Menu

CENKROS 4 2017/I

Top novinky verzie 2017/I

>

Krok späť

Stáva sa Vám, že omylom prepíšete popis položky, množstvo alebo cenu, prípadne vymažete výkaz výmer? Nerobte si starosti! V novej verzii môžete vrátiť nechcené zmeny do pôvodného stavu pomocou funkcie Krok späť.

Krok späť/vpred môžete využiť v Rozpočte aj v Kalkulácii pri:

 • editácii údajov v tabuľke, napr. popisu, množstva, cien, mernej jednotky,
 • presune položiek medzi stavebnými dielmi,
 • editácii tabuľky výkazu výmer (vkladaní, kopírovaní, mazaní riadkov, editovaní existujúcich riadkov, vkladaní súčtov, medzisúčtov a i.),
 • hromadných funkciách Index ceny Uprav cenu alebo zmene typu ceny, dodávky a položky.

Ostatné novinky verzie 2017/I

 • Do programu sme doplnili funkciu Spoj označené zákazky, pomocou ktorej môžete jednoduchým spôsobom spojiť viaceré rozpočty do jedného.
 • Zjednodušili sme spustenie funkcie Servis KROS cez internet (ktorá slúži na vzdialené pripojenie servisného pracovníka KROS k Vášmu PC). Ikonku tejto funkcie sme pridali do všetkých hlavných okien (v pravej časti okna Zoznam zákaziek, otvorená zákazka a databáza).
 • Pre Archiváciu zákaziek sme podporili rozsah „Celá stavba“.
 • Údaje v tabuľke okna Archív cien je už možné filtrovať.
 • Aby ste mohli pri práci s výkazom výmer rýchlejšie pristupovať k zoznamu figúr, pridali sme pre túto funkciu  samostatné tlačidlo.
 • Zjednodušili sme zadávanie popisov pri vytváraní vlastných položiek, aby ste nemuseli zadávať ten istý popis do viacerých textových políčok.
 • Tak ako v iných programoch, aj v CENKROS 4 je pre funkciu Krok späť určená klávesová skratka Ctrl+Z. Od tejto verzie môžete na otvorenie okna Zoznamu zákaziek použiť klávesovú skratku Ctrl+O. Hromadné označovanie položiek zákazky už klávesovú skratku nemá.
 • Výrazne sme zrýchlili export cien do zadania formátov Excel Komplet 2012 a Excel Komplet 2006.
 • Ak sú v zákazke označené položky, tak sa pri aktualizácii položiek prednastaví rozsah na označené položky bez ohľadu na to, či je používateľ v zákazke nastavený na označenej alebo neoznačenej položke.
 • Pri zápise položky z cenníka 920 – Energetik si už môžete zvoliť, či ide o montáž alebo demontáž.
 • Pri importe XC4 sa už zohľadňuje aj typ importovanej položky – materiál sa naimportuje s typom položky Materiál a ostatné položky ako Konštrukcie.
 • Po importe XC4 sa pôvodný kód položky zachová v textovom políčku Kód invest. (na záložke Ostatné) a tento sa použije aj pri exportoch XC4.
 • Pri exporte a importe formátu XC4 (Súpis prác, Ponuka zhotoviteľa) sme podporili zatriedenia objektov CPA a CPV.
 • Ak v importovanom XML súbore nie je vyplnený údaj pre Plný popis, do Plného popisu sa naimportuje názov/popis položky.
 • Upravili sme Export faktúry, import Súpisu prác a import Ponuky zhotoviteľa vo formáte XC4 podľa aktuálneho dátového predpisu.
 • Ak v module Oferta importujete ponuku zo staršieho kola, tak spracovateľ výberového konania má možnosť naimportovať ponuku do aktuálneho kola.
 • V module Oferta v okne exportu zadania pribudla možnosť zvoliť jazykovú verziu zadania rozpočtu (slovenskú, českú alebo anglickú). 
 • Pri odosielaní výsledku výberového konania z Oferty do Cenkrosu bolo pridané upozornenie na nulovú cenu u položiek, ktoré majú priradeného dodávateľa.
 • V Cenovej analýze v module Oferta pribudla možnosť zobraziť priemernú cenu všetkých ponúk a možnosť Filtrovať – Dodávateľa bez ceny, Odklon nad %.
 • Ak označíte výsledky VK v Oferte na prenos do Cenkrosu, nebude možné založiť nové kolo VK.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá spôsobovala nesprávne zapisovanie položiek do dielov.
 • Program bol výrazným spôsobom optimalizovaný tak, aby nenastávala chyba typu „Out of memory“.
 • Po upgrade stavby sa na úrovni stavby správne zobrazujú súčty za podriadené zákazky.
 • V Zozname zákaziek sa zle zobrazovali údaje v stĺpcoch čerpania. Údaje sa správne zobrazili, až po postavení sa na zákazku. Chyba bola opravená.
 • Po upgrade stavby sa do Manažérskych pohľadov prenáša už aj údaj Oblasť.
 • V tlačovej zostave Oceňovacie podklady sa prvá položka už netlačí opakovane na každej strane.
 • Pri použití funkcie Prepíš položku v rozpočte sa na zákazke neprepísal Plný popis položky.
 • Pri hromadnom vkladaní položiek do rozpočtu cez F3 sa už nezobrazuje chyba a dochádza k správnemu zalamovaniu textu.
 • Bol opravený import zadania, ak zadanie bolo vyexportované z Oferty s MS Office 2007.
 • Pri vložení skopírovaného textu pomocou plávajúceho menu sa už v políčku pre vyhľadávanie položiek cenníkovej databázy zobrazí len skopírovaný text. Pôvodný, prednastavený text „Vyhľadať položku (Ctrl+F)“ sa automaticky vymaže.
 • V Prehľade stavby bol opravený export do Excelu, nesprávne sa exportoval stĺpec Hierarchia.
 • Pri zadávaní novej ceny dodávateľa v okne opravy položky sa nesprávne kontroloval údaj Platnosť ceny. Chyba bola opravená.
 • Bola opravená chyba zobrazovania položiek v pohľade “stavby v archíve cien“ pri použití funkcie Vlož z inej.
 • Ak máte problém vytlačiť pomocou hromadnej tlače viac kópií, je potrebné aktualizovať OS Windows najnovšími aktualizáciami.
 • Prenos vlastných položiek na TSP databáze s rozbormi nedobehol, musel sa program zhodiť. Chyba bola opravená, prenos prebehne dokonca.
 • Bola opravená chyba, ktorá nastávala pri vytváraní výkazu stavby s viacnásobnými výskytmi položiek a súčasnom označení možnosti „použiť KP ako súčasť kódu položky“.
 • Pri importe Excel univerzál sa v určitých prípadoch položka naimportovala so zlým kódom. Po novom sa pri importe porovnáva aj plný popis, ak je krátky popis rovnaký  a nové kódy sa položkám generujú iba v prípade, že v zdrojovom Exceli nie je kód zadaný.
 • Bola opravená chyba, ktorá mohla nastať pri vyhľadávaní položiek v rozpočte cez Ctrl+F.
 • V niektorých prípadoch export Excelu Komplet 2012 zamŕzal. Chyba bola opravená. Navyše, u používateľov, ktorí nemali MS Excel, sa teraz správne nastaví oblasť tlače.
 • Panely v zákazke alebo cenníkovej databáze (napr. Poznámka) sa pri otváraní zákazky/databázy otvárajú vždy, aj keď nie sú pripnuté k okraju okna.
 • Nová cenová úroveň CENEKON 2017/I obsahuje 1 200 nových položiek prác, 4 800 nových materiálov, 7 200 nových internetových (online) materiálov a 830 prepracovaných položiek prác.
 • Pre hrubú stavbu boli doplnený sortiment najpoužívanejších značiek, položky pre murované systémy YTONG, PORFIX, keramické stropné systémy (POROTHERM, HELUZ, HURDIS).
 • Doplnené boli aj nové položky prípravných a pomocných prác pre potery.
 • Pribudli nové položky debnenia hranatých a kruhových vodomerných a kanalizačných šácht, dodatočné podopretia stropov a debnenie atík, ríms a zábradlí.
 • Kompletne sme prepracovali cenník mostov v spolupráci so spoločnosťou EUROVIA SK, ktorá nám umožnila počas celého roka 2016 priamo na stavbe normovať všetky práce týkajúce sa kompletnej výstavby mostu od jeho zakladania až po montáž zvodidiel.
 • V spolupráci s Cechom kurenárov a spoločnosťou REHAU sme normovali časy prác pre všetky dostupné systémy podlahového, stropného a stenového vykurovania a chladenia.
 • V cenníku Zdravotechnické inštalácie nájdete položky pre ocenenie najpoužívanejších systémov odvodnenia striech, balkónov, terás a veľkých plôch.
 • V cenníku Diaľkové vodovody a kanalizácie sme v spolupráci s firmou WAVIN normovali a spracovali položky pre kompletné ocenenie prác pre zber dažďovej vody do vsakovacích blokov a plastových revíznych kanalizačných šácht.
 • Spoločnosť SIKA nám pomohla spracovať a doplniť položky a sortiment pre ocenenie syntetických nášľapných vrstiev.
 • Doplnili sme položky prác a materiálov o nové rady ističov od firmy LEGRAND.
 • Opravili sme normohodiny a ceny jednotlivých prác pre demontáže.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty