Menu

ALFA plus 5.00.00

Novinky verzie 5.00.00

 • Aby ste mohli svoje vystavené faktúry odovzdať účtovníčke, zapracovali sme do programu funkciu import/export.
 • Ak ste sa stali platiteľom DPH, odteraz môžete jednoduchšie vytvárať doklady. Stačí vstúpiť do firemných údajov, zapnúť voľbu Platiteľ DPH a zadať dátum. Nové doklady budete vyhotovovať ako platiteľ DPH, doklady zo staršieho obdobia budete opravovať ako neplatiteľ DPH.
 • Na základe zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, § 69 ods. 5 bola upravená tlač pokladničného a interného dokladu v peňažnom denníku. V prípade, ak je na doklade zvolená možnosť úhrady, vytlačený doklad nebude obsahovať rozpis DPH.
 • Pre rýchle a jednoduché pridanie nového partnera sme zjednodušili formulár na jeho pridanie. Vo formulári sme ponechali iba údaje, ktoré pri práci s daným partnerom využijete.
 • V novej verzii programu nájdete funkciu import/export, vďaka ktorej rýchlo a jednoducho prenesiete všetkých alebo len označených partnerov, ak potrebujete preniesť číselník vašich obchodných partnerov z jednej firmy do druhej.
 • Od 1.1.2014 majú zo zákona platitelia DPH povinnosť podávať kontrolný výkaz DPH. Aby ste kontrolný výkaz vytvorili správne, pri pridávaní záznamu do evidencie DPH sa automaticky nastaví oddiel kontrolného výkazu DPH.
 • Do tlačiva príkazu na úhradu pre SLSP sme doplnili IBAN a BIC (SWIFT), aby ste v banke používali aktuálne tlačivo.
 • Pre rýchlejšie vyhľadanie dokladov v peňažnom denníku sme upravili filtre tak, aby boli prehľadnejšie a dostupnejšie.
 • Aby bolo sťahovanie novej verzie programu prehľadnejšie, zobrazujeme informáciu o priebehu jej sťahovania.
 • Ak vediete sociálny fond, v novej verzii programu nájdete možnosť automaticky zapísať doklady z peňažného denníka do evidencie sociálneho fondu.
 • V tlačovej zostave pohľadávok a záväzkov sme oddelili kurzový rozdiel od úhrady pre lepšiu kontrolu úhrad na pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene.
 • Aby ste si mohli jednoducho skontrolovať stav pohľadávok alebo záväzkov s výkazom o majetku a záväzkoch ku koncu roka, upravili sme sumu neuhradených pohľadávok a záväzkov v evidenciách.
 • Bola opravená chyba, keď za určitých podmienok vznikala pri archivácií databázy nepredvídateľná chyba.
 • Bola opravená chyba v prehľade o príjmoch a výdavkoch, keď v prípade účtovania na strediská nebolo možné zobraziť doklady, ktoré neboli zaúčtované na žiadne stredisko. Rovnakú chybu sme opravili aj v peňažnom denníku.
 • Bola opravená chyba v evidencii jázd, keď v prípade použitia vzorovej jazdy vznikla nepredvídateľná chyba.
 • Bola opravená chyba v úvodnom prehľade o firme, v ktorom sa neprávne zobrazovala informácia o výške zaplatenej/prijatej DPH. Rozdiel vznikol v prípade, že pohľadávka alebo záväzok obsahovali čiastočnú úhradu v nižšej sume než bola suma DPH.
 • Opravená chyba pri tlači pokladničných dokladov, keď v prípade zapnutej tlače pečiatky a podpisu, bez ohľadu na to, či sa vo firemných údajoch nachádzali, nebolo možné vytlačiť 3 pokladničné doklady na 1 list.
 • Opravená chyba pri účtovaní dokladov v peňažnom denníku, keď v prípade zadania sumy cez rozpis DPH a následnej zmeny stĺpca peňažného denníka alebo jeho členenia, boli vami nastavené hodnoty zmenené na predvolené.
 • Bola opravená chyba, keď za určitých podmienok vznikala pri práci s evidenciou Obchod nepredvídateľná chyba.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty