70×30 mm.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava Dodací list bez cien, ktorá sa nachádza v evidencii Obchod/Dodacie listy, pod tlačidlom Tlač. V tejto zostave sa tlačia iba položky z dokladu a ich množstvo, bez uvedenia ceny.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava Skladová karta s pohybmi. Nachádza sa v číselníku Sklad/Skladové karty, pod tlačidlom Tlač. V zostave sa tlačia základné údaje o zvolenej skladovej karte (kartách) aj s pohybmi.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava Karta dlhodobého majetku. Nachádza sa v evidencii majetku Evidencie/Dlhodobý majetok, pod tlačidlom Tlač. V tejto zostave sú zobrazené všeobecné údaje o majetku, o jeho pohyboch, o daňových odpisoch a o účtovných odpisoch (ak sa používajú).
 • Do tlačovej zostavy preddavkovej faktúry bola zapracovaná možnosť tlačiť aj rozpis sumy na základ a DPH.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava peňažného denníka “zúžený 2-dielny”, v ktorej sa údaje tlačia úspornejšie na dve strany (dva diely). Nachádza sa v hlavnom menu programu Tlač/Peňažný denník.
 • Do programu bola zapracovaná nová tlačová zostava peňažného denníka “mini 1-dielny”, ktorá je vo formáte A4 (na jednu stranu). Nachádza sa v hlavnom menu programu Tlač/Peňažný denník.
 • V programe bola opravená chyba pri spustení funkcie Import a export tlačových zostáv, pri ktorej sa program náhle ukončil s chybovou hláškou.
 • V programe bola opravená chyba v tlačových zostavách Faktúra, Faktúra – Komplet a Dodací list, kedy sa riadky v tabuľke položiek automaticky nezväčšovali v prípade dlhšieho textu.
 • V programe bola opravená chyba, pri ktorej sa zmena názvu partnera neaktualizovala na záložke Adresy a z toho dôvodu sa neprejavila ani na tlačových zostavách (napr. faktúr).
 • V programe bola opravená chyba, ktorá za určitých okolností spôsobila náhle ukončenie programu pri vytváraní daňového priznania k DPH.
 • V programe bola opravená chyba, pri ktorej sa pri prevode z programu ALFA nesprávne prenášal údaj Registračná povinnosť pre DPH.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá vznikala v evidencii Jázd pri zobrazovaní hodnoty v stĺpci “Spotreba PHL (EUR)”. Chyba bola iba v zobrazení, údaje boli vypočítané správne. Pre obnovenie správnych údajov je potrebné spustiť Funkcie/Prepočítanie jázd.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá vznikala pri prevode databázy neplatiteľa DPH z programu Alfa, ak verzia Alfy bola staršia ako 16.00. Pri prevode firmy sa prevod ukončil s chybou.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá vznikala pri doťahovaní predajnej ceny zo skladovej karty na faktúru. Pri nastavení spôsobu výpočtu súm podľa registračnej pokladnice, keď sa vychádza z cien s DPH, sa teraz správne doťahuje aj na faktúru jednotková predajná cena s DPH. Zároveň bol do zoznamu cien na formulári pre pridanie položky do faktúry doplnený stĺpec Cena s DPH.
 • V programe bola opravená chyba, pri ktorej sa za určitých okolností nesprávne zadanej histórie nedal vymazať partner.
 • V programe bola opravená chyba, pri ktorej sa pri kópii dokladu v Obchode nesprávne kopírovali aj voľby na záložke Zápis do. Tieto voľby sa majú vždy nastaviť rovnako ako pri pridaní nového dokladu.
 • V programe bol upravený prevod číselných radov pri založení firmy prevodom z programu Alfa. V číselných radoch bolo prednastavené, aby sa číslovanie začínalo od ďalšieho roku od 1, aby nevznikali duplicity.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá spôsobila náhle ukončenie programu pri tlači zostavy Stav na sklade. Uvedená chyba sa vyskytovala v prípade, ak množstvo niektorej skladovej karty bolo za všetky sklady nulové a zároveň na niektorom sklade bola táto karta v mínuse.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty